New Page 2

Na podlagi prvega odstavka 125. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00) in 15. člena Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 1/99) je Občinski svet Občine Destrnik na svoji 20. redni seji, 18.05.2001 sprejel

PRAVILNIK

o oddaji javnih naročil male vrednosti

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta pravilnik se sprejema v skladu z določili Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00; v nadaljevanje: ZJN-1) in določa obvezna ravnanja neposrednih porabnikov proračuna Občina Destrnik – naročnikov pri oddaji javnih naročil male vrednosti. Javna naročila male vrednosti so tista naročila, katerih ocenjena vrednost je nižja od vrednosti, določene v Zakonu o izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

2. člen

Pri oddaji naročil male vrednosti mora naročnik ravnati v skladu z zakonom in s tem pravilnikom tako, da pri nabavi blaga, izvedbi storitev in gradenj ob enaki kakovosti doseže nižjo ceno.

Naročati se sme le tak obseg in kvaliteta blaga, storitev ali gradenj, ki ustreza namenu, ki izhaja iz nalog naročnika, pri čemer je treba ravnati kot dober gospodar v skladu z načelom gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev.

3. člen

Ravnanje naročnika mora temeljiti na naslednjih načelih:

- izbrati je treba najugodnejšo ponudbo glede na merila, ki so specifična za posamezno oddajo javnega naročila,

- nobenemu ponudniku se ne sme sporočati ničesar, kar se ne sporoči drugim,

- postopek mora biti transparenten, tako da ima vsakdo, ki je zainteresiran, vsak trenutek možnost preveriti fazo oddaje in pravilnost izvajanja postopka,

- vse ponudbe je treba obravnavati enakopravno.

4. člen

Dokumentacija za izvedbo javnega naročila male vrednosti obsega:

- zahtevek za izvedbo javnega naročila male vrednosti,

- razpisno dokumentacijo,

- povabilo k oddaji ponudbe,

- obrazec ponudbe,

- popis del, blaga oziroma storitev,

- predračun,

- izjavo o izpolnjevanju pogojev iz 41. člena ZJN-1,

- poročilo o oddaji naročila male vrednosti,

- pogodbo.

5. člen

Predstojnik naročnika oziroma od njega pooblaščena oseba uvede postopek za oddajo naročila male vrednosti z izdajo zahtevka za izvedbo javnega naročila male vrednosti, v katerem določi tudi odgovorno osebo za vodenje postopka in izvedbo naročila.

Odgovorna oseba naročnika vodi vso dokumentacijo o javnem naročilu male vrednosti ločeno za nabavo blaga, izvedbo storitev oziroma gradenj in skrbi za nadzor nad izvajanjem pogodbe oziroma izvedbo javnega naročila.

Za pripravo razpisne dokumentacije, zbiranje ponudb in preverjanje cene in kvalitete lahko predstojnik naročnika v skladu s prvim odstavkom 21. člena ZJN-1 sprejme sklep o pričetku postopka oddaje javnega naročila in v njem imenuje strokovno komisijo za ocenitev ponudb.

Dokumentacija se za občino in občinsko uprave arhivira v arhivu tajništva občinske uprave, ki ga vodi računovodstvo.

6. člen

Za naročanje blaga, storitev in gradbenih del male vrednosti se uporabljajo naročilnice in pogodbe.

Pogodbe podpisuje predstojnik naročnika, naročilnice pa predstojnik ali od njega pooblaščena oseba.

II. NAROČANJE BLAGA, STORITEV IN GRADBENIH DEL

7. člen

1. Do vrednosti 1.000.000,00 SIT

Za nabavo blaga, storitev in gradbenih del do vrednosti 1.000.000,00 SIT se lahko na podlagi zahtevka za izvedbo javnega naročila male vrednosti uporablja naročilnica.

Naročilnica vsebuje naslednje elemente:

- naziv in naslov naročnika,

- davčno številko naročnika,

- datum,

- naziv in naslov dobavitelja,

- vrsto blaga oziroma storitev,

- mersko enoto,

- ceno,

- plačilni rok,

- podpis naročnika.

Z naročilnicami se naročajo zlasti naslednje storitve: občasne geodetske, oglaševalske, računalniške, svetovalne, notarske, odvetniške, gostinske storitve, občasne tiskarske oziroma razmnoževalne storitve, občasno čiščenje, občasno prevajanje, občasne storitve vzdrževanja in popravil, izobraževalne storitve in druge storitve, ki jih ni mogoče vnaprej predvideti oziroma so enkratnega značaja, ter izdelava razne dokumentacije.

Izjema je izvajanje strokovnega nadzora nad investicijami oziroma gradnjami, kjer se z izvajalcem storitev sklene ustrezna pogodba.

Cena in usposobljenost ponudnika se preverja na razumen način, ki ustreza naravi naročenega blaga, višini zneska ter dejstvu, ali gre za takojšnjo ali odloženo nabavo.

Naročilnice je mogoče uporabljati predvsem za: darila za poslovne namene, blago za reprezentanco, strokovno literaturo, knjige, strokovne časopise in revije, pisarniški material in drugo blago, ki ga ni mogoče predvideti, ali je enkratnega značaja.

8. člen

2. Vrednosti nad 1.000.000,00 SIT, do zneska, določenega v Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.

Blago, storitve in gradbena dela v vrednosti nad 1.000.000,00 SIT, do vrednosti, določene v Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije se naročajo na podlagi dokumentacije, določene v 4. členu tega pravilnika.

Razpisna dokumentacija v primeru gradenj lahko vsebuje tudi tehnično dokumentacijo in načrte.

III. LETNE POGODBE ZA NABAVO BLAGA IN IZVEDBO STORITEV

9. člen

Če je predmet javnega naročila stalna nabava blaga ali storitev, ki se opravljajo med proračunskim letom in jih po obsega in časovno vnaprej ni mogoče natančno določiti, se uporabljajo določila iz 10. in 11. člena tega pravilnika, razen v primerih, kadar gre za nabavo storitev, pri katerih naročnik ne more v celoti določiti cene. V tem primeru lahko naročnik izvede pogajanja in nanje povabi ponudnike, za katere meni, da so usposobljeni izvesti določene vrste storitev.

Zlasti se pogajanj izvedejo, kadar so predmet naročila intelektualne storitve, storitve načrtovanja ali druge storitve, ki jih ni mogoče enoznačno opisati ali jih opredeliti po vsebini, obsegu ali časovno oziroma ni mogoče določiti cene storitev.

O pogajanjih naročnik vodi zapisnik, v katerega se vpisujejo bistveni pogoji, ki jih nudijo ponudniki.

Pri ocenjevanju ponudb lahko naročnik poleg cene uporabi tudi druga merila, navedena v 51. členu ZJN-1.

IV. SKUPNE DOLOČBE

10. člen

Naročnik pošlje ponudnikom, za katere meni, da so usposobljeni izpolniti javno naročilo, dokumentacijo iz druge alinee 4. člena tega pravilnika, odvisno od vrste (blaga, storitev, gradnje) in obsega javnega naročila.

Dokumentacijo je treba poslati vsem ponudnikom istočasno z navedbo datuma oziroma roka za vrnitev ponudb ter točnega naslova naročnika. Naročnik mora dokumentacijo poslati najmanj dvema ponudnikoma.

Rok za oddajo ponudb mora omogočiti ponudniku, da pripravi pravilno ponudbo.

Ne sme biti krajši od 10 dni.

Če naročnik ne dobi vsaj dveh pravilnih oziroma sprejemljivih ponudb, postopek zbiranja ponudb ponovi. Če tudi po ponovljenem postopku ni mogoče pridobiti dveh pravilnih oziroma sprejemljivih ponudb, lahko naročnik sklene pogodbe s ponudnikom, ki je predložil ponudbo, ali pa izvede pogajanja s ponudniki, ki so bili pozvani k predložitvi ponudbe.

11. člen

Pri ocenjevanje ponudb lahko naročnik poleg cene uporabi tudi druga merila, navedena v 51. členu ZJN-1. Vrstni red pomembnosti meril se določi v razpisni dokumentaciji (v povabilu k oddaji ponudbe) glede na specifičnost javnega naročila.

Javno odpiranje ponudb v postopku oddaje javnih naročil male vrednosti se ne izvaja.

Izbranega ponudnika se pozove k sklenitvi pogodbe.

12. člen

Od ponudnikov se ne zahteva bančnih garancij, temveč eno od ostalih vrst finančnih zavarovanj za izpolnitev obveznosti iz 10. točke tretjega odstavka 23. člena ZJN-1.

13. člen

Glede usposobljenosti ponudnika za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila, ponudnik ob oddaji svoje ponudbe predloži le izpolnjeno in podpisano izjavo o izpolnjevanju pogojev iz 41. člena ZJN-1. Pred podpisom pogodbe se od izbranega ponudnika lahko zahteva predložitev posameznih dokumentov.

V. KONČNE DOLOČBE

14. člen

Ponudbe in ostali dokumenti morajo biti vloženi v spis o javnem naročilu male vrednosti, o telefonskem preverjanju in ostalih stikih s ponudniki mora biti izdelan uradni zaznamek, elektronska pošta mora biti v spis vložena v tiskani obliki.

Dokumentacija se hrani v arhivu naročnika, in sicer najmanj toliko časa, dokler trajajo pogodbeni roki izvajanja posameznega javnega naročila, oziroma naročilnice 2 leti, dokumentacija za ostala naročila male vrednosti pa 5 let.

Skrbnik pogodbe mora nadzorovati izvajan izvajanje pogodbe oziroma izvajanje javnega naročila ter beležiti in uveljavljati morebitne reklamacije.

15. člen

Evidenca o naročilnicah in pogodbah v postopkih oddaje naročil male vrednosti, in sicer ločeno za blago, storitve in gradnje za občino in občinsko upravo, se vodi v tajništvu občinske uprave.

Evidenca javnih naročil obsega:

1. številko in datum javnega naročila,

2. predmet javnega naročila,

3. naziv dobavitelja oziroma izvajalca storitev in njegov sedež,

4. vrednost javnega naročila,

5. proračunsko postavko.

Ob koncu proračunskega leta mora biti izdelan skupen prikaz vrednosti naročil, in sicer ločeno za blago, storitve in gradnje.

16. člen

Zneski iz tega pravilnika se uporabljajo brez DDV, če zakon ali drugi predpis ne določa drugače.

17. člen

Ta pravilnik se smiselno uporablja tudi za posredne proračunske porabnike.

18. člen

Ta pravilnik se objavi v Uradnem vestniku Občine Destrnik in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Datum, 18.05.2001

Štev.: 032-01/2001-20R-7

 

Župan Občine Destrnik:

Franc PUKŠIČ, univ.dipl.ing.el.