New Page 2

 

Občinski svet občine Tržič je na podlagi 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 10. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni vestnik Gorenjske, št. 3/87, Uradni list RS, št. 85/97 101/99, 2/01) ter 10. in 16. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01, 79/01) na 18. redni seji dne 14. 11. 2001 sprejel

 

 

S K L E P

 

 

o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2002

 

 

1. člen

 

 

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Tržič za leto 2002 znaša 0,285 SIT/m2.

 

 

2. člen

 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.

 

 

 

Št. 401-08/01-06

Tržič, dne 14. novembra 2001.

Župan

Občine Tržič

Pavel Rupar l. r.