New Page 1

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 76/08-Odl.US, 79/09, 51/10, 84/10-Odl.US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Hajdina (Uradni list RS, št. 63/07 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/10) je Občinski svet Občine Hajdina na 6. redni seji, dne 17. 6. 2015 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRIZNANJIH OBČINE HAJDINA

 

1. člen

V Odloku o priznanjih Občine Hajdina (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/09, 15/12 in 29/12; v nadaljevanju Odlok) se 2. 3. in 4. točka 3. člena črta in doda nova 2. točka, ki glasi:

»2. priznanje Občine Hajdina:

a)   z zlatim grbom,

b)   s srebrnim grbom in

c)   z bronastim grbom,«.

Dosedanja 5., 6., 7., 8. in 9. točka postanejo 3., 4., 5., 6. in 7. točka.

 

2. člen

Črtajo se 5., 6. in 7. člen Odloka in se doda novi 5. člen, tako, da glasi:

»5. člen

(Priznanje Občine Hajdina)

(1) Z zlatim grbom je priznanje, ki se podeljuje za izredno življenjsko delo ali za vrhunske uspehe in dosežke, ki so pomembni za razvoj in ugled Občine Hajdina ter za izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubje. Vsako leto se podeli največ eno priznanje Občina Hajdina z zlatim grbom.

 

 

(2) S srebrnim grbom se podeljuje za zelo pomembne enkratne dosežke v zadnjem obdobju. Vsako leto se podelita največ dve priznanji Občina Hajdina s srebrnim grbom.

(3) Z bronastim grbom se podeljuje za enkratne uspehe v zadnjem obdobju in kot v spodbudo za nadaljnje ustvarjalno delo. Vsako leto se podelijo največ tri priznanja Občine Hajdina z bronastim grbom.«.

8. člen Odloka postane 6. člen in tako dalje.

 

3. člen

V 12. členu Odloka se v besedilu številka: »9« nadomesti s: »7« in številka: »10« z: »8«. prvem stavku prvega odstavka dosedanjega 11. člena se briše: »6. in 7.«.

 

4. člen

V 17. členu Odloka se številka: »8« nadomesti s številko: »6«.

 

5. člen

Črta se 21. člen Odloka. 22. člen Odloka postane 21. člen in tako naprej.

 

6. člen

V 22. členu Odloka se črta prvi stavek.

 

7. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 410-7/2014-1

Datum:17.6.2015

 

 

Občina Hajdina

 

mag. Stanislav Glažar, župan