New Page 2

 

Turnišče, 17. 4. 2020

Številka: 900-10/2020

 

Svetnicam in svetnikom Občinskega sveta Občine Turnišče

 

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 — uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 — ZUJF, 14/15 — ZUUJFO, 11/18 ZSPDSLS-1 in 30/18), 20. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 06/2017) in 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 31/2017 in 22/2019)

 

sklicujem

 

5. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Turnišče,

 

ki bo potekala od ponedeljka, 20. 4. 2020, od 8. ure do četrtka, 23. 4. 2020, do 12. ure.

 

Za sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Potrditev poročil JVIZ OŠ Turnišče (gradivo)

a. Finančni načrt OŠ Turnišče za leto 2020

b. Program dela in kadrovski načrt OŠ Turnišče za leto 2020

2. Potrditev Elaborata o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske GJS zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Turnišče za leto 2020 s poročilom o delu za leto 2019 (gradivo)

3. Potrditev letnega poročila za leto 2019 JZ Zdravstvenega doma Lendava (gradivo)

4. Izvajanje socialno varstvene storitve Pomoč na domu v Občini Turnišče (gradivo):

a. Izbira izvajalca storitve Pomoči na domu

b. Potrditev cene storitve Pomoči na domu

 

Prosimo vas, da najkasneje do četrtka , 23. 4. 2020, do 12. ure, oddate svoj glas na priloženi glasovnici, na elektronski naslov: obcina@turnisce.si ali po pošti na naslov Občine Turnišče, Ulica Štefana Kovača

 

 

Občina Turnišče

 

Borut Horvat, župan