New Page 2

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS št. 83/11, 24/14, 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na svoji 9. redni seji dne 15. 10. 2019 sprejel naslednji

 

S K L E P 

 

I. 

 

Na nepremičnini parc. št. 1126/52 k.o. 1535 – Črnomelj se, po pravnomočnosti geodetske odločbe, ukine status javnega dobra in postane last Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št: 5880254000.

 

II. 

 

Sklep začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Črnomelj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 478-187/2018

Črnomelj, dne 15. oktobra 2019

 

Župan 

Občine Črnomelj 

Andrej Kavšek