New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 21. člena Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10– ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) in Statuta občine Hoče-Slivnica (MUV št. 6/2010, 19/2010), je Občinski svet Občine Hoče-Slivnica na svoji 7. redni seji, dne 14. oktobra 2015, sprejel

 

S K L E P

o ustanovitvi grajenega javnega dobra

 

1. člen

 

S tem sklepom se na zemljišču

št.

parcelna številka

katastrska občina

1.

151/23

Zgornje Hoče

 

last Občine Hoče-Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče, matična Številka: 1365568, do celote, ustanovi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

 

2. člen

Na podlagi tega sklepa Občinska uprava Občine Hoče-Slivnica po uradni dolžnosti izda ugotovitveno odločbo o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra in jo pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču.

 

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

 

Številka: 03201-9/2015-008

Datum: 16. oktober 2015

 

Župan Občine Hoče-Slivnica

Marko Soršak, s.r.