New Page 1
 

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 72/05, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15), 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/17) in 15. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) sta Občinski svet Občine Mozirje na 16. redni seji dne 17. 10. 2017 in Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 19. redni seji dne 14. 9. 2017 sprejela

 

S K L E P

 

o določitvi ekonomske cene vrtca Mozirje

 

I.

 

(1) Za programe predšolske vzgoje v vrtcu se določi eko­nomska cena v naslednji višini:

 

I. starost. obdobje

458,95 €

Kombinacija in 3–4

380,17 €

II. starost. obdobje

352,97 €

 

 

(2) Cena poldnevnega programa znaša 80 % cene posa­meznega programa.

 

II.

Ta Sklep o določitvi ekonomske cene vrtca Mozirje začne veljati po potrditvi na občinskih svetih obeh občin in naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ki jo za obe občini izvede Občina Mozirje. Nova cena iz tega Sklepa o določitvi ekonomske cene vrtca Mozirje se začne uporabljati za mesec, ki sledi mesecu objave Cene programov so podlaga za izračun plačila staršev in izračun razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki jo je vrtcu v skladu z 28. členom Zakona o vrtcih dolžna zagotavljati lokalna skupnost za otroka, vključenega v izbran program predšolske vzgoje.

Nove cene programov veljajo od 1. 11. 2017 dalje.

 

III.

 

Z uveljavitvijo tega Sklepa o določitvi ekonomske cene vrtca Mozirje prenehata veljati Sklep o uskladitvi cen progra­mov predšolske vzgoje v JVIZ Mozirje OE Vrtec Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 60/13) in Sklep o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v JVIZ Mozirje OE Vrtec Mozirje (Uradni list RS, št. 60/13).

 

 

 

Št. 602-002/2017

 

Mozirje, dne 17. oktobra 2017

 

 

 

Župan

Občine Mozirje

Ivan Suhoveršnik l.r.