New Page 1

Na podlagi 33. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo ZLV-UPB3 in 45/08 ZLV-H) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 32. redni seji dne 16. 5. 2014 sprejel

S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Tišina

1. člen

V Občinsko volilno komisijo Občine Tišina se imenujejo:

+-----------------------------------------------+---------------+

|– STANISLAV ŽIŽEK, Tišina 5/c                  |– predsednik   |

+-----------------------------------------------+---------------+

|– ALENKA MESARIĆ, Tropovci, Kolesarska ul. 86  |– namestnica   |

|                                               |predsednika    |

+-----------------------------------------------+---------------+

|– DEJAN GOMBOC, Tropovci, Kolesarska ul. 69    |– član         |

+-----------------------------------------------+---------------+

|– TJAŠA CELEC, Petanjci 31                     |– namestnica   |

+-----------------------------------------------+---------------+

|– DEJAN HAUKO, Tropovci, Mejna 9               |– član         |

+-----------------------------------------------+---------------+

|– CVETKA NJIVAR, Tišina 70a                    |– namestnica   |

+-----------------------------------------------+---------------+

|– BORUT HORVAT, Tišina 3/h                     |– član         |

+-----------------------------------------------+---------------+

|– ROMAN VUKAN, Tišina 48                       |– namestnik    |

+-----------------------------------------------+---------------+

2. člen

Mandatna doba članov občinske volilne komisije traja štiri leta.

3. člen

Naloge Občinske volilne komisije so, da:

– skrbi za zakonitost volitev v občinski svet;

– potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandidatov in sestavlja sezname kandidatov oziroma list kandidatov;

– določa volišča;

– imenuje volilne odbore;

– ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani občinskega sveta so izvoljeni ter daje poročila o izidu volitev;

– opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami;

– opravlja druge naloge, ki jih določa Zakon o lokalnih volitvah.

4. člen

Sedež Občinske volilne komisije je na sedežu Občine Tišina, Tišina 4.

5. člen

Občinski volilni komisiji začne teči mandat po poteku mandata komisiji, ki je bila imenovana s Sklepom o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Tišina (Uradni list RS, št. 51/10).

6. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 007-0019/2014-1

Tišina, dne 19. maja 2014

 

Župan
Občine Tišina
Franc Horvat l.r.