New Page 1

 

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 - v nadaljevanju besedila: ZPNačrt) in 31. člena Statuta občine Kungota (Ur. l. RS, 12/04, 18/07) je župan občine Kungota, dne 27. avgusta 2008, sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o začetku postopka spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za del območja v Sp. Kungoti – Gradiška II

 

 

1. člen

 

 

(vsebina sklepa o začetku postopka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta)

 

 

S tem sklepom se podrobneje določijo:

 

 

- ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za del območja v Sp. Kungoti

 

 

– Gradiška II (v nadaljevanju: sprememb in dopolnitev ZN),

 

 

- območje sprememb in dopolnitev ZN,

 

 

- nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja za načrtovano prostorsko ureditev iz njihove pristojnosti,

 

 

- način pridobitve strokovnih rešitev in geodetskih podlag,

 

 

- obveznosti v zvezi s financiranjem sprememb in dopolnitev ZN,

 

 

- roki za pripravo sprememb in dopolnitev ZN in njegovih posameznih faz.

 

 

2. člen

 

 

(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta)

 

 

Zemljišče, ki ga bodo urejale spremembe in dopolnitve ZN, je opredeljeno kot stavbno zemljišče. V veljavnem zazidalnem načrtu je na njem predvidena gradnja vrstnih stanovanjskih objektov.

 

 

Priprava sprememb in dopolnitev ZN bo potekala po predpisanem postopku skladno z določili Zakona o prostorskem načrtovanju in skladno s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta. Pravna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev ZN je 96. člen Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS št. 33/2007).

 

 

3. člen

 

 

(predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta)

 

 

Predmet izdelave so spremembe in dopolnitve občinskega prostorska akta – »Zazidalnega načrta za del naselja Spodnja Kungota – Gradiška II« (objavljen v MUV št. 38/84), s katerimi se bo urejal del območja v naselju Gradiška II. Celotno območje, za katerega je predvidena izdelava sprememb in dopolnitev ZN, meri cca. 7.338 m2. Smernice in izhodišča za urbanistično oblikovanje so podane v planskih aktih občine. Na območju, ki je predmet obdelave, se načrtuje gradnja individualnih stanovanjskih objektov ter potrebno infrastrukturo.

 

 

Spremembe in dopolnitve ZN morajo vsebovati vse sestavine in predloge, ki so navedene v 56. členu ZPNačrt in sicer:

 

 

- prikaz ureditvenega območja sprememb in dopolnitev ZN;

 

 

- arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev;

 

 

- načrt parcelacije;

 

 

- etapnost izvedbe prostorske ureditve, če je ta potrebna;

 

 

- rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave;

 

 

- rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje naravne in kulturne dediščine, če je na območju evidentirana;

 

 

- rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;

 

 

- pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro.

 

 

Načrtovalec predmetnih sprememb in dopolnitev ZN bo moral predati pripravljavcu, to je Občini Kungota pet izvodov akta, ki bo na vpogled dostopen tudi javnosti. Občini Kungota je potrebno predati celoten dokument sprememb in dopolnitev ZN s prilogami v digitalni obliki (tekstualni in gra?čni del). Gra?čni del bo izdelan v datotekah programa Autocad.

 

 

4. člen

 

 

(okvirno ureditveno območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta)

 

 

Ureditveno območje sprememb in dopolnitev ZN se nahaja južnem delu ureditvenega območja naselja Gradiška II. Območje obsega parcele št. 501/1, 501/2, 501/3, 505/1 k.o. Gradiška in meri cca 7.338 m2.

 

 

Ureditveno območje sprememb in dopolnitev ZN lahko poseže tudi izven tega ureditvenega območja za načrtovanje omrežij gospodarske javne infrastrukture.

 

 

5. člen

 

 

(nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta)

 

 

Pripravljavec sprememb in dopolnitev ZN je Občina Kungota.

 

 

Naročnik predmetnih sprememb in dopolnitev ZN je:

 

 

- MATJAŠIČ Valerija, Gradiška 205, 2211 Pesnica pri Mariboru.

 

 

- KOROŠEC Rozina, Gradiška 203, 2211 Pesnica pri Mariboru

 

 

- WENDLER Nadja, Freihofanger 4, Graz

 

 

Načrtovalec sprememb in dopolnitev ZN je podjetje GEODETSKE STORITVE KOBALE Dean s.p., Kraigherjeva 19/a, 2230 Lenart.

 

 

V pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev ZN se vključijo nosilci urejanja prostora, pristojni in odgovorni za prostorsko ureditev območja, ki dajo smernice in mnenja:

 

 

- Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,

 

 

- Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,

 

 

- Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Izpostava Maribor,

 

 

- Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje Ljubljana,  Območna pisarna Maribor, Krekova 17, 2000 Maribor,

 

 

- Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška 20, 2000 Maribor,

 

 

- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, Slomškov trg 6, »000 Maribor,

 

 

- Telekom Slovenije d.d., PE Maribor, Titova 38, 2000 Maribor,

 

 

- Elektro Maribor d.d., Vetrinjska 2, 2000 Maribor,

 

 

- Mariborski vodovod, Jadranska c. 28, Maribor,

 

 

- Nigrad d.d., Zagrebška ul. 30, 2000 Maribor

 

 

- KRS Rotovž, Cankarjeva ul. 6, Maribor,

 

 

- Občina Kungota, Plintovec , 2201 Zg. Kungota.

 

 

V kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice, pogoje in mnenja tudi od drugih nosilcev urejanja prostora, se le – te pridobijo v istem postopku.

 

 

6. člen

 

 

(način pridobitve strokovnih rešitev in geodetskih podlag)

 

 

Naročnik zagotovi idejno zasnovo za predlagano ureditev.

 

 

Za izdelavo sprememb in dopolnitev ZN je potrebno izdelati digitalni geodetski posnetek območja obdelave. Geodetski načrt, ki mora biti v digitalni obliki in izdelan v skladu z 9. členom Pravilnika o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/2004), zagotovi naročnik.

 

 

Pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN je potrebno upoštevati idejno zasnovo, izhodišča planskih aktov Občine Kungota in smernice nosilcev urejanja prostora.

 

 

7. člen

 

 

(postopek in roki za pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta)

 

 

Postopek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta bo potekal po naslednjem terminskem planu:

 

 

- izbrani načrtovalec (v nadaljevanju: načrtovalec) pripravi osnutek sprememb in dopolnitev ZN;

 

 

- načrtovalec na podlagi pooblastila pripravljavca pošlje osnutek sprememb in dopolnitev ZN nosilcem urejanja prostora in jih pozove, da dajo smernice v roku 30 dni od prejema poziva in ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, da pisno sporoči občini, ali je za spremembe in dopolnitve ZN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje (v roku 15 dni);

 

 

- načrtovalec izdela dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev ZN;

 

 

- če je za spremembe in dopolnitve ZN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, načrtovalec zagotovi okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom sprememb in dopolnitev ZN pošlje ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, da ga preveri v roku 15 dni;

 

 

- po izdelavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev in potrjenega okoljskega poročila, če je le-to potrebno, občina objavi javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi najmanj 7 dni pred razgrnitvijo;

 

 

- javna obravnava se izvede med javno razgrnitvijo (ki traja najmanj 30 dni), če je izdelano okoljsko poročilo, se skupaj z osnutkom sprememb in dopolnitev ZN razgrne tudi to;

 

 

- načrtovalec skupaj z občino pripravi stališča do pripomb (10 dni);

 

 

- župan potrdi stališča do pripomb (3 dni);

 

 

- na podlagi potrjenih stališč do pripomb izbrani načrtovalec izdela predlog sprememb in dopolnitev ZN;

 

 

- predlog sprememb in dopolnitev ZN načrtovalec posreduje nosilcem urejanja prostora, da dajo v 30 dneh mnenje;

 

 

- če je bila izvedena celovita presoja vplivov na okolje, se pristojna ministrstva v mnenju opredelijo tudi o sprejemljivosti vplivov sprememb in dopolnitev ZN na okolje in ga pošljejo ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja;

 

 

- ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe sprememb in dopolnitev ZN;

 

 

- občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve ZN z odlokom in ga objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

 

 

8. člen

 

 

(obveznosti v zvezi s financiranjem sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta)

 

 

Finančna sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev ZN zagotavlja naročnik predmetnih sprememb in dopolnitev

 

 

- MATJAŠIČ Valerija, Gradiška 205, 2211 Pesnica pri Mariboru.

 

 

- KOROŠEC Rozina, Gradiška 203, 2211 Pesnica pri Mariboru

 

 

- WENDLER Nadja, Freihofanger 4, Graz

 

 

9. člen

 

 

Ta sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in v svetovnem spletu ter se pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.

 

 

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

 

 

Številka: 3505-4/2008

 

 

Datum: 27. avgust 2008

 

 

Župan Občine Kungota

 

 

Igor Stropnik, s. r.