New Page 1

Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o graditvi objektov ( Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZdavNepr, 110/13 in 19/15) ter 16. člena Statuta občine Vitanje UPB1 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2012) je občinski svet Občine Vitanje na svoji 13. redni seji dne 24. 11. 2016 sprejel naslednji

 

SKLEP

O UKINITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA

 

1. člen

S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra parc.št. 1575/12 k.o. 1093 – Spodnji Dolič, površine 375 m2. Za navedeno parcelo z ID znakom 1093-1575/12-0  se pri k.o. 1093 – Spodnji Dolič vpiše lastninska pravica za Občino Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje, matična številka 5883768000.

 

2. člen

Pristojno sodišče na predlog Občina Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Vitanje na zemljišču, ki je navedeno v 1. členu tega sklepa.

 

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 9000-009/2016-07

Datum: 24. 11. 2016

 

 

Občina Vitanje

 

Mirko Polutnik, župan