New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vitanje  (UGSO št. 20/12)  in na podlagi 2. in 95. člena Zakona o cestah (Ur.l. RS,št. 109/10 in 48/12 ) je Občinski svet občine Vitanje na 22. redni seji dne 27. 3. 2014 sprejel naslednji

 

SKLEP

O UKINITVI JAVNEGA DOBRA

 

1. člen

S tem sklepom se ukine status javnega dobra parc.št. 1082/15 pot v izmeri 296 m2, parc.št. 1082/16 pot v izmeri 465 m2, parc.št. 1082/19 pot v izmeri 78 m2, parc.št. 1083/2 pot v izmeri 299 m2 in parc.št. 1085/3 pot v izmeri 587 m2, vse k.o. 1092 – Paka I.  Za navedene parcele z ID znakom 1092-1082/15-0, ID znakom 1092-1082/16-0, ID znakom 1092-1082/19-0, ID znakom 1092-1083/2-0 in ID znakom 1092-1085/3-0   se pri k.o. 1092 – Paka I. vpiše lastninska pravica za Občino Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje, matična številka 5883768000.

 

2. člen

Občina Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje bo po sprejetju tega sklepa predlagala vpis lastninske pravice na  Občino Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje na zemljiščih,ki so navedena v 1. členu tega sklepa.

 

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka : 9000-002/2014-011

Datum   : 27. 3. 2014

 

 

Občina Vitanje

 

Slavko Vetrih, župan