New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, številka 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, številka 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 15. člena Statuta Občine Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, številka 23/18), je Občinski svet Občine Ruše na 24. redni seji dne 3. oktobra 2022 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2022 - 2

 

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Ruše za leto 2022 (Uradno glasilo slovenskih občin, številka 8/22, 25/22) se 2. člen spremeni tako, da glasi:

(1) Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.

(2) Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.

(3) Splošni del proračuna Občine Ruše na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

 

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

8.501.066,60

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

7.289.869,61

70 DAVČNI PRIHODKI

5.818.755,00

700 Davki na dohodek in dobiček

4.384.055,00

703 Davki na premoženje

1.213.400,00

704 Domači davki na blago in storitve

221.300,00

706 Drugi davki

0

71 NEDAVČNI PRIHODKI

1.471.114,61

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

1.221.149,00

711 Takse in pristojbine

8.000,00

712 Globe in druge denarne kazni

8.850,00

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

20.000,00

714 Drugi nedavčni prihodki

213.115,61

72 KAPITALSKI PRIHODKI

233.300,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

1.000,00

721 Prihodki od prodaje zalog

0

722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja

232.300,00

73 PREJETE DONACIJE

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

731 Prejete donacije iz tujine

0

74 TRANSFERNI PRIHODKI

977.896,99

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

879.702,19

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

98.194,80

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

9.837.560,40

40 TEKOČI ODHODKI

2.646.106,00

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

924.425,00

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

154.740,00

402 Izdatki za blago in storitve

1.529.741,00

403 Plačila domačih obresti

17.200,00

409 Rezerve

20.000,00

41 TEKOČI TRANSFERI

3.088.384,00

410 Subvencije

20.000,00

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.632.600,00

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

298.163,00

413 Drugi tekoči domači transferi

1.137.621,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

3.940.145,40

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

3.940.145,40

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

162.925,00

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

65.000,00

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

97.925,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ) (I.-II.)

-1.336.493,80

 

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0

 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

 

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

1.616.000,00

50 ZADOLŽEVANJE

1.616.000,00

500 Domače zadolževanje

1.616.000,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

394.301,00

55 ODPLAČILA DOLGA

394.301,00

550 Odplačila domačega dolga

394.301,00

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-114.794,80

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

1.221.699,00

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

1.336.493,80

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU OB KONCU PRETEKLEGA LETA

      114.794,80

 

(4) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

(5) Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ruše: ruse.si

(6) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

(7) Sprememba stanja sredstev na računih oziroma zmanjšanje sredstev na računih se pokrije iz stanja sredstev na računih, prenesenih iz preteklega leta.

 

2. člen

V Odloku o proračunu Občine Ruše za leto 2022 (Uradno glasilo slovenskih občin, številka 8/22, 25/22) se 13. člen spremeni tako, da glasi:

(1) Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2022 lahko zadolži do višine 1.616.000,00 evrov za namen odvodnjavanja in čiščenja odpadnih vod ter vodooskrbe.

(2) Za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije se občina lahko zadolži največ do višine odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev.

(3) Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnotežiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % izdatkov zadnjega sprejetega proračuna. Ta omejitev ne velja za zadolžitev občine iz drugega odstavka tega člena.

 

3. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Številka: 410-0039/2022

Datum: 3. 10. 2022

 

 

Občina Ruše

 

Urška Repolusk, županja