New Page 3

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 110. člena Statuta občine Kidričevo (Uradni list RS št. 10/04 in 58/05) je Občinski svet občine Kidričevo na 19. redni seji dne 13.05.2009 sprejel

 

ODLOK

O ZAKLJUČNEM RAČUNU OBČINE KIDRIČEVO ZA LETO 2008

 

1. člen

S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Kidričevo za leto 2008, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Kidričevo.

 

2. člen

Prihodki in odhodki proračuna občine Kidričevo so bili v letu 2008 realizirani v naslednjih zneskih:

 

 

v EUR

 

A)

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

1.

Skupaj prihodki

5.766.895

2.

Skupaj odhodki

6.535.715

3.

Proračunski presežek oz. primanjkljaj (1-2)

-768.820

 

B)

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

4.

Prejeta vračila danih posojil

11.435

5.

Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev

0

6.

Prejeta minus dana posojila

11.435

 

C)

RAČUN FINANCIRANJA

 

7.

Zadolževanje

0

8.

Odplačilo dolga

49.612

9.

Neto zadolževanje (8-9)

-49.612

 

ZMANJŠANJE/POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

-806.997

 

 

 

3. člen

Stanje sredstev proračunske rezerve-neurje v višini 163.419,73 € se prenese med sredstva proračunske rezerve v letu 2009.

 

4. člen

Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb in izkaz računa financiranja so sestavni del tega odloka.

 

5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Slovenskih občin.

 

Štev.: 007-4/2009

Kidričevo, dne 25.05.2009

 

 

Občina Kidričevo

 

Podžupan Franc PLANINŠEK