New Page 2

Svetnice in svetniki

Mestni svet

 

 

Številka: 900-28/2019-1-(52/04)

Datum: 29.10.2019

 

 

 

Zadeva: Vabilo

 

 

 

Na podlagi 39. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. I. RS, št. 30/2017 — UPB1 in 70/18) in 29. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj (Ur. I. RS, št. 18/2017 in 23/2017 - popr.) sklicujem 10. sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 6.11.2019, ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim

 

 

DNEVNIM REDOM:

1. Kadrovske zadeve (gradivo)

2. Premoženjske zadeve

3. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja KR K 4/1, KR K 4/2, KR K 5 in KR K 6 - kanjon Kokra - prva obravnava (gradivo)

4. Odlok o javno zasebnem partnerstvu za vzpostavitev koncepta električne mobilnosti v MO Kranj - osnutek (gradivo)

5. Odlok o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d. o. o. - predlog (gradivo)

6. Odlok o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj – osnutek (gradivo)

7. Odlok o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj - predlog (gradivo)

8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MOK - osnutek (predlog za skrajšan postopek) (gradivo)

9. Odlok o sofinanciranju mladinskih programov in projektov s področja mladinskih dejavnosti v Mestni občini Kranj - osnutek (gradivo)

10. Odlok o sofinanciranju programov veteranskih organizacij in upokojenskih društev v Mestni občini Kranj - osnutek (gradivo)

11. Spremembe in dopolnitve Akta o ustanovitvi Fundacije Vincenca Drakslerja (gradivo)

12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej – predlog (gradivo)

13. Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6)

 
Priloge:
- Sklepi komisij (gradivo)
- Zapisnik 11. seje Statutarno-pravne komisije (zapisnik)

 

 

Prosim predsednike komisij mestnega sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Kranj ter do seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi. Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno sporočite na tel. 04-2373-119 ali 04-2373-112.

 

 

Mestna občina Kranj

 

Matjaž Rakovec, župan