New Page 2

Ob-4197/10

Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki, objavlja na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP) in 57. člena Odloka o koncesiji za opravljanje določenih lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 34/10),

javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje določenih lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Kostanjevica na Krki

1. Naziv koncedenta: Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki.

2. Predmet razpisa Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za opravljanje naslednjih obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Kostanjevica na Krki:

1. oskrba s pitno vodo;

2. odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda;

3. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov;

4. vzdrževanje občinskih javnih cest;

5. urejanje in čiščenje javnih površin;

6. urejanje in vzdrževanje pokopališč ter pogrebne storitve;

7. javna razsvetljava, izobešanje zastav in okraševanje v naseljih. Koncesije gospodarskih javnih služb sestavljajo eno koncesijsko razmerje. Koncesionar ima na podlagi koncesijske pogodbe izključno pravico opravljanja navedenih gospodarskih javnih služb na območju Občine Kostanjevica na Krki, ki je s koncesijskim aktom določeno kot območje izvajanja koncesije. Koncesijska pogodba bo sklenjena za določen čas 8 let od dneva sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesijsko obdobje začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe. Izbrani koncesionar bo moral začeti z izvajanjem koncesije najpozneje v 60 dneh po sklenitvi koncesijske pogodbe.

3. Prijava

Prijava se bo štela za popolno, če bo pravočasna in sprejemljiva ter bo vsebovala vse v tem razpisu in razpisni dokumentaciji zahtevane podatke. Prijava in ostala dokumentacija, ki se nanaša na prijavo, mora biti napisana v slovenskem jeziku. V primeru, da naročnik/koncedent ne bi pridobil nobene prijave ali bi bile vse prijave nepopolne, se bo javni razpis ponovil. Javni razpis se ponovi tudi v primeru, če koncesionar ni izbran ali če z osebo, ki je bila izbrana za koncesionarja, v predpisanem roku ne bo sklenjena koncesijska pogodba. Koncesije gospodarskih javnih služb sestavljajo eno koncesijsko razmerje, zato lahko prijavitelji oddajo enotno prijavo za vse razpisane gospodarske javne službe skupaj. Prijavo na javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, ki morajo prijavi predložiti pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna razmerja med več osebami in njihova zaveza, da bodo v primeru izbora za koncesionarja ustanovili pravno-organizacijsko obliko, s katero bo naročnik/koncedent sklenil koncesijsko pogodbo.

4. Sposobnost prijavitelja

Za priznanje sposobnosti prijavitelja mora ta izpolnjevati pogoje potrebne za udeležbo (sposobnost) določene v razpisni dokumentaciji, kar prijavitelj dokazuje z naslednjimi listinami:

a) da kot pravna oseba ali kot samostojni podjetnik posameznik in njegovi zakoniti zastopniki, niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06):

– hudodelsko združevanje,

– sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,

– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,

– pranje denarja.

Dokazilo:

Potrdilo Ministrstva za pravosodje, Kazenska evidenca, da:

– prijavitelj kot pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ni bil pravnomočno obsojen v zvezi z zgoraj navedenimi kaznivimi dejanji,

– zakoniti zastopniki prijavitelja niso bili pravnomočno obsojeni v zvezi z zgoraj navedenimi kaznivimi dejanji. Potrdilo se priloži v originalu ali kopiji in ne sme biti starejše od 60 dni pred dnevom oddaje ponudbe (prijave);

b) da proti prijavitelju ni začet postopek zaradi stečaja (insolventnosti), drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski postopek;

Dokazilo:

Potrdilo okrožnega sodišča, kjer ima prijavitelj svoj sedež, iz katerega bo razvidno, da proti prijavitelju ni začet postopek zaradi stečaja (insolventnosti), drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski postopek. Potrdilo sodišča se priloži v originalu ali kopiji in ne sme biti starejše od 60 dni pred dnevom oddaje ponudbe (prijave);

c) da ima prijavitelj poravnane vse davke, prispevke in druge javnopravne dajatve

Dokazilo:

– Izjava o poravnanih davkih, prispevkih in drugih javnopravnih dajatvah, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije (Obrazec št. 4);

– Potrdilo DURS o poravnanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 60 dni pred dnevom oddaje ponudbe (prijave);

d) da je registriran oziroma, da izpolnjuje pogoje za opravljanje koncesije;

Dokazilo:

– veljaven redni izpisek iz sodnega registra (ali iz poslovnega registra AJPES), iz katerega bo razvidno, da je prijavitelj registriran,

– dokazilo, da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije (npr. družbena pogodba, ustanovitveni akt …). Redni izpisek iz sodnega registra (ali iz poslovnega registra AJPES) se priloži v originalu ali kopiji in ne sme biti starejši od 60 dni pred dnevom oddaje ponudbe (prijave);

e) da lahko s polnim delovnim časom zaposli osebo z najmanj VII. stopnjo strokovne izobrazbe in opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka;

Dokazilo:

Izjava o delavcu, iz katere bo razvidno:

– da ima prijavitelj zaposleno osebo s polnim delovnim časom z najmanj VII. stopnjo strokovne izobrazbe in opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka ali

– da bo prijavitelj v primeru, da bo izbran za koncesionarja, zaposlil osebo s polnim delovnim časom z najmanj VII. stopnjo strokovne izobrazbe in opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka. Izpolnjena izjava o delavcu, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije;

f) da razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo in izkušnjami na področju gospodarskih javnih služb za njihovo izvajanje na celotnem območju občine, od tega najmanj z eno osebo s strokovno izobrazbo VI. Ali višje stopnje in vsaj tremi leti delovnih izkušenj pri izvajanju dejavnosti, ki so predmet koncesije;

Dokazilo:

– Izpolnjena izjava o zaposlenih delavcih, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije (Obrazec št. 6),

– Referenčno potrdilo, kolikor se nanaša na celoten predmet koncesije, izpolnjeno na predpisanem obrazcu, oziroma več referenčnih potrdil, če se vsako nanaša le na eno ali le na nekatere izmed razpisanih gospodarskih javnih služb tako, da z vsemi  predloženimi referenčnimi potrdili prijavitelj dokazuje izkušnje na področju izvajanja vseh razpisanih javnih služb;

g) da razpolaga z zadostnim obsegom opreme oziroma potrebnih sredstev za delo ter da razpolaga s poslovnim prostorom na območju Občine Kostanjevica na Krki, oziroma, ne glede na sedež poslovnega prostora na drugačen način dokaže, da lahko nemoteno Dokazilo:

Izpolnjena izjava o tehnični usposobljenosti, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije (Obrazec št. 7);

h) da je sposoben samostojno zagotavljati vse javne dobrine, ki so predmet gospodarskih javnih služb;

i) da je sposoben zagotavljati storitve na kontinuiran in kvaliteten način ob upoštevanju koncesijskega akta, odlokov, ki urejajo način izvajanja javnih služb, za katere se podeljuje koncesija, predpisov, normativov in standardov ter ob upoštevanju krajevnih običajev;

j) da zagotavlja interventno izvajanje gospodarske javne službe ob vsakem času;

k) da je usposobljen za vodenje katastra ter da razpolaga z ustreznimi delovnimi pripravami za njegovo vodenje;

Dokazila:

– Elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti, sposobnosti vodenja katastra, finančno – operativnega vidika in razvojnega vidika, s katerim dokaže izpolnjevanje zahtevanih pogojev pod točkami h), i), j) in k),

– Izpolnjena izjava o rednem izvajanju storitev, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije (Obrazec št. 10);

l) da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki jo z izvajanjem koncesije utegne povzročiti državi, občini ali tretji osebi;

Dokazilo:

– Predpogodba o zavarovanju proti odgovornosti za škodo,

– Izpolnjena izjava o zavarovanju, ki je sestavni del razpisne dokumentacije (Obrazec št. 11);

m) da je finančno sposoben opravljati gospodarske javne službe; če je prijavitelj pravna oseba, mora imeti najmanj 500.000,00 evrov osnovnega kapitala in najmanj 2 mio evrov celotnega lastnega kapitala. Smiselno enako velja tudi v primeru fizičnih oseb in drugih pravnih oseb, katerih ustanoviteljski vložki niso izraženi v osnovnem kapitalu;

Dokazilo:

– S.BON-1 (ali S.BON-1/P) – pravne osebe oziroma BON-1/SP – samostojni podjetniki posamezniki s podatki in kazalniki za leto 2009 (ni časovne omejitve, vendar se mora nanašati na podatke za 2009),

– Potrdilo poslovne banke ali bank, pri katerih ima prijavitelj odprt (ali odprte) transakcijske račune (ali BON-2 obrazec); iz dokazil mora izhajati, da ponudnikovi transakcijski računi v obdobju 6 mesecev pred izdajo potrdila (to je lahko starejše največ 60 dni od dneva oddaje ponudbe (prijave)) niso bili blokirani. V primeru skupne prijave morajo prijavitelji, ki sodelujejo pri skupni prijavi skupaj izpolnjevati vse pogoje za udeležbo (sposobnost), razen, kar se tiče statusnih pogojev (nekaznovanost, vpis v register, …. 10a), b),

c), d) – prva alineja, m)2), ki jih mora izpolnjevati vsak izmed skupnih prijaviteljev.

5. Način, mesto in rok za prevzem razpisne Dokumentacije Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh Občine Kostanjevica na Krki, www.kostanjevica.si . Celotno razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji zahtevajo osebno ali po pošti, do vključno 23. 7. 2010, do 13. ure, od ponedeljka do petka, med 8. in 13. uro, na naslovu: Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki, v sprejemni pisarni. Prijavitelji pred prevzemom razpisne dokumentacije lahko vanjo vpogledajo na prej navedenem naslovu. Kolikor bi želeli prijavitelji razpisno dokumentacijo prejeti po elektronski pošti, to lahko sporočijo na elektronski naslov: stanislav.rostohar@kostanjevica.si .

6. Način pojasnjevanja razpisne dokumentacije Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije sme prijavitelj zahtevati izključno v pisni obliki ali po elektronski pošti. Pojasnila na pisna vprašanja bodo pisno posredovana vsem prijaviteljem, ki bodo prevzeli razpisno dokumentacijo, objavljena pa bodo tudi na spletnem portalu Občine Kostanjevica na Krki. Vsi odgovori na vprašanja prijaviteljev postanejo sestavni del razpisne dokumentacije in so za prijavitelje obvezujoči. Prijavitelji lahko naslovijo pisna vprašanja na elektronski naslov: stanislav.rostohar@kostanjevica.si  ali na naslov: Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki, tel. 07/498-72-75, telefaks 07/498-62-75, z oznako »Koncesija za izvajanje določenih gospodarskih javnih služb«. Zadnji rok za pisna vprašanja je 7 dni do poteka roka za oddajo prijave. Naročnik/koncedent si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni. O tem seznani vse, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo, in objavi na spletnem portalu Občine Kostanjevica na Krki ter po potrebi podaljša rok za oddajo prijav. Morebitne spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.

7. Način, mesto in rok oddaje prijave

Prijavitelji morajo oddati svoje prijave v zaprtih ovojnicah, ki morajo biti naslovni strani opremljene z naslovom: Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki. V spodnjem levem kotu mora biti oznaka: »Ne odpiraj – prijava – Občina Kostanjevica na Krki – Koncesija za opravljanje določenih gospodarskih javnih služb«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naziv in naslov prijavitelja. Naročnik/koncedent bo upošteval vse prijave, ki bodo prispele na zgoraj navedeni naslov najpozneje do 30. julija 2010, do 11. ure. Prijavitelji lahko oddajo prijave osebno ali priporočeno po pošti na zgornji naslov. Če je prijava poslana po pošti se šteje za pravočasno, če prispe na navedeni naslov do zgoraj navedenega datuma in ure. Prijave ni mogoče oddati v elektronski obliki.

8. Umik, sprememba ali dopolnitev prijave

Prijavitelj lahko do zaključka roka oddaje prijav prijavo umakne, spremeni ali dopolni, kar mora na ovojnici označiti na naslednji način: »Ne odpiraj – prijava – Občina Kostanjevica na Krki – Koncesija za opravljanje določenih gospodarskih javnih služb« – z oznako dopolnitev/umik/sprememba«, glede na to ali gre za dopolnitev, umik ali spremembo že oddane prijave. Prijave ni mogoče dopolniti/umakniti/ spremeniti po poteku roka za oddajo prijav.

9. Način, mesto in rok odpiranja prijav

Javno odpiranje prijav bo 30. julija 2010, ob 12. uri, v prostorih Občine Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki. Predstavniki prijaviteljev, ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju prijav, se morajo izkazati s pisnim pooblastilom, podpisanim s strani odgovorne osebe prijavitelja (razen v primeru, da je prisotna odgovorna oseba sama zakoniti zastopnik). Prijava prijavitelja ali morebitna sprememba/ dopolnitev/umik prijave bo zavrnjena pred začetkom javnega odpiranja prijav, če:

– ne bo oddana oziroma ne bo prispela na zgoraj navedeni naslov pravočasno (to je do datuma in ure, ki sta navedena),

– ne bo pravilno opremljena. Nepravočasne prijave ali nepravilno opremljene prijave bodo prijaviteljem vrnjene neodprte. 1

10. Način ocenjevanja prijav Naročnik/koncedent bo ob izpolnjevanju pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije za izvajanje koncesije izbral enega koncesionarja ali skupino prijaviteljev – skupna prijava.

Merila za izbor koncesionarja so:

1. tehnična usposobljenost, ki presega minimalne zahteve javne službe,

2. kadrovska usposobljenost in znanja oseb, ki so pomembne za izvajanje gospodarske javne službe (npr. višja stopnja izobrazbe, funkcionalna znanja), ki presegajo minimalne zahteve javne službe;

3. dosedanje pozitivne reference na področju izvajanja razpisanih gospodarskih javnih služb;

4. celovitost ponujenega izvajanja gospodarskih javnih služb v okviru iste pravne osebe;

5. pričetek izvajanja gospodarskih javnih služb skladno z odloki, ki urejajo dejavnosti gospodarskih javnih služb, ki so predmet koncesije.

11. Postopek izbire koncesionarja

V postopku vrednotenja prijav se sme od prijaviteljev zahtevati zgolj takšna pojasnila ali dopolnitve, ki nikakor ne vplivajo na ocenjevanje skladno s postavljenimi merili za izbor koncesionarja. Odpiranje prijav, njihovo strokovno presojo prijav ter mnenje o najugodnejšem ponudniku opravi strokovna komisija, ki jo imenuje predstojnik občinske uprave. Član strokovne komisije ne sme biti poslovno ali sorodstveno povezan s ponudniki ali z zaposlenimi pri ponudnikih, kar morajo pisno potrditi. Če izvejo za navedeno dejstvo naknadno, morajo takoj predlagati svojo izločitev. Člani strokovne komisije ne smejo neposredno komunicirati s ponudniki, ampak le posredno preko koncedenta. Izločenega člana strokovne komisije nadomesti nadomestni član strokovne komisije. Po končanem odpiranju strokovna komisija pregleda prijave in ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Po končanem pregledu in vrednotenju komisija sestavi poročilo ter navede, katere prijave izpolnjujejo razpisne zahteve, ter razvrsti te prijave tako, da je razvidno, katera izmed njih najbolj ustreza postavljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede na ustreznost postavljenim merilom. Komisija posreduje poročilo (obrazloženo mnenje) organu koncedenta, ki vodi postopek izbire koncesionarja. Občinska uprava v imenu koncedenta odloči o izboru koncesionarja z upravno odločbo. Koncedent izbere enega koncesionarja ali skupino ponudnikov. Izbira koncesionarjev po posameznih gospodarskih javnih službah ni možna. Odločba o izboru koncesionarja preneha veljati, če v roku 30 dni od njene dokončnosti ne pride do sklenitve koncesijske pogodbe iz razlogov, ki so na strani koncesionarja.

Občina Kostanjevica na Krki