New Page 2

Na podlagi 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02), 12. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Vitanje (Uradni list RS, št. 36/00) in Statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 113/06, 21/07 in 104/10) je Občinski svet Občine Vitanje na 4. izredni seji dne 6. 2. 2012 sprejel

S K L E P

o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2012

1. člen

Izhodiščna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vitanje v letu 2012 znaša 0,00118 EUR.

2. člen

Ta sklep začne veljati 1. 1. 2012.

Št. 9000-01/2012-02

Vitanje, dne 6. februarja 2012

Župan

Občine Vitanje

Slavko Vetrih l.r.