New Page 2

Na  podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 57/2012 in 109/2012),  Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), Odloka  o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin št. 38/2012) ter 7. in 8. člena Statuta Občine Nazarje (Uradno glasilo ZSO, št. 2/2011, 11/2012), je Občinski svet Občine Nazarje na 21. redni seji dne 14. 3. 2013 sprejel nov

ODLOK

O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA INDUSTRIJSKO -  OBRTNO CONO  PRIHOVA-NAZARJE (OPPN PRIHOVA) IN PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

I.  Uvodne določbe

1.    člen

S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo in novo zgrajeno komunalno opremo, podrobnejša merila zanje in obračunska območja komunalne opreme. Podlage za pripravo tega odloka so povzete iz Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Nazarje, ki ga je izdelalo podjetje Geodetske storitve GEO-F, Dušan Filipov s.p.,  Cesta na Ljubečno 4, 3000 Celje, št. projekta 03012012 in Dopolnitev programa opremljanja stavnih zemljišč za   industrijsko -  obrtno cono  Prihova-Nazarje in podlage za odmero komunalnega prispevka (v nadaljevanju: Program opremljanja), marec 2011, ki jo je izdelala družba Inštitut za urbano ekonomiko d.o.o.,  Petkova ul. 69, Ljubljana.

2.    člen

Program opremljanja vsebuje:

·        prikaz obstoječe in nove  komunalne opreme,

·        investicije v gradnjo nove komunalne opreme,

·        podlage za odmero komunalnega prispevka.

3.    člen

V programu opremljanja so izračunani stroški izgradnje gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena. To so objekti in omrežja ter površine v upravljanju izvajalcev lokalnih gospodarskih javnih služb, za katero se lahko odmerja komunalni prispevek.

Program opremljanja ne vsebuje stroškov izgradnje električnega in telekomunikacijskega omrežja, ker nista lokalni gospodarski javni infrastrukturi in zato tudi nista zajeti v  obračunskih stroških komunalne opreme.

 

II.  Prikaz obstoječe in  nove  komunalne opreme

4.    člen

Obstoječa in nova komunalna oprema  sta prikazani v grafičnih prilogah, ki so sestavni del Programa opremljanja.

OPPN Prihova je opremljeno z naslednjo komunalno opremo - gospodarsko javno infrastrukturo državnega in lokalnega pomena:

·        regionalna cesta  RII-225/1248 Radmirje-Mozirje

·        RTP Nazarje (20/20kV), na katero se priključujejo VN, SN in NN vodi

·        kanalizacijsko omrežje

·        vodovodno omrežje

·        toplovodno omrežje

Nova komunalna oprema zajema izgradnjo cestnega omrežja, z odvodnjavanjem padavinskih vod z javnih cestnih asfaltiranih površin, odvodnjavanje fekalnih odpadnih voda v javni kanal, prestavitve obstoječe meteorne in fekalne kanalizacije zaradi umestitve novih objektov v prostor, vodovodne napeljave, elektro SN in NN omrežje, javno razsvetljavo, telekomunikacijsko in toplovodno omrežje, vse v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem za gradnjo I. faze infrastrukturnega omrežja v IOC v Nazarjah,  številka: 351-38/2009-1216 z dne 22.04.2009 in  gradbenim dovoljenjem za gradnjo II. faze infrastrukturnega omrežja v IOC v Nazarjah,  številka: 351-201/2010-1216 z dne 27.01.2010.

III.  Investicije v gradnjo nove komunalne opreme

5.    člen

Skupni stroški komunalne opreme v novo gospodarsko javno infrastrukturo lokalnega pomena znašajo 2.225.339,64 EUR in vključujejo stroške nakupa zemljišča,  potrebnega za   gradnjo komunalne opreme, zunanje ureditve javnih površin in vodnogospodarsko ureditev, stroške priprave zemljišča, stroške gradnje komunalne opreme - gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena, vključno s stroški inženiringa in nadzora.

V skupnih stroških gradnje komunalne opreme niso vključeni stroški financiranja.

Višina skupnih stroškov komunalne opreme je po vrstah komunalne opreme   razvidna  iz Programa opremljanja.

 IV.  Podlage za odmero komunalnega prispevka

6.    člen

Podlaga za odmero komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne infrastrukture na območju OPPN Prihova je višina obračunskih stroškov komunalne opreme.

Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov določene vrste komunalne opreme, ki se po načrtu razvojnih programov občinskega proračuna financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive zavezance.

Višina obračunskih stroškov komunalne opreme se izračuna tako, da se od skupnih stroškov odštejejo sredstva, ki jih občina za izvedbo investicije pridobi iz drugih virov in so določeni v načrtu razvojnih programov občinskega proračuna.

7.    člen

Za potrebe odmere komunalnega prispevka zavezancem je potrebno izračunane obračunske stroške preračunati na enoto mere, ki se uporablja za odmero komunalnega prispevka.

Podlage za odmero komunalnega prispevka so:

1.    Obračunsko območje

2.    Obračunski stroški v novo in za obstoječo komunalno opremo

3.    Stavbne parcele in neto tlorisne površine objektov

4.    Preračun obračunskih stroškov za novo in  obstoječo komunalno opremo na enoto mere

5.    Posebna merila za odmero komunalnega prispevka so:

a)    Razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega prispevka   je 0,5:0,5

b)    Faktor dejavnosti je 1, saj gre za izgradnjo istovrstnih objektov

c)    Olajšav zavezancem ni.

1.  Obračunsko območje

8.    člen

OPPN Prihova, ki ga ureja Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijsko-obrtne cone Prihova – Nazarje (OPPN Prihova), je za potrebe porazdelitve stroškov nove komunalne opreme, razdeljeno na tri obračunska  območja:

Obračunsko območje O1: obsega parcele naslednjih območij: PD3 in PD4;

Obračunsko območje O2: obsega parcele naslednjih območij: PD2-A, PD2-B in PD2-C;

Obračunsko območje O3: obsega parcele naslednjih območij: PD1, RTP, SD1, SD2, MD.

2.  Obračunski stroški v novo in za obstoječo komunalno opremo

9.    člen

Obračunski stroški v novo komunalno opremo zajemajo del skupnih stroškov, ki jih morajo pokriti investitorji tega območja.

Z upoštevanjem sofinanciranja dela nove komunalne opreme iz nepovratnih sredstev EU, v višini 1.005.835,33 EUR, znašajo obračunski stroški v novo komunalno opremo 1.219.504,31 EUR.

Višina obračunskih  stroškov nove komunalne opreme je a) po vrstah stroškov in b) po obračunskih območjih naslednja:

a)    Obračunski stroški po vrstah stroškov

Komunalna oprema

Obračunski stroški za novo komunalno  opremo (v EUR)

Cestno omrežje

     1.115.175,78    

Vodovodno omrežje

         11.143,73    

Kanalizacijsko omrežje

         41.229,09    

Toplovod

         51.955,72    

Skupaj

     1.219.504,31    

 

b)    Obračunski stroški po obračunskih območjih 

 

Obračunsko območje

Obračunski stroški za novo komunalno  opremo (v EUR)

O1

            23.511,71    

O2

       1.173.336,99    

O3

            22.655,61    

SKUPAJ

       1.219.504,31    

 

10. člen

Obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo so povzeti iz Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin št. 38/2012).

 

3.  Stavbne  parcele in neto tlorisne površine objektov

 

11. člen

Velikost stavbnih parcel in neto tlorisne površine objektov so določene v Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijsko-obrtne cone Prihova – Nazarje (OPPN Prihova) in so po obračunskih območjih naslednje:

 

Obračunsko območje

Velikost parcele (m2)

NTP (m2)

O1

                                      5.782    

                         3.032    

O2

                                    39.418    

                       22.491    

O3

                                      3.765    

                         4.011    

SKUPAJ

                        48.965    

              29.534    

 

4.  Preračun obračunskih stroškov za novo in  obstoječo komunalno opremo na enoto mere

12. člen

Enoti mere za preračun izračunanih obračunskih stroškov, ki se uporabljata za odmero komunalnega prispevka zavezancem, sta kvadratni meter parcele (Cpij) z določeno komunalno infrastrukturo na obračunskem območju in kvadratni meter neto tlorisne površine objekta (Ctij).

Preračun obračunskih stroškov na enoti mere, to je  kvadratni meter parcele (Cpij) z določeno komunalno opremo na obračunskem območju in kvadratni meter neto tlorisne površine objekta (Ctij)  je za novo komunalno opremo po: a) obračunskih območjih in b) vrstah stroškov naslednji:

 

a)    Obračunski stroški za novo komunalno opremo za O1 po vrstah komunalne opreme

 

Komunalna oprema

vsota parcel (m2)

 vsota NTP skupaj (m2)

Cpij

Ctij

Obračunski stroški za novo komunalno opremo (EUR)

Cestno omrežje

                        5.782,00    

                     3.032,00    

2,07

3,96

                                11.996,90    

Vodovodno omrežje

                        5.782,00    

                     3.032,00    

0,21

0,40

                                  1.241,01    

Kanalizacijsko omrežje

                        5.782,00    

                     3.032,00    

0,79

1,50

                                  4.550,84    

Toplovod

                        5.782,00    

                     3.032,00    

0,99

1,89

                                  5.732,62    

Skupaj

 

 

4,06

7,75

                               23.521,37    

 

b)    Obračunski stroški za novo komunalno opremo za O2 po vrstah komunalne opreme

 

Komunalna oprema

vsota parcel (m2)

vsota NTP skupaj (m2)

Cpij

Ctij

Obračunski stroški za novo kom. opremo (EUR)

Cestno omrežje

39.418,00

22.491,00

27,69

48,53

1.091.544,32

Vodovodno omrežje

39.418,00

22.491,00

0,22

0,39

8.806,36

Kanalizacijsko omrežje

39.418,00

22.491,00

0,82

1,44

32.299,26

Toplovod

39.418,00

22.491,00

1,03

1,80

40.683,62

Skupaj

 

 

29,76

52,16

1.173.333,56

 

c)    Obračunski stroški za novo komunalno opremo za O3 po vrstah komunalne opreme

 

Komunalna oprema

vsota parcel (m2)

vsota NTP skupaj (m2)

Cpij

Ctij

Obračunski stroški za novo kom. opremo (EUR)

Cestno omrežje

3.765,00

4.011,00

3,07

2,88

11.559,39

Vodovodno omrežje

3.765,00

4.011,00

0,32

0,30

1.195,07

Kanalizacijsko omrežje

3.765,00

4.011,00

1,16

1,09

4.389,00

Toplovod

3.765,00

4.011,00

1,47

1,38

5.525,13

Skupaj

 

 

6,02

5,65

22.668,59

 

Preračun obračunskih stroškov na enoti mere iz prvega odstavka tega člena je za novo  komunalno opremo naslednji:

 

Obračunsko območje

Strošek/m2 parcele

Cpi

Strošek/m2 NTP

Cti

O1

4,06

7,75

O2

29,76

52,16

O3

6,02

5,65

 

Komunalni prispevek za izgradnjo nove komunalne opreme na obračunskem območju O2 se plača ob nakupu parcele in se izračuna po enačbi: 

KPij = (Aparcela Cpij Dp)*2

Stroški opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemljišča in neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo so prevzeti iz Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin št. 38/2012) in znašajo:

 

Vrsta komunalne opreme

Obračunsko območje

Naselja

Cpij [EUR/m2]

Ctij [EUR/m2]

Cestno omrežje

OC

vsi

2.564

12.351

Predvideno cestno omrežje

OCP

vsi

0.524

2.523

Javne površine

OJP

vsi

0.806

3.886

Predvidene javne površine

OJP

vsi

0.215

1.038

Kanalizacijsko omrežje

OK1

Nazarje, Prihova

2.637

11.741

Predvideno kanalizacijsko omrežje

OKP1

Nazarje, Prihova

0.654

2.910

Vodovodno omrežje

OV1

Nazarje, Sp. Kraše, Spodnje Kraše, Pusto polje, Potok, Lačja vas, Kokarje, Dobletina, Prihova (Letošč)

1.990

9.927

Predvideno vodovodno omrežje

OVP1

Nazarje, Sp. Kraše, Spodnje Kraše, Pusto polje, Potok, Lačja vas, Kokarje, Dobletina, Prihova (Letošč)

0.468

2.335

Toplovodno  omrežje

OT

Nazarje, Dobletina

3.188

14.215

Predvideno Toplovodno omrežje

OTP

Nazarje, Dobletina

0.598

2.666

Ekološki otoki

OEO

vsi

0.026

0.125

Predvideni ekološki otoki

OEOP

vsi

0.001

0.006

 

Investitorju se bodo pred izdajo gradbenega dovoljenja  obračunali še obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo  iz Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Nazarje (UG ZSO, št. 38/2012) glede na opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo.

13. člen

Občinska uprava izda na obračunskem območju O2 v roku 1 leta po uveljavitvi tega odloka, odločbo o odmeri komunalnega prispevka za novo zgrajeno komunalno opremo po uradni dolžnosti tistim zavezancem, katerim se je skladno z določili zakona o prostorskem načrtovanju izboljšala opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo in jim komunalni prispevek za novo zgrajeno komunalno opremo še ni bil zaračunan. Komunalni prispevek se izračuna po enačbi:  KPij = (Aparcela Cpij Dp)*2

5.  Posebna merila za odmero komunalnega prispevka

14. člen

Posebna merila so:

a)    a) Razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega prispevka   je 0,5:0,5

b)    Faktor dejavnosti je 1, saj gre za izgradnjo istovrstnih objektov

c)    Olajšav zavezancem ni.

15. člen

Pri  izračunu komunalnega prispevka se  upoštevajo  določbe  iz 12.  in 13. člena tega odloka.

V skladu s četrto točko 6. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka,   se komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne infrastrukture   izračuna na naslednji način:

KPij = (Aparcela Cpij Dp) + (Kdejavnost Atlorisna Ctij Dt)

 Posamezne oznake pomenijo:

– KPij: znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,

– Aparcela: površina parcele,

– Cpij: obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme,

– Dp: delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka (0,5 + 0,5; Dp + Dt = 1),

– Ctij: obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta na obračunskem območju za  posamezno vrsto komunalne opreme,

– Atlorisna: neto tlorisna površina objekta,

  Dt: delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka

(0,5 + 0,5; Dp + Dt = 1),

– Kdejavnost: faktor dejavnosti (Kdejavnost enak 1,0),

– i: posamezna vrsta komunalne opreme,

– j: posamezno obračunsko območje.

V.   Prehodne in končne določbe

16. člen

Na območju IOC Prihova se je gradnja komunalne opreme izvajala etapno, v dveh fazah. Z zaključkom druge faze je bila tudi zaključena gradnja komunalne opreme na območju IOC Prihova.

17. člen

Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma njenega dela v določenem obračunskem območju z določeno komunalno opremo (Cpij) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo (Ctij), se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.

Izhodiščni datum za indeksiranje  je 05.01.2013.

18. člen

V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, gradnje na obstoječi parceli, gradnje nadomestnega objekta, ipd., se za izračun komunalnega prispevka ne uporabljajo določbe tega odloka glede preračuna stroškov opremljanja na parcelo, ampak se upošteva zgolj del, vezan na neto tlorisno površino objekta in faktor dejavnosti ter komunalno opremljenost na katero se investitor dejansko priključuje. Tako se neto tlorisna površina objekta izračuna kot razlika med neto tlorisno površino novega objekta in neto tlorisno površino obstoječega objekta. Če je vrednost pozitivna, se zanjo obračuna komunalni prispevek, v nasprotnem se komunalni prispevek ne vrača.

19. člen

Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Nazarje, ki ga je izdelalo podjetje Geodetske storitve GEO-F, Dušan Filipov s.p.,  Cesta na Ljubečno 4, 3000 Celje, št. projekta 03012012 in Dopolnitev programa opremljanja stavnih zemljišč za   industrijsko -  obrtno cono  Prihova-Nazarje in podlage za odmero komunalnega prispevka (v nadaljevanju: Program opremljanja), marec 2011, ki jo je izdelala družba Inštitut za urbano ekonomiko d.o.o.,  Petkova ul. 69, Ljubljana, sta na vpogled na sedežu Občine Nazarje.

20. člen

Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za industrijsko -  obrtno cono  Prihova-Nazarje (OPPN Prihova) in podlage za odmero komunalnega prispevka, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Nazarje na 5. redni seji dne 14. aprila 2011 in je bil objavljen v Uradnem glasilu ZSO, št. 6/2011.

21. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi  v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Štev.: 032-0005/2010-21

Datum:  14. marec 2013

 

Občina Nazarje

Majda Podkrižnik, županja