New Page 2

Št. 430-1/2014-6

Ob-1244/14

 

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 3/13) in Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2014 (Uradni list RS, št. 105/12), Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, Ko­stanjevica na Krki, objavlja

javni razpis

za sofinanciranje programov za otroke in mladino, ki jih bo v letu 2014 sofinancirala Občina Kostanjevica na Krki

1. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Ko­stanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, Kostanjevica na Krki.

2. Predmet javnega razpisa so programi za otroke in mladino v Občini Kostanjevica na Krki v letu 2014, razen programov s področja športa, zdravstva in sociale.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis: na javni razpis se lahko prijavijo društva in njihove zveze ter ostale nevladne organizacije, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti s področja dela z mladimi in imajo sedež v Občini Kostanjevica na Krki. Isti program ne more pridobiti sredstev iz drugih javnih razpisov Občine Kostanjevica na Krki.

4. Vrednost razpisa: vrednost razpisa za področje dela z mladimi za leto 2014 je 850,00 EUR.

5. Osnovna merila za izbor programov:

– kakovost, zahtevnost in dostopnost predloženega programa,

– realna možnost izvedbe programa (kadrovski, finančni, prostorski, časovni pogoji),

– jasno izraženi cilji programa, ki so v skladu s predmetom razpisa,

– možnost sodelovanja uporabnikov in prostovolj­cev pri načrtovanju in izvedbi programa,

– reference prijavitelja – odmevnost programov iz­vedenih v preteklih letih,

– neprofitnost programa,

– preglednost, ekonomičnost in realnost finančne konstrukcije programa.

6. Posredovanje potrebne dokumentacije:

– izpolnjena prijava na razpis z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami,

– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.

7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto 2014 morajo biti porabljena v letu 2014.

8. Rok za predložitev prijav in način predložitve

Razpisni rok za oddajo pisnih ponudb s strani izva­jalcev programov za otroke in mladino je od 31. 1. 2014 do vključno 4. 3. 2014. Če prosilec pošlje vlogo po pošti, se šteje za pravočasno, če je bila vložena priporočeno najpozneje do razpisnega roka. Vloge je mogoče od­dati tudi osebno do konca razpisnega roka v občinski upravi, vendar najpozneje zadnji dan razpisnega roka do 15. ure.

Posamezna prijava na javni razpis mora biti izdela­na izključno na razpisnih obrazcih razpisne dokumenta­cije naročnika (Občine Kostanjevica na Krki).

Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upo­števala.

V primeru, da bodo izvajalci v predpisanem roku oddali nepopolne vloge, bodo pisno pozvani, da v roku 8 dni vlogo dopolnijo. Vloge, ki v predpisanem roku ne bodo dopolnjene se zavržejo. Zavržejo se tudi nepravo­časno prispele vloge.

Prijave morajo biti poslane v zaprti kuverti na na­slov Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, Kostanjevica na Krki in označene z »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za sofinanciranje programov za otroke in mladino 2014«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja.

9. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega raz­pisa obveščeni najpozneje v 60 dneh od zaključka raz­pisa. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev, na podlagi katerega se izda sklep o dodelitvi sredstev, zoper katerega je možna pritožba županu občine. Rok za pritožbo je 8 dni od prejema skle­pa. Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov.

10. Kraj in čas, kjer lahko prijavitelji dvignejo razpi­sno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Kostanjevica na Krki, www.kostanjevica.si, ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni pri Aniti Krajnc, Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, Kostanjevica na Krki, kjer lahko do­bite tudi dodatne informacije, tel. 08/20-50-619, e-mail: anita.krajnc@kostanjevica.si, v času uradnih dni od 8. do 10. ure.

Občina Kostanjevica na Krki