New Page 2

Na podlagi 23. in 24. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, 45/10, 26/11 in 30/11-skl. US, 69/11-UPB2) 45. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št 42/02, 79/06 - ZZZPB-F, 46/07 - odi. US, 103/07 in 45/08 - Zarbit, 83/2009 Odl.US: U-l-284/06-26) in 28. člena Statuta občine Cerkvenjak (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/11) izdaja Župan Občine Cerkvenjak naslednji

P R A V I L N I K

O UKREPIH ZA VAROVANJE DOSTOJANSTVA ZAPOSLENIH V OBČINSKI UPRAVI OBČINE CERKVENJAK IN ZAŠČITI PRIJAVITELJEV KORUPTIVNIH, NEZAKONITIH ALI NEETIČNIH RAVNANJ

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina in namen)

(1) Ta pravilnik določa ukrepe, s pomočjo katerih se v občinski upravi občine Cerkvenjak (v nadaljnjem besedilu: uprava) zagotavlja delovno okolje, v katerem se spoštuje dostojanstvo vseh zaposlenih ter ukrepe za zaščito prijaviteljev koruptivnih, nezakonitih ali neetičnih ravnanj.

(2) Delovno okolje, v katerem se spoštuje dostojanstvo vseh zaposlenih, je takšno delovno okolje, v katerem ni spolnega in drugega nadlegovanja aii trpinčenja.

2. člen
(opredelitev pojmov)

(1) Spolno nadlegovanje je kakršna koli oblika neželenega verbalnega, neverbainega ali fizičnega ravnanja ali vedenja spolne narave z učinkom ali namenom prizadeti dostojanstvo osebe, zlasti kadar gre za ustvarjanje zastraševalnega, sovražnega, ponižujočega, sramotilnega ali žaljivega okolja.

(2) Nadlegovanje je vsako neželeno vedenje, povezano s katero koli osebno okoliščino, z učinkom ali namenom prizadeti dostojanstvo osebe ali ustvariti zastraševalno, sovražno, ponižujoče, sramotilno ali žaljivo okolje.

(3) Trpinčenje je vsako ponavljajoče se ali sistematično, graje vredno ali očitno negativno in žaljivo ravnanje ali vedenje, usmerjeno proti posameznim delavcem na delovnem mestu ali v zvezi z delom.

3. Člen
(veljavnost pravilnika)

Ta pravilnik velja za vse zaposlene v upravi ne glede na njihovo delovno mesto oziroma položaj in posebnosti njihovih pogodb o zaposlitvi.

4. člen
(dolžnost župana)

Župan je dolžan uvesti ukrepe iz tega pravilnika ter zagotoviti njihovo izvajanje skladno s predpisi.

II. UKREPI ZA PREPREČEVANJE SPOLNEGA IN DRUGEGA NADLEGOVANJA ALI TRPINČENJA

5. člen

(ozaveščanje in informiranje)

(1) Župan zagotovi, da so vsi zaposleni seznanjeni z določbami tega pravilnika. Seznanjenost se zagotovi z javno objavo pravilnika.

(2) Župan fahko določi tudi druge načine ozaveščanja in informiranja v zvezi z varstvom pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali trpinčenjem.

6. člen

(svetovalec oziroma svetovalka za pomoč in informiranje)

(1) Za pomoč ter informiranje o ukrepih, ki so na voljo v zvezi z varstvom pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali trpinčenjem, lahko župan določi osebo, ki opravi usposabljanje s področja varstva pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali trpinčenjem.

(2) Naloge svetovalke oziroma svetovalca iz prejšnjega odstavka so, da osebo z izkušnjo spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja informira o postopkih, ki so na voljo, ter ji pomaga pri reševanju problema, če jo le-ta za to zaprosi.

(3) Informacije, ki so pridobljene v okviru opravljanja nalog iz prejšnjega odstavka, se brez soglasja osebe z izkušnjo spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja ne smejo uporabiti.

III. UKREPI V PRIMERU SPOLNEGA IN DRUGEGA NADLEGOVANJA ALI TRPINČENJA

7. člen

(neformalno reševanje)

(1) Kadar je to možno, naj skuša oseba z izkušnjo spolnega in drugega nadlegovanja aii trpinčenja problem rešiti neformalno.

 (2) Neformalno reševanje pomeni zlasti, da oseba z izkušnjo spolnega in drugega nadlegovanja aii trpinčenja od osebe, ki je osumljena izvajanja spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja, zahteva, naj z nezaželenim vedenjem ali ravnanjem preneha.

 (3) Pri neformalnem reševanju se lahko oseba z izkušnjo spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja obrne tudi na svetovalko ali svetovalca iz 6. člena tega pravilnika.

8. člen

(obvestilo županu)

(1) Kadar reševanje iz prejšnjega člena ni možno, ni uspešno ali pa se oseba z izkušnjo spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja zanj ne odloči, o spolnem in drugem nadlegovanju ali trpinčenju pisno obvesti župana.

(2) Obvestilo mora vsebovati najmanj naslednje podatke: kdo je oseba, ki je osumljena izvajanja spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja, opis dogodka oziroma dogodkov ter kdaj in kje so se zgodili.

(3) Župan sprejme v roku 15 dni ustrezne ukrepe za zagotavljanje delovnega okolja, v katerem ne bo spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja.

(4) Oseba z izkušnjo spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja mora biti ves čas obveščena o aktivnostih, ki sledijo njenemu obvestilu.

9. člen
(komisija)

(1) Za ugotovitev okoliščin v zvezi z domnevnim spolnim in drugim nadlegovanjem ali trpinčenjem lahko župan imenuje tričlansko komisijo.

(2) V tričlanski komisiji ne more biti oseba, ki je osumljena izvajanja spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja, in prav tako ne oseba z izkušnjo spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja.

(3) Komisija v najkrajšem možnem času o ugotovitvah obvesti župana.

10. člen
(ukrepanje)

(1) Če župan meni, da obstaja utemeljen sum, da je do spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja prišlo oziroma se takšno ravnanje ali vedenje nadaljuje tudi po seznanitvi osumljene osebe o neustreznosti takšnega ravnanja ali vedenja, ukrepa župan na naslednje načine: ali ukrepa skladno z določbami o disciplinski odgovornosti, ali izreče ukrep redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov, ali pa izreče ukrep izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi.

(2) V primerih, ko obstaja sum, da je prišlo do kršitev prepovedi spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja, ki so kot kazniva dejanja opredeljena v Kazenskem zakoniku, se ne glede na določbe tega pravilnika o dejanju nemudoma obvesti policijo ali pristojno tožilstvo.

11. člen

(prepoved povračilnih ukrepov)

Oseba z izkušnjo spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja ter osebe, ki tej osebi pomagajo, ne smejo biti izpostavljene neugodnim posledicam zaradi ukrepanja.

IV. UKREPI ZA ZAŠČITO PRIJAVITELJEV KORUPTIVNIH, NEZAKONITIH ALI NEETIČNIH RAVNANJ

12. člen

(1)Vsakdo lahko Komisiji za preprečevanje korupcije ali drugemu pristojnemu organu poda prijavo o koruptivnem ravnanju v lokalni skupnosti, za katero verjame, da ima znake korupcije.

(2) Uradna oseba, ki iz utemeljenih razlogov meni, da se od nje zahteva nezakonito ali neetično ravnanje ali se s tem namenom nad njo izvaja psihično ali fizično nasilje, lahko takšno dejanje prijavi nadrejenemu ali osebi, ki jo ta pooblasti. Če ni pristojne osebe, če se ta na prijavo pisno ne odzove v roku petih delovnih dni ali če je pristojna oseba tista, ki od uradne osebe zahteva nezakonito ali neetično ravnanje, je za prijavo iz tega odstavka in za postopek z njo pristojna Komisija za preprečevanje korupcije.

(3) Če so prijavitelji zaradi prijave iz prvega ali drugega odstavka tega člena izpostavljeni povračilnim ukrepom in so nastale za njih škodljive posledice, imajo pravico od svojega delodajalca pravico zahtevati povračilo protipravno povzročene škode.

13. člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati z dnem objave na oglasni deski občine Cerkvenjak in spletni strani.

Številka: 007-01/2012

Datum: 30.11.2012

Marjan Žmavc

ŽUPAN