New Page 2

 

 

Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, številka 79/99, 124/00, 79/01, Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, številka 80/94, 45/97, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99, 79/99, 89/99) ter na podlagi 39. člena Statuta občine Ruše (MUV, številka 5/99 in 18/00), je Občinski svet Občine Ruše na 25. redni seji, dne 13. decembra 2001, sprejel

 

 

O d l o k

 

 

o proračunu Občine Ruše za leto 2002

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom se za proračun Občine Ruše za leto 2002 (v nadaljnem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja občine. S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakoni opravljajo občine.

 

 

2. člen

 

 

Proračun sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

 

 

Proračun Občine Ruše za leto 2002 se določa v naslednjih zneskih:

 

 

 

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v tisoč tolarjev

I. SKUPAJ PRIHODKI

993.547

TEKOČI PRIHODKI

653.173

DAVČNI PRIHODKI

578.691

Davki na dohodek in dobiček

317.601

Davki na premoženje

184.303

Domači davki na blago in storitve

76.787

Drugi davki

0

NEDAVČNI PRIHODKI

74.482

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

43.560

Takse in pristojbine

4.244

Denarne kazni

128

Prihodki od prodaje blaga in storitev

2.200

Drugi nedavčni prihodki

24.350

KAPITALSKI PRIHODKI

97.400

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

24.400

Prihodki od prodaje zalog

0

Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja

73.000

PREJETE DONACIJE

0

Prejete donacije iz domačih virov

0

Prejete donacije iz tujine

0

TRANSFERNI PRIHODKI

242.974

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

242.974

II. SKUPAJ ODHODKI

1.132.117

TEKOČI ODHODKI

397.895

Plače in drugi izdatki zaposlenim

156.395

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

21.380

Izdatki za blago in storitve

215.120

Plačila domačih obresti

0

Rezerve

5.000

TEKOČI TRANSFERI

367.297

Subvencije

4.300

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

91.260

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

37.262

Drugi tekoči domači transferi

234.475

Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

329.593

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

329.593

INVESTICIJSKI TRANSFERI

37.332

Investicijski transferi

37.332

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (I.-II.)

- 138.570

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

Prejeta vračila danih posojil

0

Prodaja kapitalskih deležev

0

Kupnine iz naslova privatizacije

0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

Dana posojila

0

Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

VII. ZADOLŽEVANJE

86.000

ZADOLŽEVANJE

86.000

Domače zadolževanje

86.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA

6.000

ODPLAČILA DOLGA

6.000

Odplačila domačega dolga

6.000

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-58.570

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

80.000

 

 

v tisoč tolarjev

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I. SKUPAJ PRIHODKI

1.029.691

TEKOČI PRIHODKI

648.789

DAVČNI PRIHODKI

572.151

Davki na dohodek in dobiček

305.000

Davki na premoženje

194.330

Domači davki na blago in storitve

72.821

Drugi davki

0

NEDAVČNI PRIHODKI

76.638

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

48.910

Takse in pristojbine

4.600

Denarne kazni

128

Prihodki od prodaje blaga in storitev

2.500

Drugi nedavčni prihodki

20.500

KAPITALSKI PRIHODKI

123.600

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

23.600

Prihodki od prodaje zalog

0

Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja

100.000

PREJETE DONACIJE

0

Prejete donacije iz domačih virov

0

Prejete donacije iz tujine

0

TRANSFERNI PRIHODKI

257.302

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

257.302

II. SKUPAJ ODHODKI

1.164.261

TEKOČI ODHODKI

401.955

Plače in drugi izdatki zaposlenim

165.230

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

22.880

Izdatki za blago in storitve

208.345

Plačila domačih obresti

300

Rezerve

5.200

TEKOČI TRANSFERI

374.444

Subvencije

4.200

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

96.860

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

38.649

Drugi tekoči domači transferi

234.735

Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

350.030

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

350.030

INVESTICIJSKI TRANSFERI

37.832

Investicijski transferi

37.832

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (I.-II.)

- 134.570

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

Prejeta vračila danih posojil

0

Prodaja kapitalskih deležev

0

Kupnine iz naslova privatizacije

0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

Dana posojila

0

Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

VII. ZADOLŽEVANJE

76.000

ZADOLŽEVANJE

76.000

Domače zadolževanje

76.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA

0

ODPLAČILA DOLGA

0

Odplačila domačega dolga

0

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-58.570

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

76.000

 

 

 

Pregled prihodkov in odhodkov je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja in je sestavni del odloka.

 

 

Sprememba stanja sredstev na računih oziroma zmanjšanje sredstev na računih se pokrije iz stanja sredstev na računih, prenesenih iz preteklega leta.

 

 

3. člen

 

 

V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo občine, ki deluje kot proračunski sklad. Med odhodki proračuna se v sredstva rezerv za naravne in druge nesreče izloči 0,5 % prihodkov. Izločanje v rezerve se praviloma izvrši vsak mesec, vendar najpozneje do 31. decembra tekočega leta, dokončno pa po zaključnem računu za preteklo leto. Izločanje prihodkov v rezerve preneha, ko dosežejo rezerve 1,5 % letno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov za zadnje leto.

 

 

4. člen

 

 

Župan odloča o uporabi sredstev rezerv za naravne nesreče, za izdatke, nastale kot posledica izrednih okoliščin, za katere se sredstva zagotavljajo v proračunu, kot so zlasti: potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, požar, toča, pozeba, suša in druge naravne nesreče, epidemije, oziroma preprečevanje epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinske škodljivce.

 

 

5. člen

 

Župan je pooblaščen, da zaradi prožnosti izvrševanja proračuna odloča o prerazporeditvah sredstev znotraj bilance prihodkov in odhodkov v višini 5% primerne porabe Občine Ruše za leto 2002.

 

 

6. člen

 

 

Župan je pooblaščen, da odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti. Župan je pooblaščen, da v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko za začasno kritje odhodkov uporabi sredstva rezerv občine, ki pa morajo biti vrnjena v rezerve do konca leta, ali pa najame posojilo do 5% prihodkov proračuna, ki pa mora biti odplačano do konca proračunskega leta.

 

 

7. člen

 

 

Odredbodajalec sredstev proračuna je župan ali druga oseba, ki jo pooblasti župan.

 

 

8. člen

 

 

Župan je pooblaščen za dajanje soglasja k zadolževanju javnih zavodov, katerih ustanovitelj je občina oziroma za dajanje garancij in poroštev.

 

 

9. člen

 

 

Ta odlok se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije in začne veljati z objavo, uporablja pa se od 01. januarja 2002 dalje.

 

 

Župan Občine Ruše

 

 

Vili Rezman, prof., s. r.

 

 

Številka: 015-03-019/2001

 

 

Datum: 13. december 2001