Na podlagi določb Zakona o financiranju občin (UR.l. RS, št. 80/94) in 24. člena Statuta občine Rače -Fram (MUV, št. 11/95) je občinski svet občine Rače -Fram na 20. seji, dne 20.12.1996, sprejel
 
ODLOK
 
 
o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 1997
 
 
1. člen
 
Z odlokom o proračunu občine Rače -Fram (MUV, št. 14/96) so bila zagotovljena sredstva za financiranje javnih nalog, ki jih v skladu z zakonom opravlja občine Rače -Fram.
 
2. člen
 
Do sprejetja Odloka o proračunu občine Rače -Fram za leto 1997 se financirajo javne naloge, v obdobju od 1.1.1997 dalje, začasno na podlagi Odloka o proračunu občine Rače -Fram za leto 1996 po ½ finančnih sredstev.
3. člen
 
Sredstva proračuna se v tem času prioritetno uporabljajo za nemoteno izvajanje dejavnosti proračunskih porabnikov, za investicije pa le v okviru že zagotovljenih sredstev proračuna za leto 1996.
 
4. člen
 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Medobčinskem uradnem vestniku.
 
 
Številka: 061/20-96
 
 
Datum: 20.12.1996
 
 
Predsednik občinskega sveta
 
 
občine Rače -Fram
 
 
Anton Španinger, s.r.