New Page 2

 

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, spremembe in dopolnitve št.  60/07, 76/08 ter 79/09) je občinski svet Občine Duplek na svoji 9. redni seji dne 29. 11. 2011 sprejel

 

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA OBČINE DUPLEK

 

 

1 .člen

 

 

Prvi odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:

 

 

» Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima 5 članov, ki jih občinski svet imenuje izmed svojih članov. »

 

 

2. člen

 

 

34. člen se spremeni tako, da glasi:

 

 

»     1. Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina najmanj enega podžupana.

 

 

       Podžupana izmed članov  občinskega sveta imenuje in razrešuje župan.

 

 

       2. Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti. Če ima občina več podžupanov, nadomešča župana tisti podžupan, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa najstarejši podžupan.

 

 

       3. Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.

 

 

       4. Podžupan v primeru predčasnega prenehanja mandata župana začasno opravlja funkcijo župana. Podžupan, ki opravlja funkcijo župana, nima pravice glasovati za odločitve občinskega sveta. Če ima občina več podžupanov, opravlja v tem primeru funkcijo župana tisti podžupan, ki ga določi župan, razen, če je župan razrešen. Če župan ne določi, kateri podžupan bo začasno opravljal funkcijo župana oziroma, če je razrešen, odloči občinski svet, kateri izmed članov občinskega sveta bo opravljal to funkcijo.

 

 

       5. Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupan ne moreta opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa najstarejši član občinskega sveta. V času nadomeščanja opravlja član občinskega sveta tekoče naloge iz pristojnosti župana.

 

 

       6. V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O tem obvesti občinski svet.«

 

 

3. člen

 

 

Doda se novi 132. člen, ki se glasi:

 

 

» Prvi odstavek 24. člena statuta, ki govori o številu članov komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, se začne uporabljati po prvih naslednjih lokalnih volitvah po sprejetju sprememb statuta.«

 

 

Dosedanji 132. člen postane 133. člen.

 

 

4. člen

 

 

Spremembe statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

Številka:0323-35/2011-35

 

 

Datum: 29. 11. 2011

 

 

Občina Duplek

 

 

Župan Janez Ribič, l.r