New Page 2

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – uradno prečiščeno besedilo) ter v povezavi s 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Črnomelj na 13. redni seji dne 10. 7. 2008 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji Krajevnih skupnosti Adlešiči in Griblje

 

 

1. člen

 

 

V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območji Krajevnih skupnosti Adlešiči in Griblje (Uradni list RS, št. 66/95, 36/02, 121/03 in 65/06) – v nadaljnjem besedilu: odlok, se besedilo zadnjega odstavka 5. člena nadomesti z naslednjim besedilom: »Za posege na vizualno izpostavljene robove naselij in vizualno izpostavljene lokacije na vedutah je potrebno poseg v prostor umestiti skladno s strokovnimi podlagami za poselitev.«

 

 

2. člen

 

 

V 5.a členu se doda nova alineja, ki se glasi:

 

 

»– za energetska omrežja in naprave: vzdrževalna dela, rekonstrukcije, novogradnje in odstranitve.«

 

 

3. člen

 

 

V 13. členu se v sestavku »Stanovanjski objekti« drugi stavek nadaljuje z naslednjim besedilom: »… nadstropje v vaških jedrih, če je to značilen vzorec.«, doda se nov odstavek z naslednjim besedilom: »Vetrolove ni dopustno dodajati na fasade starih objektov krajevno značilne arhitekture.« V sestavku »Enostavni objekti« se črta zadnji stavek.

 

 

4. člen

 

 

V 24.a členu se briše zadnja alineja.

 

 

5. člen

 

 

Črta se 29. člen.

 

 

6. člen

 

 

Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Št. 3505-9/2008

 

 

Črnomelj, dne 10. julija 2008

 

 

 

 

 

Župan

 

 

Občine Črnomelj

 

 

Andrej Fabjan l.r.