New Page 2

 

Na podlagi 60. člena ter četrtega odstavka 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 – ZPNačrt) in 29. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99, 98/04) Občina Zavrč objavlja

 

 

J A V N O     N A Z N A N I L O

 

 

o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta: Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Zavrč

 

 

1.

 

 

Javno se razgrne predlog sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta: Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Zavrč, ki ga je pod številko 06-PUP-06, izdelal Ruris, Vekoslav Prejac, s.p., Podgorci.

 

 

Sočasno se razgrne tudi poročilo o vplivih na okolje, skupaj z dodatkom za varovana območja, mnenje o opravljeni reviziji poročila o vplivih na okolje in obvestilo o ustreznosti okoljskega poročila.

 

 

2.

 

 

S Prostorskimi ureditvenimi pogoji za območje Občine Zavrč se, na osnovi opredelitev o urejanju prostora v dolgoročnem in srednjeročnem družbenem planu Občine Zavrč, podrobneje določa urbanistične, oblikovalske in druge pogoje za posege v prostor ter ukrepe za ohranjanje in razvijanje naravnih in z delom pridobljenih vrednot človekovega okolja, za območje Občine Zavrč.

 

 

Med izdelavo predloga je potrebno izvesti postopek celovite presoje njegovih vplivov na okolje oziroma presojo sprejemljivosti vplivov na varstvena območja, kar je z odločbo št. 354-09-51/2005, z datumom 22. 3. 2005, ugotovilo Ministrstvo za okolje in prostor. V območju sprememb in dopolnitev PUP za območje Občine Zavrč je opredeljeno posebno varstveno območje (Natura 2000, koda SI3000011 Drava), na katero bo plan lahko pomembno vplival.

 

 

Nosilec urejanja prostora, ki v postopku izdelave predloga prostorskega akta ter presoje vplivov na okolje odloči o njegovi ustreznosti, je Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana.

 

 

3.

 

 

Javna razgrnitev predloga sprememb in dopolnitev Prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Zavrč bo v prostorih Občine Zavrč, Zavrč 11.

 

 

Javna razgrnitev bo od ponedeljka, 24. 9. 2007 do vključno srede, 24. 10. 2007.

 

 

4.

 

 

V času javne razgrnitve bo javna obravnava predloga izvedena v sredo, 10. 10. 2007, ob 17. uri, na sedežu Občine Zavrč (poročna dvorana).

 

 

5.

 

 

V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu predlogu sprememb in dopolnitev Prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Zavrč na naslov Skupna občinska uprava, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, ali pa jih na razgrnitvenem mestu vpišejo v knjigo pripomb. Rok za dajanje pripomb poteče s potekom javne razgrnitve.

 

 

6.

 

 

Javno naznanilo so objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v časopisu Štajerski tednik.

 

 

 

 

 

Št. 350-05-114/04

 

 

Zavrč, dne 5. septembra 2007

 

 

Župan

Občine Zavrč

Miran Vuk l.r