Na podlagi 16. člena Statuta občine Rače - Fram (MUV, 12/99 in 5/00) je Občinski svet občine Rače - Fram na svoji 21.redni seji, dne 28. maja 2001, sprejel
 
 
S K L E P
 
o višini najemnine za uporabo nezazidanih stavbnih in kmetijskih zemljišč v Občini Rače - Fram
 
 
1. člen
 
Cena za uporabo nezazidanih stavbnih in kmetijskih zemljišč v Občini Rače - Fram , ki so v lasti občine Rače - Fram, je naslednja
 
 
1.a) za kmetijske namene:
 
 
  • košenina 100 točk/ha na leto
 
 
  • njiva 200 točk/ha na leto
 
 
  • vrtovi 500 točk/ha na leto
 
 
1.b) za poslovne namene
 
 
(za vse vrste zemljišč)
 
 
  • skladiščenje materiala, deponije 2000 točk/ha na leto
 
 
  • kioski (prodaja sadja, zelenjave ipd.)
 
 
a) priložnostni, občasni 2 točki/uro
 
 
b) trajni 100 točk/mesečno
 
 
1.c) drugi primeri ohišnice (funkcionalni prostor okoli zgradbe) 500 točk/ha na leto
 
 
2. člen
 
1 točka je 1 DEM. Najemnina se obračuna v tolarski protivrednosti DEM po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan obračuna.
 
 
3. člen
 
Najemnik lahko tudi odkupi zemljišče po veljavni pravni ureditvi, ki ureja odprodajo nepremičnin.
 
 
4. člen
 
Pogodbe za najem zemljišč se po določilih tega sklepa in z upoštevanjem ostalih občinskih odlokov obračunavajo od začetka koledarskega leta in veljajo za celo leto.
 
 
5. člen
 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku MUV.
 
 
Župan Občine Rače – Fram
 
 
Branko Ledinek, s. r.
 
 
Številka: 062/02-21-01
 
 
Datum: 13. julij 2001