New Page 1

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju  ( Ur. l. RS št. 33/07 ) in 16. člena Statuta Občine Komenda ( Ur. obj. GOK št. 02/09 ) je Občinski svet Občine Komenda na svoji 30. seji dne 18. 03. 2010 sprejel   

 

ODLOK

 O SPREMEMBAH  IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH OBČINE KOMENDA

1.     člen

 

V 8. alineji točke  (4.1.)  v  13.  členu  Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Komenda se podpičje nadomesti z vejico in doda besedilo, ki se glasi: 

»pred izdajo upravnega dovoljenja za gradnjo pa mora investitor pridobiti tudi soglasje občinske službe, pristojne za prostor;«.

 

2.     člen

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Komenda je skupaj z osnovnim odlokom na vpogled na Občini Komenda, Zajčeva 23, Komenda.

 

3.     člen

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v  Uradnih objavah Glasila Občine Komenda.

 

Šifra:     3505-0001/2010    

Datum:    24. 03. 2010                                                        

 

                                                                                                                    Župan Občine Komenda

                                                                                                                         Tomaž Drolec, l. r.