New Page 2

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02 in 87/02), 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 in 15/03), določil Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00, 31/00) in 15. člena Statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 41/99 in 96/02) je Občinski svet občine Bloke na 11. redni seji dne 24. 3. 2005 sprejel

PRAVILNIK

o vrednotenju programov športa v Občini Bloke, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(namen pravilnika)

S tem pravilnikom se določajo vsebina, pripravljanje in postopki sprejemanja letnega programa športa, določajo se pogoji, merila, normativi ter postopki za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Bloke.

2. člen

(pravica do sofinanciranja)

Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da so registrirani v skladu z veljavno zakonodajo, oziroma da imajo organizacije v svoji dejavnosti registrirano športno dejavnost in s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost,

– da imajo sedež v Občini Bloke,

– da imajo društva urejeno evidenco o članstvu in dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,

– da imajo za določene športne programe zagotovljeno organizirano vadbo, v katero je vključenih odgovarjajoče število športnikov,

– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,

– da vsako leto redno dostavijo občinski upravi poročila o članstvu, realizaciji programov in doseženih rezultatih, planu aktivnosti za prihodnje leto,

– da imajo najmanj 80% članov, ki so občani Občine Bloke.

3. člen

(izvajalci)

Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega proračuna lahko ob upoštevanju pogojev iz 2. člena pravilnika kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov:

– športna društva in klubi,

– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna področja oziroma športne panoge,

– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,

– javni zavodi s področja športa, vzgoje in izobraževanja iz Občine Bloke,

– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne.

Športna društva in njihova združenja iz Občine Bloke imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi izvajalci programov športa.

II. VSEBINSKE DOLOČBE

4. člen

(programi financiranja)

Sofinancira se naslednja vsebina programov športa:

I. Športna vzgoja otrok in mladine:

– interesna športna vzgoja otrok in mladine,

– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,

– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju),

II. Športna dejavnost študentov,

III. Kakovostni šport,

IV. Vrhunski šport,

V. Športna rekreacija,

VI. Šport invalidov,

VII. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,

VIII Športne prireditve,

IX. Delovanje športnih društev in zvez.

5. člen

(javni razpis, komisija)

Občinska proračunska sredstva, namenjena športnim programom, lahko izvajalci pridobijo le na osnovi kandidature na javnem razpisu.

Župan Občine Bloke vsako leto po sprejemu letnega programa športa objavi javni razpis za sofinanciranje programov športa v občini.

Župan imenuje 3-člansko strokovno komisijo za šport.

Komisija za šport pripravi letni program športa, izvede postopek razpisa in izbiro izvajalcev programov športa. Predlog razdelitve sredstev posreduje županu, ki o delitvi sredstev odloči s sklepom. Komisija opravlja tudi druge naloge, ki jih določi župan.

6. člen

(vrednotenje programov)

Vrednost sofinanciranih športnih programov je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu za področje športne dejavnosti. Vrednost programov po pogojih in merilih, ki so opredeljeni v prilogi tega pravilnika, je izražena v točkah. Vrednost točke se določi po sprejetem proračunu in po ovrednotenih športnih programih izvajalcev za vsako leto posebej.

7. člen

(pogodbe)

Župan za vsako proračunsko leto sklene z izvajalci programov športa pogodbe o sofinanciranju izvedbe programov športa v občini (v nadaljevanju: pogodba).

Pogodba mora vsebovati sledeče elemente:

– vsebino, obseg in čas realizacije programov,

– pričakovane dosežke in rezultate,

– obseg sredstev, ki se zagotavljajo iz občinskega proračuna,

– rok in način izplačila sredstev,

– roke in načine predložitve poročil in dokazil o izvajanju programov in o namenski porabi sredstev,

– druge medsebojne pravice in obveznosti,

– način nadzora nad realizacijo programa in namensko porabo sredstev,

– posledice morebitnega kršenja pogodbenih obveznosti.

8. člen

(poročila)

Izvajalci programov morajo po opravljenih nalogah oziroma v časovnih razdobjih, določenih s pogodbo, občinski upravi predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti. Če izvajalec do rokov, navedenih v pogodbi, ne odda poročila, se šteje, da programov ni izvajal, in je dolžan vsa realizirana proračunska sredstva, vključno z zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.

Če se ugotovi, da je izvajalec prejel oziroma so mu bila odobrena proračunska sredstva za namen znotraj vsebine, za katerega stroški dejansko ne obstajajo, mora izvajalec neupravičena sredstva, vključno z zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.

Župan lahko, na podlagi zadržanih ali vrnjenih sredstev, razpoložljiva sredstva s posebnim sklepom razporedi izvajalcem, katerih dejanski obseg dela presega obseg, določen v pogodbah o sofinanciranju športnih programov, oziroma katerih rezultati opravičujejo povečan obseg sredstev.

9. člen

(letni program športa)

Letni program športa v Občini Bloke določa programe športa, vrsto dejavnosti in obseg sredstev, ki se zagotavljajo v proračunu občine.

Letni program športa zajema tiste programe športa in dejavnosti, ki so pomembni in perspektivni za občino ter predstavljajo že uveljavljeno tradicijo športnih panog v Občini Bloke.

Z letnim programom športa se občina opredeli, katere vsebine oziroma programe iz 4. člena pravilnika bo sofinancirala v naslednjem proračunskem letu.

Letni program športa pripravi strokovna komisija za šport, sprejme ga občinski svet in predstavlja osnovo za javni razpis.

III. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

10. člen

(veljavnost pravilnika)

Z uveljavitvijo tega pravilnika prenehajo veljati Pravilnik za vrednotenje programov športa v Občini Bloke (Uradni list RS, št. 14/99) in Merila za izbor programov športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev v Občini Bloke (Uradni list RS, št. 14/99).

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

Št. 031-01/05-1

Bloke, dne 24. marca 2005.

Župan Občine Bloke

Jože Doles l. r.

PRILOGA

POGOJI, MERILA IN NORMATIVI ZA IZVAJANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI BLOKE

Pogoji, merila in normativi služijo za obdelavo in vrednotenje programov,

ki se sofinancirajo iz javnih sredstev.

-Razvrstitev športnih panog oziroma programov društev v skupine:

-Izvajalci športnih panog in programov so glede na vsebino razvrščeni v

skupine:

– V 1. skupini so izvajalci, ki izpeljujejo programe v individualnih

športih in v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih

nacionalne panožne športne zveze za naslov državnega prvaka.

– V 2. skupini so izvajalci, ki izpeljujejo programe v kolektivnih športih

in v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih

panožnih športnih zvez za naslov ekipnega državnega prvaka.

– V 3. skupini so izvajalci, ki izpeljujejo različne športno-rekreativne

programe.

Komisija za šport na podlagi prispelih vlog na javni razpis razvrsti

izvajalce športnih programov v zgoraj omenjene skupine.

-Glede na kazalce razširjenosti in uspešnosti Komisija za šport izvajalce

točkuje, rangira in s tem določi delež sofinanciranja prijavljenih programov.

 

-Kazalci za razširjenost športne panoge:

– število članov s plačano članarino,

– število registriranih tekmovalcev,

– razširjenost športne panoge v državi, svetu,

– razširjenost in tradicija v občini,

– število vadbenih skupin pri športni vzgoji predšolskih, osnovnošolskih

otrocih in mladini.

Kazalci za uspešnost športnih dosežkov:

– nivo tekmovanja (kolektivni športi) oziroma dosežena uvrstitev na

državnem nivoju (individualni športi),

– dosežena uvrstitev na mednarodnih tekmovanjih,

– število kategoriziranih športnikov.

Tabela: Kazalci za ugotavljanje razširjenosti panoge oziroma društev

 

Kazalci

 razširjenosti

 

 

Kriterij in

 

število

 

točk

 

 

število članov s

do 50

51 – 100 

101 – 150

151 – 200

nad 200

plačano članarino

10

20

30

40

50

število

registriranih

do 10  

 

od 11 do 20

 

od 21 do 35

 

od 36 do 50

 

nad 50

tekmovalcev v NPZ

10

20

30

40

50

razširjenost

panoge

vodilna

 

osrednja

 

redka

 

 

 

 

na območju države

30

20

10

 

 

olimpijska

da

ne

 

 

 

panoga

10

0

 

 

 

razširjenost in

tradicija

do 10 let

 

nad 10 do

20

nad 20 do

30

nad 30 do

40

nad 40

v občini (v letih)

10

20

30

 

50

 

število

2 selekciji

 

3 selekcije

 

4 selekcije

 

5 ali več

selekcij

 

mlajših selekcij

20

30

40

50

 

 

Opomba: – NPZ: nacionalna panožna zveza

Tabela: Kazalci za ugotavljanje uspešnosti panoge oziroma društva

 

Kazalci

uspešnosti

 

 

Kriterij in

 

število

 

točk

 

 

 

kolektivni šport:

I. liga

 

II. liga

 

III. liga

 

regijski –

področni

 

nivo tekmovanja

100

80

60

40

 

individualni

šport:

dosežena uvrstitev

od 1. do

3. m

 

od 4. do 6.

m

 

od 7. do

10. m

 

od 11. do

16. m

 

nad

16.m

na državnem nivoju

100

80

60

40

20

dosežena uvrstitev

od 1. do

10. m

Od 11. do

20. m.

Od 21.do

30. m.

 

 

 

na

mednarodnih

tekmov.

 

100

 

 

60

 

 

30

 

 

število

kategoriziranih

 

 

 

 

 

 

 

 

 

športnikov

Za vsakega kategorizir. športnika pripada 10 točk

             

 

I. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE

Športna vzgoja otrok in mladih, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom

zunaj obveznega izobraževalnega programa ne glede na njegovo pojavno obliko,

ima poleg sklopa pozitivnih učinkov na skladen biopsihosocialni razvoj

odraščajočega in zorečega mladega človeka še izrazito vzgojni pomen.

1. ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK

Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do sprejema v šolo.

Programi morajo po kakovosti in obsegu zadovoljevati otrokovo dnevno potrebo po

gibanju, igri in sprostitvi, sistematično pa morajo vplivati tudi na zdravje

predšolskih otrok.

 

1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok:

• Za izvajanje programa Športne značke – Zlati sonček se zagotovijo:

– športne knjižice in medalje.

• Za izvajanje akcije Naučimo se plavati se sofinancirajo:

– 10 ur najemnine objekta in strokovni kader za vsako skupino, v kateri je

najmanj 8 in največ 12 otrok.

• Za izvajanje akcije Ciciban planinec se sofinancira:

– športne knjižice in priznanja,

• Za ostale športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva in

drugi izvajalci (v skupini je najmanj 12 in največ 20 otrok):

– 60 ur strokovnega kadra,

– 60 ur najemnine objekta.

2. ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK

2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok:

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok, ki so

prostovoljno vključeni v športne programe.

Programe za otroke od 6. do 15. leta lahko izpeljujejo vsi izvajalci

športne dejavnosti.

• Za izvajanje programa Športne značke – Zlati sonček se zagotovijo:

– športne knjižice in medalje.

• Za izvajanje programa Krpan se zagotovijo:

– športne knjižice in medalje.

• Za izvajanje programa Planinstva se sofinancira:

– 80 ur strokovnega kadra

• Za izvajanje drugih 80 – urnih programov na skupino, v kateri je najmanj

12 in največ 20 otrok:

– 80 ur strokovnega kadra,

– 80 ur najemnine objekta.

• Sofinanciranje šolskih športnih tekmovanj:

a) občinska, medobčinska šolska športna tekmovanja na nivoju Upravne enote

Cerknica: sofinancira se strošek najugodnejšega prevoza, največ do višine 25%;

v primeru, da je šolsko športno tekmovanje na Blokah, se sofinancira:

organizacija in izpeljava tekmovanja (20 ur * vrednost najema objekta) in

strokovni kader za izvedbo (5 ur/strokovni kader * vrednost ure za strokovni

kader),

b) regijska in državna šolska športna tekmovanja:

sofinancirajo se stroški najugodnejšega prevoza, največ do višine 25% in

dnevnica za strokovni kader,

c) šolska košarkarska liga in podobno: sofinancirajo se stroški

najugodnejšega prevoza, največ

do višine 25% (samo v primeru gostovanja) in strokovni kader (3 ure/

strokovni kader/tekmo * vrednost ure za strokovni kader).

2.2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport:

Športna vzgoja pomeni v tem obdobju temeljno pripravo na športno uspešnost.

V programe se vključujejo otroci, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne

osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski

športniki. Člani vadbenih skupin so vključeni v uradne tekmovalne sisteme

nacionalnih panožnih zvez.

Programi so razdeljeni v tri stopnje, kjer je obseg treningov in tekmovanj

odvisen od specifičnosti športne zvrsti.

Športna društva lahko uveljavljajo otroške športne šole, pod pogoji:

– da je športna panoga pomembna za Občino Bloke in da je uvrščena v

kakovostni ali vrhunski šport otrok in mladine, na predlog komisije za šport,

– število športnikov v vadbeni skupini po tabeli 4.

 

Stopnje športnih šol:

Minimalno število vadbenih ur:

– I. stopnja: cicibani, cicibanke

100 ur

– II. stopnja: mlajši dečki in deklice

120 ur

– III. stopnja: starejši dečki in deklice

140 ur

 

Sofinancirajo se:

– število ur uporabe objekta (št. ur vadbe * vrednost ure za najem objekta,

tabela št. 1)

– strokovni kader (tabela št. 2)

– materialni stroški programa (tabela št. 3)

 

I. stopnja

II. stopnja

III. stopnja

CICIBANI

ML. DEČKI 

ST. DEČKI 

V

V

V

180

220

240

 

Okrajšave:

V. maksimalno število ur vadbe/leto, ki se sofinancira.

2.3. Športna vzgoja šoloobveznih otrok s posebnimi potrebami:

V te programe se glede na interes lahko vključujejo otroci s posebnimi

potrebami.

Sofinancira se:

– strokovni kader in objekt za izvedbo 80 ur programa na skupino, v kateri

je najmanj 5 in največ 10 otrok.

3. ŠPORTNA VZGOJA MLADINE:

3.1. Interesna športna vzgoja mladine:

To je dejavnost mladine, ki se prostovoljno vključuje v športne programe.

Programe za mladino od 15. do 20. leta lahko izvajajo vsi izvajalci športne

dejavnosti.

Sofinancira se:

– strokovni kader in objekt za 80-urne programe na skupino, v kateri je

najmanj 12 in največ 20 mladih.

3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport:

To so programi redne vadbe in zajemajo načrtno vzgojo mladih registriranih

športnikov, vključenih v uradne tekmovalne sisteme nacionalnih panožnih

športnih zvez, usmerjenih v doseganje kakovostnih in vrhunskih rezultatov.

Vadbene skupine morajo biti vključene v uradne tekmovalne sisteme nacionalnih

panožnih zvez.

   Programi so lahko razdeljeni na več stopenj. Izvajalci morajo zadostiti

prostorskim, kadrovskim in drugim zahtevam za strokovno izpeljavo programa.

Obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne zvrsti.

 

Stopnje športnih šol:

Minimalno število vadbenih ur:

– IV. stopnja: mlajši mladinci, mladinke

160 ur

– V. stopnja: starejši mladinci, mladinke

180 ur

 

Sofinancira se:

– število ur uporabe objekta (št. ur vadbe * vrednost ure za najem objekta,

tabela št. 1)

– strokovni kader (tabela št. 2)

 

IV. stopnja

V. stopnja

ML. MLADINCI

ST. MLADINCI 

V

V

260

280

 

Okrajšave:

V maksimalno število ur vadbe/leto, ki se sofinancira.

3.3. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami:

Športna dejavnost mladine s posebnimi potrebami je v tem obdobju namenjena

predvsem ustrezni skrbi za vključevanje v vsakdanje življenje. Oblike

dejavnosti so športna vadba, tekmovanje in tečaji ter posebni programi za

posamezne vrste primanjkljajev oziroma ovir. V programe so vključeni mladi od

15. do 20. leta.

Sofinancira se:

– strokovni kader in objekt za izvedbo 80 ur programa na skupino, v kateri

je najmanj 5 in največ 10 otrok.

II. ŠPORTNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV

Študentom je šport dopolnilo intelektualnemu delu.

Sofinancirajo se:

– strokovni kader in objekt za 80-urne programe na skupino, v kateri je

najmanj 12 in največ 20 študentov in študentk.

III. KAKOVOSTNI ŠPORT

Zajema vadbo in športna tekmovanja ekip ter posameznikov – članov in

članic, registriranih pri panožnih športnih zvezah, ki nastopajo v uradnih

tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez. Nimajo objektivnih

strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program

vrhunskega športa ter jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa

pomemben dejavnik razvoja športa v občini.

S svojimi tekmovanji v okviru svojih panožnih zvez nastopajo v uradnih

sistemih tekmovanj do naslova državnega prvaka.

1. Individualne športne panoge:

Kdor kandidira, mora izpolnjevati pogoje:

– imeti zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske

pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,

– program je pomemben za Občino Bloke,

– izvajalec ima organizirani vsaj dve starostni skupini (selekcije),

– minimalno število vadbenih ur skupine je 240 ur letno,

– število športnikov v vadbeni skupini po tabeli 4,

– izvajalec organizira tekme na območju Občine Bloke, razen v primerih, ko

na območju Občine Bloke ni ustreznih pogojev za organizacijo (o tem odloči

imenovana strokovna komisija).

2. Kolektivne športne panoge:

Kdor kandidira, mora izpolnjevati pogoje:

– imeti zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske

pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,

– program je pomemben za Občino Bloke,

– izvajalec ima organizirane vsaj štiri starostne skupine (selekcije) v

sodelovanju z drugimi izvajalci športnih programov v občini,

– minimalno število vadbenih ur ekipe je 240 ur letno,

– število športnikov v vadbeni skupini po tabeli 4,

– izvajalec organizira tekme na območju Občine Bloke, razen v primerih, ko

na območju Občine Bloke ni ustreznih pogojev za organizacijo (o tem odloči

imenovana strokovna komisija).

Sofinancira se lahko objekt za obseg redne vadbe do 320 ur letno.

IV. VRHUNSKI ŠPORT

Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status

športnika mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda v panogah, ki so

na rednem programu olimpijskih iger.

V te programe so vključeni perspektivni športniki in športnice ter ostali

športniki in športnice, ki tekmujejo v članskih kategorijah.

Upoštevajo se kategorizirani športniki po kriterijih Olimpijskega komiteja

– združenja športnih zvez Slovenije.

Vrhunski športniki v individualnih in kolektivnih športnih panogah:

– minimalno število vadbenih ur skupine je 800 ur

– število športnikov v vadbeni skupini po tabeli 4.

Sofinancira se:

• objekt in strokovni kader (tabela 1 in 2), do največ 1200 ur letno.

Vrednost točke za vrhunski šport določi komisija za program športa in je

odvisna od števila upravičencev in višine razpoložljivih sredstev v proračunu

Občine Bloke.

V. ŠPORTNA REKREACIJA

Cilji rekreacije odraslih so ohranjati in izboljšati celostni zdravstveni

status, humanizirati človekovo življenje, zmanjšati negativne posledice

današnjega načina življenja, preprečevati upadanje vitalnosti, ter z navedenimi

motivi pritegniti čim več ljudi v redne oblike dejavnosti. Pri tem gre za

aktivno koristno in prijetno izpopolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega

prostega časa.

To vrsto športne dejavnosti plačujejo občani praviloma sami. Vendar zaradi

javnega interesa po vključevanju čim večjega števila občanov v športno

aktivnost se sofinancira iz občinskega proračuna sledeče:

• največ 80 ur najemnine objekta/skupino, starejšim od 65 let pa tudi

strokovni kader.

V skupini mora biti vsaj 12 udeležencev.

VI. ŠPORT INVALIDOV

Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih

sposobnosti, zdravju, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno

ukvarjajo s športom.

Za izvajanje programov športa invalidov se za posamezno skupino

sofinancira:

• največ 80 ur strokovnega kadra/skupino,

• največ 80 ur najemnine objekta/skupino.

V skupini mora biti najmanj 10 udeležencev.

VII. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV

Za sofinanciranje šolanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov lahko

kandidirajo le tisti izvajalci, ki uresničujejo programe iz tega pravilnika.

9.1. Izobraževanje amaterskih trenerjev, vodnikov (pridobitev naziva

usposobljenosti, licenc, seminarji…)

Pogoji za sofinanciranje šolanja so naslednji:

• da vlogo posreduje izvajalec športnih programov,

• da izvajalec športnih programov in kandidat se obvezujeta, da bo kandidat

po končanem šolanju še najmanj štiri leta deloval kot strokovni delavec v

športu, pri izvajalcu, ki ga je poslal na šolanje,

• da izvajalci programov športa v občini potrebujejo določen strokovni

kader.

Amaterskim trenerjem in vodnikom, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje,

se sofinancira šolnina izobraževanja v višini sredstev, ki ga predlaga komisija

za šport, in sicer največ 25% dejanskih stroškov.

Sofinanciranje se izvrši, ko izvajalec posreduje:

• dokumentacijo o uspešno opravljenem šolanju.

VIII. ŠPORTNE PRIREDITVE

Zagotovijo se sredstva za sofinanciranje sledečih programov:

– organizacija športnih prireditev na ravni občine:

Množične športnorekreativne prireditve v kolektivnih oziroma posamičnih

športih morajo izpolnjevati pogoje:

– da je prireditev organizirana v soglasju z občino,

– da je prireditev odmevna v širšem prostoru,

– da je prireditev navedena v občinskem koledarju prireditev.

– organizacija športnih prireditev na medobčinski, regijski, državni in

mednarodni ravni:

Množične športnorekreativne prireditve v kolektivnih oziroma posamičnih

športih morajo izpolnjevati pogoje:

– da je prireditev odmevna v širšem prostoru,

– da na prireditvi nastopajo domači športniki,

– da je prireditev navedena v občinskem koledarju prireditev.

 

   ORGANIZACIJA ŠPORTNIH PRIREDITEV IN TURNIRJEV:

 

POMEN

Do 30 

Od 31 do 100

Nad 100

 

udeležencev

udeležencev

udeležencev

Občinsko

20 točk

40 točk

80 točk

Medobčinsko

30 točk

50 točk

90 točk

Regijsko

40 točk

60 točk

100 točk

Državno

80 točk

100 točk

200 točk

Mednarodno

100 točk

120 točk

220 točk

 

Opomba: Več zaporednih turnirjev iste športne panoge se šteje kot ena

športna prireditev.

Za mednarodno prireditev oziroma turnir se šteje tista, kjer sodelujejo

tekmovalci najmanj treh držav.

IX. DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV IN ZVEZ

Športnim društvom in zvezi se sofinancira njihovo delovanje.

Merilo za določitev obsega sofinanciranja delovanja društev je število

članov s plačano članarino (0,5 točk/član).

Merilo za določitev obsega sofinanciranja delovanja zveze je število

vključenih registriranih športnih društev v zvezo (15 točk/športno društvo)

Opomba: V primeru izvajanja 80-urnih programov se sofinancira največ 80-

urni program.

TABELE

1. VREDNOST URE ZA NAJEM OBJEKTA

TABELA 1

 

VRSTA OBJEKTA

Število

 

točk/uro

Bazen

36

Telovadnica

2

Strelišče|

1

Drugi objekti: npr. zunanje

1

površine, balinišče,

 

nogometno igrišče…

 

 

2. VREDNOST URE ZA STROKOVNI KADER

Vsebine programov športa iz 4. člena pravilnika, od točke I. do VI.

TABELA 2

 

STROKOVNI KADER

Vrednost

 

ure v

 

točkah

kader brez strokovne

0,5

usposobljenosti

 

kader s strokovno

1,0

usposobljenostjo

 

(potrdilo in licenca za

 

tekoče leto, če je potrebno)

 

diplomirani trener FŠ,

1,5

učitelj športne vzgoje

 

(potrdilo)

 

 

3. MATERIALNI STROŠKI PROGRAMA

TABELA 3

 

 

Individualne športne

Kolektivne športne panoge

 

panoge

 

I. do III. stopnja

2 točki/posameznik

6 točk/vadbena skupina

 

4. ŠTEVILO ŠPORTNIKOV V VADBENI SKUPINI (športna vzgoja otrok, usmerjenih v

kakovostni in vrhunski šport; športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in

vrhunski šport; kakovostni šport članskih ekip in posameznikov; vrhunski šport)

   TABELA 4

 

KATEGORIJA

ŠPORTNA

 

PANOGA

I. stopnja

II. stopnja

III. stopnja

IV. stopnja

V. stopnja

VI. stopnja

 

CICIBANI

ML.

ST.

ML.

ST

ČLANI

 

 

DEČKI

DEČKI

MLADINCI

MLADINCI

 

 

 

 

 

 

 

 

Alpsko

smučanje

8

 

8

 

6

 

6

4

4

 

 

 

Nordijsko

smučanje

(teki

8

 

 

8

 

 

6

 

 

4

4

4

 

 

 

 

 

 

Biatlon

 

 

8

6

4

4

Streljanje z

zračno puško

in pištolo

 

 

 

8

 

 

8

 

 

6

4

4

 

 

 

 

 

 

Streljanje z

malokalibrsko

puško in

pištolo

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

3

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Streljanje

veliki kaliber

s

puško in

pištolo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenis 

10

10

8

6

4

4

Balinanje

 

 

8

6

4

4

Šah

10

10

8

6

4

4

Nogomet

18

18

18

18

18

18

Lokostrelstvo

 

 

8

6

4

4

Košarka

12

12

12

12

12

12

 

Ob večjem ali manjšem številu športnikov v vadbeni skupini se sofinancira

sorazmerni delež.

V primeru izvajanja drugih športnih panog na področju kakovostnega in

vrhunskega športa se le te vključijo v tabelo.