New Page 2

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Hajdina (Uradni list RS, št. 63/07 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/10) je Občinski svet Občine Hajdina na 7. redni seji, dne 28. 9. 2011, sprejel naslednji

 

 

SKLEP

 

 

O IZVAJANJU PROSTORSKO IZVEDBENEGA AKTA

 

 

1.

 

 

Upravna enota Ptuj smiselno uporablja naslednje člene Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Hajdina (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 20/92, 22/92 - popravek, 27/93, 26/94, Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 11/97, 12/97 – popravek, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/07) 17/2, 17/3, 19/1, 20, 28/13 za odobritve, 39a/4 za soglasja, 19/3 ter 22/2 za mnenja.

 

 

2.

 

 

Za svoje odločitve si lahko pridobi podatke in strokovne obrazložitve na Skupni občinski upravi občin v Spodnjem Podravju.

 

 

3.

 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

Številka: 350-14/2011

 

 

Datum: 28. 9. 2011

 

 

Občina Hajdina

 

 

Župan mag. Stanislav Glažar, l. r.