New Page 1

Evidenca podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

1. Naziv institucije:

Občina Benedikt
2. Naziv zbirke podatkov: Evidenca podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
3. Področje (šifrant): Lokalna samouprava
4. Opis vsebine: Evidenca zavezancev za plačilo NUSZ na območju občine Benedikt
5. Pravne podlage:

Zakon o stavbnih zemljiščih /ZSZ/ SOP 1997-01-2417, Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017 /ZIPRS1617/, Zakon o graditvi objektov /ZGO-1/, Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Benedikt

6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): stavbno zemljišče
7. Območje, na katero se podatki nanašajo: Občina Benedikt
8. Dostopnost podatkov (šifrant):

Podatki niso javno dostopni.

9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Pogoji niso znani.
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 17.12.1998
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): Po potrebi
15. Oblika zapisa: csv, xls
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba: Občina Benedikt; e-pošta: obcina@benedikt.si