New Page 2

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 15. člena statuta Občine Dornava ( Uradni list RS, št. 26/07), je Občinski svet Občine Dornava na 22. seji, dne 21.11. 2013 sprejel

ODLOK

O SPREMEMBAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE DORNAVA ZA LETO 2013

1. člen

V odloku o proračunu Občine Dornava za leto 2013 (Uradno glasilo slovenskih

občin št. 4/2013  se spremeni 1. člen odloka tako, da se glasi:

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                        

 

v EUR

Skupina / podskupina kontov

Proračun leta 2013

 

 

 

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

2.522.771,00

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.943.434,00

70

DAVČNI PRIHODKI

1.711.162,00

700

Davki na dohodek in dobiček

1.600.112,00

703

Davki na premoženje

80.000,00

704

Domači davki na blago in storitve

31.050,00

706

Drugi davki

-

71

NEDAVČNI PRIHODKI

232.272,00

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

43.832,00

711

Takse in pristojbine

1.500,00

712

Globe in druge denarne kazni

7.500,00

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

-

714

Drugi nedavčni prihodki

179.440,00

72

KAPITALSKI PRIHODKI

158.088,00

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

150.721,00

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

7.367,00

73

PREJETE DONACIJE

-

730

Prejete donacije iz domačih virov

-

731

Prejete donacije iz tujine

-

74

TRANSFERNI PRIHODKI

421.249,00

740

Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij

421.249,00

 

 

 

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

2.222.025,00

40

TEKOČI ODHODKI

934.297,00

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

163.170,00

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

27.270,00

402

Izdatki za blago in storitve

700.303,00

403

Plačila domačih obresti

43.554,00

409

Rezerve

-

41

TEKOČI TRANSFERJI

669.919,00

410

Subvencije

-

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

367.600,00

412

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

52.100,00

413

Drugi tekoči domači transferi

250.219,00

414

Tekoči transferi v tujino

-

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

617.009,00

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

617.009,00

43

INVESTICIJSKI TRANSERI

800,00

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

800,00

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

 

 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

300.746,00

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina / podskupina kontov

Proračun leta 2013

 

 

 

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN

-

 

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽ. (75)

 

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

-

750

Prejeta vračila danih posojil

-

751

Prodaja kapitalskih deležev

-

 

 

 

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL. DELEŽ. (44)

-

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL. DELEŽ.

-

440

Dana posojila

-

441

Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

-

 

 

 

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN

-

 

SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina / podskupina kontov

Proračun leta 2013

 

 

 

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

-

50

ZADOLŽEVANJE

-

500

Domače zadolževanje

-

 

 

 

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

 

55

ODPLAČILA DOLGA

288.000,00

550

Odplačila domačega dolga

288.000,00

 

 

 

IX.

SPREMEMBA STANJA SRED. NA RAČUNU

12.746,00

 

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

 

 

 

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

- 288.000,00

 

 

 

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=III.)

- 300.746,00

 

 

 

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE

- 12.746,00

 

31.12. PRETEKLIH LET

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka:007-9/2013

Dornava, dne 21. november 2013

 

 

Občina Dornava

 

Rajko Janžekovič, župan