Na podlagi 29. člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2000 (Ur. l. RS, št. 9/2000) in 16. člena Statuta občine Rače - Fram (MUV, št. 12/99) v skladu z 28. členom Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98)je Občinski svet občine Rače - Fram, na 12. redni seji, dne 20. aprila 2000, sprejel
 
 
SKLEP
 
o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna občine Rače-Fram
 
 
1. člen
 
S tem sklepom se v priloženem seznamu določajo neposredni in posredni uporabniki občinskega proračuna (v nadaljnjem besedilu: seznam).
 
 
Seznam nima pravne narave javne knjige.
 
 
2. člen
 
V seznamu se objavijo naslednji podatki o neposrednem in posrednem uporabniku:
 
 
- matična številka;
 
 
- šifra;
 
 
- ime oziroma naziv;
 
 
- šifra ustanovitelja.
 
 
3. člen
 
Neposredni uporabniki občinskega proračuna so občinski organi ali organizacije ter občinska uprava.
 
 
4. člen
 
Posredni uporabniki občinskega proračuna so javni skladi, javni zavodi in agencije, katerih ustanovitelj in lastnik je občina.
 
 
5. člen
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu.
 
 
župan
 
 
Občine Rače-Fram
 
 
Branko Ledinek, s. r.
 
 
Štev.: 062-02-12-00
 
 
Datum: 20. aprila 2000