New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 15. člena Statuta Občine Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/17) je Občinski svet Občine Gorje na 15. redni seji, dne 22. 9. 2021 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA

O PRORAČUNU OBČINE GORJE ZA LETO 2021 – REBALANS I

 

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Gorje za leto 2021 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 70/20), se drugi odstavek 2. člena spremeni, tako da se glasi:

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto

Proračun 2021 - Rebalans I

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)

4.730.339

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.208.730

70

DAVČNI PRIHODKI

2.794.840

 

700

Davki na dohodek in dobiček

2.058.783

 

703

Davki na premoženje

228.093

 

704

Domači davki na blago in storitve

507.964

 

706

Drugi davki

0

71

NEDAVČNI PRIHODKI

413.890

 

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

160.480

 

711

Takse in pristojbine

4.000

 

712

Globe in druge denarne kazni

53.750

 

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

500

 

714

Drugi nedavčni prihodki

195.160

72

KAPITALSKI PRIHODKI

31.250

 

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

 

721

Prihodki od prodaje zalog

0

 

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

31.250

73

PREJETE DONACIJE

0

 

730

Prejete donacije iz domačih virov

0

 

731

Prejete donacije iz tujine

0

74

TRANSFERNI PRIHODKI

1.490.359

 

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

1.049.956

 

741

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

440.403

78

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

0

 

787

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

0

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

6.109.812

40

TEKOČI ODHODKI

1.499.360

 

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

200.934

 

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

28.993

 

402

Izdatki za blago in storitve

1.222.238

 

403

Plačila domačih obresti

0

 

409

Rezerve

47.195

41

TEKOČI TRANSFERI

989.841

 

410

Subvencije

47.000

 

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

592.037

 

412

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

94.577

 

413

Drugi tekoči domači transferi

256.227

 

414

Tekoči transferi v tujino

0

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

3.427.402

 

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

3.427.402

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

193.208

 

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso PU

71.399

 

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

121.809

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

-1.379.472

 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto

Proračun 2021 - Rebalans I

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN

54

 

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

 

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

54

 

750

Prejeta vračila danih posojil

54

 

751

Prodaja kapitalskih deležev

0

 

752

Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE

0

 

KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

 

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

 

440

Dana posojila

0

 

441

Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

0

 

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

 

443

Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah

0

 

 

javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

 

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE

54

 

KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto

Proračun 2021 - Rebalans I

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

 

500

Domače zadolževanje

0

VIII.

ODPLAČILO DOLGA (550)

0

55

ODPLAČILO DOLGA

0

 

550

Odplačilo domačega dolga

0

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-1.379.419

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

0

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

1.379.472

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. 2021

1.379.419

 

9009

Splošni sklad za drugo

1.379.419

 

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Gorje.

 

2. člen

Ostala določila Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2021 ostanejo v veljavi.

 

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 032-9/2021-8

Datum: 22. 9. 2021

 

 

Občina Gorje

 

Peter Torkar, župan