New Page 1

 

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odl. US, 77/00, 100/00 – sklep US) in v skladu z uredbo o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 24/98, 56/98 ) in 16. člena statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99, 51/01 ) je Občinski svet občine Prevalje na 28. seji dne 11. 3. 2002 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o spremembi in dopolnitvi odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Prevalje

 

 

1. člen

 

 

V odloku o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99) se 6. člen glasi:

 

 

“V občinski upravi se ustanovijo naslednji organi občinske uprave:

 

 

– Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo,

 

 

– Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora,

 

 

– Oddelek za proračun in finance,

 

 

– Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve.“

 

 

2. člen

 

 

7. člen se glasi:

 

 

“Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge ter nadzor na področjih:

 

 

– izvajanja gospodarskih javnih služb v občini,

 

 

– uresničevanja ustanoviteljskih pravic za javna podjetja,

 

 

– vzdrževanja in gradnje lokalnih cest,

 

 

– gradnje, vzdrževanja ter urejanja javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,

 

 

– oskrbe s pitno vodo,

 

 

– ravnanja s komunalnimi odpadki,

 

 

– javne snage in čiščenja javnih površin,

 

 

– odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odplak,

 

 

– oskrbe s toplotno energijo in z zemeljskim plinom,

 

 

– upravljanja in vzdrževanja infrastrukturnih in drugih javnih objektov,

 

 

– dimnikarskih storitev,

 

 

– pogrebne in pokopališke dejavnosti,

 

 

– plakatiranja,

 

 

– kabelsko razdelilnega sistema za sprejem in distribucijo RTV signalov,

 

 

– lokalnega prometa in prometne signalizacije,

 

 

– katastra komunalnih naprav,

 

 

– komunalnega in cestnega inšpekcijskega nadzora in redarstva,

 

 

– stanovanjskega gospodarstva,

 

 

– civilne zaščite in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,

 

 

– ostalih zadev s področja komunalno cestnega gospodarstva.“

 

 

3. člen

 

 

9. člen se glasi:

 

 

“Oddelek za proračun in finance opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge s področja proračuna in finančnega poslovanja občine, zlasti pa:

 

 

– pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje,

 

 

– pripravlja finančna poročila in zaključni račun proračuna,

 

 

– opravlja finančno knjigovodska, računovodska in druga strokovna opravila za proračun,

 

 

– v okviru proračuna vodi finančno poslovanje za krajevne skupnosti,

 

 

– spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti občine in daje mnenje k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij,

 

 

– spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti in v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo uvedbo oziroma usklajevanje,

 

 

– vodi in knjiži investicije,

 

 

– pripravlja premoženjsko bilanco občine,

 

 

– izvaja postopke javnega naročanja.“

 

 

4. člen

 

 

Za 9. členom se doda nov 9.a člen, ki se glasi:

 

 

“Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge s področja:

 

 

– izobraževanja, kulture, športa, otroškega varstva, dela z mladimi, socialnega skrbstva in zdravstva,

 

 

– priprave in vodenja investicij in investicijskega vzdrževanja s področja družbenih dejavnosti,

 

 

– priprave programov in projektov s področja družbenih dejavnosti,

 

 

– uresničevanja ustanoviteljskih pravic za javne zavode,

 

 

– priprave razvojnih usmeritev in razvojnih programov,

 

 

– priprave in izvajanja programov javnih del,

 

 

– koordinacije delovanja subjektov na področju družbenih dejavnosti in izvaja nadzor nad izvajanjem programov,

 

 

– turizma, trgovine, gostinstva,

 

 

– obrti in podjetništva,

 

 

– kmetijstva,

 

 

– spremljanja in analiziranja gospodarskih gibanj v občini,

 

 

– strategije razvoja občine in programske usmeritve razvoja posameznih dejavnosti s področja gospodarstva in družbenih dejavnosti,

 

 

– delovanja ožjih delov občine,

 

 

– izvajanja pravil pisarniškega poslovanja,

 

 

– druge naloge, iz pristojnosti občine, ki po svoji naravi sodijo v to področje”.

 

 

5. člen

 

 

Župan občine uskladi pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi, ki je podlaga za razporeditev delavcev na ustrezna delovna mesta, s tem odlokom v roku enega meseca po objavi odloka.

 

 

6. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Št. 032-04-1/98-6

 

 

Prevalje, dne 11. marca 2002.

 

 

Župan

Občine Prevalje

dr. Matic Tasič l. r.