New Page 2

Na podlagi pete točke prvega odstavka 41.člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur.l. RS št. 94/07 – ZLV-UPB3 in 45/08), v povezavi z določbami  30.člena istega zakona, je občinska volilna komisija na dopisni seji dne 17.7.2012 sprejela

UGOTOVITVENI SKLEP

1. Občinska volilna komisija ugotavlja, da je Bojanu Času, roj. 8.7.1946, stanujočemu Mala Mislinja 1,  Mislinja, prenehal mandat občinskega svetnika z dnem 21.5.2012, ko  je podal odstopno izjavo županu,  da odstopa kot svetnik občinskega sveta.

2. Občinska volilna komisija ugotavlja, da mandat člana občinskega svetnika Občine Mislinja za preostanek mandatne dobe preide na naslednjega kandidata s kandidatne liste »Mislinjska alternativa«, Mirka Tovšaka, roj. 14.7.1947,  s stalnim prebivališčem Straže 55, Mislinja,  ki je funkcijo občinskega svetnika sprejel.  Mirko Tovšak je dne  20.6.2012 podal soglasje,  da sprejema funkcijo člana občinskega sveta Občine Mislinja.

3. Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka :   032-3/2010

Datum :     17.7.2012

PRAVNI POUK :

Zoper odločitev občinske volilne komisije ima predstavnik liste kandidatov »Mislinjska alternativa«, s katere je novi član občinskega sveta, pravico vložiti  pritožbo na občinski svet  v 15.dneh od prejema tega obvestila.

 

Občina Mislinja

 

Predsednik Občinske volilne komisije

 

Rudi Krebl, univ.dipl.prav., l.r.