New Page 1

 

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 73/95 – odločba US, 9/96 – odločba US, 39/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in 16. in 99. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99, 65/00 in 11/01) je Občinski svet Občine Veržej na seji dne 21. 3. 2006 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o zaključnem računu proračuna Občine Veržej

 

 

za leto 2005

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Veržej za leto 2005.

 

 

2. člen

 

 

Zaključni račun se določa v naslednjih zneskih:

 

 

v tisoč tolarjih

 

 

 

 

 

|A.|BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                                  |       |

 

 

|  |                                                               |       |

 

 

+--+---------------------------------------------------------------+-------+

 

 

|  |1. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                            |198.106|

 

 

|  |                                                               |       |

 

 

+--+---------------------------------------------------------------+-------+

 

 

|  |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                                        |100.864|

 

 

|  |                                                               |       |

 

 

+--+---------------------------------------------------------------+-------+

 

 

|70|DAVČNI PRIHODKI                                                | 87.576|

 

 

|  |                                                               |       |

 

 

+--+---------------------------------------------------------------+-------+

 

 

|  |700 Davki na dohodek in dobiček                                | 59.979|

 

 

|  |                                                               |       |

 

 

+--+---------------------------------------------------------------+-------+

 

 

|  |703 Davki na premoženje                                        |  9.813|

 

 

|  |                                                               |       |

 

 

+--+---------------------------------------------------------------+-------+

 

 

|  |704 Domači davki na blago in storitve                          | 17.784|

 

 

|  |                                                               |       |

 

 

+--+---------------------------------------------------------------+-------+

 

 

|71|NEDAVČNI PRIHODKI                                              | 13.288|

 

 

|  |                                                               |       |

 

 

+--+---------------------------------------------------------------+-------+

 

 

|  |710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja               |  2.488|

 

 

|  |                                                               |       |

 

 

+--+---------------------------------------------------------------+-------+

 

 

|  |711 Takse in pristojbine                                       |    568|

 

 

|  |                                                               |       |

 

 

+--+---------------------------------------------------------------+-------+

 

 

|  |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev                      |     61|

 

 

|  |                                                               |       |

 

 

+--+---------------------------------------------------------------+-------+

 

 

|  |714 Drugi nedavčni prihodki                                    | 10.171|

 

 

|  |                                                               |       |

 

 

+--+---------------------------------------------------------------+-------+

 

 

|72|KAPITALSKI PRIHODKI                                            |    112|

 

 

|  |                                                               |       |

 

 

+--+---------------------------------------------------------------+-------+

 

 

|  |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev                      |    112|

 

 

|  |                                                               |       |

 

 

+--+---------------------------------------------------------------+-------+

 

 

|74|TRANSFERNI PRIHODKI                                            | 97.130|

 

 

|  |                                                               |       |

 

 

+--+---------------------------------------------------------------+-------+

 

 

|  |740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij    | 97.130|

 

 

|  |                                                               |       |

 

 

+--+---------------------------------------------------------------+-------+

 

 

|  |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                               |185.929|

 

 

|  |                                                               |       |

 

 

+--+---------------------------------------------------------------+-------+

 

 

|40|TEKOČI ODHODKI                                                 | 36.997|

 

 

|  |                                                               |       |

 

 

+--+---------------------------------------------------------------+-------+

 

 

|  |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim                          | 16.197|

 

 

|  |                                                               |       |

 

 

+--+---------------------------------------------------------------+-------+

 

 

|  |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost                 |  2.477|

 

 

|  |                                                               |       |

 

 

+--+---------------------------------------------------------------+-------+

 

 

|  |402 Izdatki za blago in storitve                               | 16.886|

 

 

|  |                                                               |       |

 

 

+--+---------------------------------------------------------------+-------+

 

 

|  |403 Plačila domačih obresti                                    |    460|

 

 

|  |                                                               |       |

 

 

+--+---------------------------------------------------------------+-------+

 

 

|  |409 Rezerve                                                    |    977|

 

 

|  |                                                               |       |

 

 

+--+---------------------------------------------------------------+-------+

 

 

|41|TEKOČI TRANSFERI                                               | 73.375|

 

 

|  |                                                               |       |

 

 

+--+---------------------------------------------------------------+-------+

 

 

|  |410 Subvencije                                                 |  3.188|

 

 

|  |                                                               |       |

 

 

+--+---------------------------------------------------------------+-------+

 

 

|  |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom                   | 40.100|

 

 

|  |                                                               |       |

 

 

+--+---------------------------------------------------------------+-------+

 

 

|  |412 Transferi neprofitnih organizacijam in ustanovam           |  9.496|

 

 

|  |                                                               |       |

 

 

+--+---------------------------------------------------------------+-------+

 

 

|  |413 Drugi tekoči domači transferi                              | 20.591|

 

 

|  |                                                               |       |

 

 

+--+---------------------------------------------------------------+-------+

 

 

|42|INVESTICIJSKI ODHODKI                                          | 59.244|

 

 

|  |                                                               |       |

 

 

+--+---------------------------------------------------------------+-------+

 

 

|  |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev                         | 59.244|

 

 

|  |                                                               |       |

 

 

+--+---------------------------------------------------------------+-------+

 

 

|43|INVESTICIJSKI TRANSFERI                                        | 16.313|

 

 

|  |                                                               |       |

 

 

+--+---------------------------------------------------------------+-------+

 

 

|  |430 Investicijski transferi                                    | 16.313|

 

 

|  |                                                               |       |

 

 

+--+---------------------------------------------------------------+-------+

 

 

|  |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK                                      | 12.177|

 

 

|  |                                                               |       |

 

 

+--+---------------------------------------------------------------+-------+

 

 

|B.|RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                             |       |

 

 

|  |                                                               |       |

 

 

+--+---------------------------------------------------------------+-------+

 

 

|  |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH       |       |

 

 

|  |DELEŽEV                                                        |       |

 

 

|  |                                                               |       |

 

 

+--+---------------------------------------------------------------+-------+

 

 

|  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                                  |    341|

 

 

|  |                                                               |       |

 

 

+--+---------------------------------------------------------------+-------+

 

 

|  |Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev   |    341|

 

 

|  |                                                               |       |

 

 

+--+---------------------------------------------------------------+-------+

 

 

|C.|RAČUN FINANCIRANJA                                             |       |

 

 

|  |                                                               |       |

 

 

+--+---------------------------------------------------------------+-------+

 

 

|  |V. RAČUN FINANCIRANJA                                          |       |

 

 

|  |                                                               |       |

 

 

+--+---------------------------------------------------------------+-------+

 

 

|  |500 Domače zadolževanje                                        | 19.645|

 

 

|  |                                                               |       |

 

 

+--+---------------------------------------------------------------+-------+

 

 

|  |550 Odplačila domačega dolga                                   |  2.711|

 

 

|  |                                                               |       |

 

 

+--+---------------------------------------------------------------+-------+

 

 

|  |VI. SREDSTVA PRORAČUNA                                         | 29.452|

 

 

|  |                                                               |       |

 

 

+--+---------------------------------------------------------------+-------+

 

 

2. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

 

 

 

 

Št. 900-163/06-skl.

 

 

Veržej, dne 21. marca 2006

 

 

Župan

Občine Veržej

Drago Legen l.r.