New Page 2

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Ur. list RS, št.  79/99, 124/2000 in 79/01) in 39. člena  Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno glasilo – časopis PN št. 30/99) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na svoji korespondenčni seji dne 31.12.2002 sprejel

SKLEP

o popravku Odloka o spremembi odloka o proračunu

Občine Kanal ob Soči za leto 2002

in sicer se besedilo v 2. členu Odloka spremeni v besedilo:

˝Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu časopisa Primorske novice˝.

Župan

MIRAN IPAVEC, 1.r.