New Page 2

Št. 322-12/2007                                                                                                 Ob-22441/07

Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJPT, 14/07 – ZSPDPO), Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 02/04), določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07) in Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 34/06) objavlja Občina Krško, CKŽ 14, Krško

javni razpis

za sofinanciranje turističnih prireditev v Občini Krško za leto 2007

I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.

II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedenih turističnih in drugih prireditev, katerih cilj je povečanje turističnega obiska v Občini Krško in promocija kraja ter vplivajo na turistični razvoj in večjo prepoznavnost celotne občine ter so se izvajale v času od poteka prejšnjega razpisnega roka do zaključka tega razpisa.

III. Upravičenci za dodelitev sredstev po tem razpisu

Na razpis se lahko prijavijo društva, ki so registrirana za opravljanje dejavnosti na področju turizma in izpolnjujejo naslednje pogoje:

– imajo sedež v Občini Krško,

– so registrirana v skladu z Zakonom o društvih,

– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo aktivnosti na področju turizma,

– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot določa Zakon o društvih,

– izvajajo organizirano redno dejavnost s ciljem pospeševanja razvoja turizma na območju celotne občine,

– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi.

Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni tisti predlagatelji vlog, kateri prijavljajo turistične prireditve, ki so več kot 50% sofinancirane iz drugih virov občinskega proračuna.

IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna višina sredstev namenjenih za sofinanciranje turističnih prireditev je 11.421 EUR na proračunski postavki 5521 Razvojne aktivnosti na področju turizma. Sredstva se delijo na podlagi meril, ki so sestavni del tega razpisa. Kolikor bo, glede na število vlog, predvidenih sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem prejemnikom sredstva sorazmerno znižala.

V. Rok za črpanje sredstev: rok za črpanje odobrenih sredstev je 15. 11. 2007 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

VI. Merila in pogoji za dodeljevanje sredstev

Na javnem razpisu bodo upoštevane turistične in druge prireditev v Občini Krško, katerih cilj je povečanje turističnega obiska v občini in so bile izvedene v razpisnem roku ter izpolnjujejo vsaj enega od navedenih pogojev:

– pomenijo obogatitev celovite turistične ponudbe občine in niso samo lokalnega pomena,

– vplivajo na turistični razvoj in večjo prepoznavnost celotne občine oziroma regije,

– so sestavni del letnega koledarja prireditev in je javnost z njimi vnaprej seznanjena v publikacijah oziroma na drug ustrezen način,

– so tradicionalne prireditve,

– ohranjajo in promovirajo kulturno dediščino ter ljudske običaje,

– so okolju prijazne in poudarjajo kulturno identiteto občine,

– pomenijo oživitev mestnih jeder.

Na razpisu bodo upoštevane tudi predstavitve in nastopi v sklopu drugih prireditev (npr. folklorni nastopi, razstave domačih in umetnih obrti, razstave kulinarike itd.), ki vplivajo na turistični razvoj in promocijo krajev v Občini Krško.

Do sredstev iz tega razpisa niso upravičene naslednje prireditve:

– veselice in podobne zabavne prireditve za pospeševanje lokalne gostinske prodaje,

– prireditve in sejmi lokalnega pomena. Občina Krško bo sofinancirala prireditve največ do 40% celotne vrednosti projekta na osnovi dokazil o izvedenih delih.

VII. Vsebina vloge

Vloga je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega obrazca in naslednje zahtevane dokumentacije:

1. Prijavni obrazec (osnovni podatki o vlagatelju).

2. Kopija odločbe o vpisu društva v register društev z vsemi naknadnimi spremembami.

3. Kopija temeljnega akta društva, iz katerega je razvidna dejavnost društva (statut oziroma pravila o delu).

4. Pregledno vsebinsko in finančno poročilo za vsako prijavljeno prireditev posebej:

– podroben opis prireditve, način izvedbe, datum izvedbe, število udeležencev, fotografije,

– vrednost celotne prireditve s finančno konstrukcijo (razdelan stroškovnik-odhodki) in način zagotovitve pokrivanja stroškov prireditve (prihodki).

5. Dokazila o izvedenih delih (računi, potrdila o plačilu itd.).

6. Izjava vlagatelja o sprejemanju pogojev javnega razpisa.

7. Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe.

Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno izpolnjeno zahtevano dokumentacijo. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju, ki je določena pri zahtevani dokumentaciji.

VIII. Rok za prijavo in način prijave

Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do ponedeljka 3. 9. 2007 na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske de javnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: “Ne odpiraj – javni razpis za turistične prireditve.”

IX. Odpiranje in obravnava vlog:

1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter pripravila predlog prejemnikov sredstev strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje župan.

2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila strokovna komisija v roku 8 dni po razpisnem roku na Občini Krško. Odpiranje vlog ne bo javno.

3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pozvala, da jih dopolnijo v roku petih dni od prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnili, se zavrže. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar neustrezno, bodo zavrnjene.

4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo (vloge, ki ne ustrezajo in ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in meril).

5. Vse pravočasno prispele in popolne vloge bo strokovna komisija ocenjevala na podlagi meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa.

6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, župan sprejme odločitev o dodelitvi sredstev in izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev.

7. Prejemnikom bodo sredstva nakazana 30 dan od prejema podpisane pogodbe in predložitve pisnega zahtevka. Sredstva bodo prejemniki koristili v skladu s sklenjenimi pogodbami.

X. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev župan Občine Krško s sklepom v roku 30 dni po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb. Če prejemnik v roku osmih dni od prejema sklepa ne vrne podpisane pogodbe se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Vlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko vloži pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino Krško. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.

XI. Informacije

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani, od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka, dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Irena Mesinger, tel. 07/49-81-292, e-mail: irena.mesinger@ krsko.si, v času uradnih ur.

Občina Krško