New Page 2

 

Na podlagi petega odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – odl. US, 16/99 – odl. US, 59/99 – odl. US, 70/00 in 100/00 – odl. US, 51/02), na podlagi določil Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, 56/98, 59/99 – odl. US, 61/99 – odl. US, 89/99 – odl. US), Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, 130/03) 28., 29. in 30. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02 – ZJU), 19. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) je Občinski svet občine Trebnje na. redni seji, dne 28. 2. 2005 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o proračunu Občine Trebnje za leto 2006

 

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom se za Občino Trebnje za leto 2006 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

 

 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

 

2. člen

 

 

Splošni del proračuna Občine Trebnje, vključno s krajevnimi skupnostmi, za leto 2006 se določa v naslednjih zneskih:

 

 

A)    BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

-----------------------------------------------------------------------

Konto Opis postavke

podkonto

-----------------------------------------------------------------------

      I. SKUPAJ PRIHODKI

      (70+71+72+73+74)                                    3.589.058.172

      TEKOČI PRIHODKI (70+71)                             1.624.620.274

70    DAVČNI PRIHODKI                                     1.214.150.000

700   DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK                           991.321.000

703   DAVKI NA PREMOŽENJE                                   195.982.000

704   DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN

      STORITVE                                               26.847.000

71    NEDAVČNI PRIHODKI                                     410.470.274

711   UDELEŽBA NA DOBIČKU IN

      DOHODKI OD PREMOŽENJA                                  57.747.867

711   TAKSE IN PRISTOJBINE                                    9.329.000

712   DENARNE KAZNI                                             715.000

713   PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA

      IN STORITEV                                            63.080.000

714   DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI                               279.598.407

72    KAPITALSKI PRIHODKI                                   173.700.000

720   PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH

      SREDSTEV                                                  100.000

722   PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ

      IN NEMATERIAL                                         173.600.000

74    TRANSFERNI PRIHODKI                                 1.790.737.898

740   TRANSFERNI PRIHODKI DRUGIH

      JAVNOFINANČ. INSTITUCIJ                             1.790.737.898

741   PREJETA SREDSTVA IZ

      DRŽAVNEGA PRORAČUNA

      IZ SREDSTEV PRORAČUNA

      EVROPSKE UNIJE

 

      II. SKUPAJ ODHODKI

      (40+41+42+43)                                       3.860.793.172

40    TEKOČI ODHODKI                                        836.202.593

400   PLAČE IN DRUGI IZDATKI

      ZAPOSLENIM                                            162.193.746

401   PRISPEVKI DELODAJALCEV

      ZA SOCIALNO VARNOST                                    27.253.158

402   IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE                          582.364.489

403   PLAČILA DOMAČIH OBRESTI                                26.000.000

409   SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE                           38.391.200

41    TEKOČI TRANSFERI                                    1.234.588.339

410   SUBVENCIJE                                             24.300.000

411   TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN

      GOSPODINJSTVOM                                        701.284.000

412   TRANSFERI NEPROFITNIM

      ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM                            152.624.339

413   DRUGI TEKOČI DOMAČI

      TRANSFERI                                             356.380.000

42    INVESTICIJSKI ODHODKI (420)                         1.087.458.000

420   NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH

      SREDSTEV                                           1. 087.458.000

43    INVESTICIJSKI TRANSFERI                               702.544.240

430   INVESTICIJSKI TRANSFERI

      PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM                                1.100.000

433   INVESTICIJSKI TRANSFERI

      PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM,

      KI NISO PRORAČUNSKI

      UPORABNIKI                                            452.080.000

434   INVESTICIJSKI TRANSFERI

      PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM                              249.364.240

      III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK

      (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

      (I. – II.)                                           -271.735.000

 

B)    RAČUN FINANČNIH TERJATEV

      IN NALOŽB

-----------------------------------------------------------------------

Konto Opis postavke

podkonto

-----------------------------------------------------------------------

      IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

      IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

      (750+751)                                                       –

      V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE

      KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)                                   –

      VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA

      S SALDOM DANIH MINUS VRNJENIH

      POSOJIL (I.+IV.) – (II. + V.)                                   –

 

C)    RAČUN FINANCIRANJA – ZBIR OBČINA

      IN KRAJEVNE SKUPNOSTI

-----------------------------------------------------------------------

Konto Opis postavke

podkonto

-----------------------------------------------------------------------

      VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)                           100.000.000

500   DOMAČE ZADOLŽEVANJE                                   100.000.000

      VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)                        35.500.000

550   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA                               35.500.000

      IX. SPREMEMBA STANJA NA

      RAČUNIH                                             – 207.235.000

      X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII.)                       64.500.000

      XI. NETO FINANCIRANJE

      (VI.+VII.-VIII.-IX.=III)                              271.735.000

      XII. SREDSTVA NA RAČUNIH                              207.235.000

-----------------------------------------------------------------------

 

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

 

 

Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku.

 

 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

 

3. člen

 

 

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi prihodki:

 

 

1. Prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).

 

 

4. člen

 

 

Neposredni uporabnik (v nadaljevanju: uporabnik) lahko prevzema obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, če je razpisal javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov in če so zanj že načrtovane pravice porabe na postavki proračuna za tekoče leto. V razpisnih pogojih javnega naročila se morajo opredeliti pogoji za sklenitev pogodbe.

 

 

Neposredni uporabnik lahko prevzema obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere.

 

 

Neposredni uporabnik lahko v letu 2006 za namene iz prvih dveh odstavkov tega člena sklene pogodbe do višine 60% obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah proračuna za leto 2006.

 

 

Omejitve iz prejšnjih odstavkov ne veljajo za prevzemanje obveznosti za najemnine in zakupnine, pogodbe o finančnem najemu in druge pogodbe o zasebnih vlaganjih v javno infrastrukturo v skladu s posebnim zakonom, pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov, pogodbe o zagotavljanju prihranka energije, kjer se obveznosti pokrivajo z ustvarjenimi prihranki in pogodbe v breme namenskih sredstev EU.

 

 

Prevzete obveznosti na podlagi prejšnjih odstavkov tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in v primeru investicijskih odhodkov in investicijskih transferov tudi v načrtu razvojnih programov.

 

 

5. člen

 

 

Uporabniki so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu občinskega proračuna in se uporablja kot sestavni del tega odloka.

 

 

Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva za posamezne namene.

 

 

Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že opravljenih storitev in dobav v rokih, določenih v Zakonu o izvrševanju proračuna RS za leti 2004 in 2005. Dogovarjanje predplačil je možno le ob zavarovanju predplačil, ki jih določa zakon.

 

 

Vse denarne obveznosti v pogodbah, ki jih neposredni uporabniki, javni zavodi in javno podjetje, katerih ustanovitelj je občina, sklenejo za obdobje enega leta morajo biti izraženi v tolarjih in v nominalnem znesku, brez valorizacijske klavzule. Denarne obveznosti v večletnih pogodbah se lahko valorizirajo v skladu s predpisom ministra, pristojnega za finance.

 

 

6. člen

 

 

Za potrebe likvidnosti na posameznih postavkah in o prenosu sredstev med posameznimi proračunskimi postavkami v okviru podprograma uporabnik na predlog predlagateljev finančnih načrtov lahko odloča o prerazporeditvah pravic porabe znotraj glavnega programa neomejeno, med podprogrami pa prerazporeditve ne smejo presegati 15% obsega posameznega podprograma v sprejetem proračunu.

 

 

Prerazporeditev iz plačnih kontov na druge podskupine kontov ni možna.

 

 

Županja s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2006 in njegovi realizaciji.

 

 

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

 

 

7. člen

 

 

Neposredni uporabnik lahko samostojno spreminja vrednost projektov ali programov iz načrta razvojnih programov največ do 20% predvidenih sredstev za posamezni projekt oziroma program.

 

 

8. člen

 

 

Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za izplačilo.

 

 

Vsak izdatek iz finančnega načrta krajevne skupnosti mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za izplačilo, odobreno s strani odredbodajalca krajevne skupnosti.

 

 

9. člen

 

 

Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.

 

 

Proračunska rezerva je v letu 2006, skupaj s prenesenimi sredstvi, oblikovana v višini 1,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna.

 

 

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višini 1,000.000 SIT županja in o tem obvesti občinski svet.

 

 

10. člen

 

 

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča županja.

 

 

Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt uporabnika.

 

 

11. člen

 

 

Za izvrševanje proračuna je odgovorna županja, njena dolžnost pa je o izvrševanju proračuna obveščati občinski svet v skladu z ZJF.

 

 

Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti so odgovorni predsedniki krajevnih skupnosti.

 

 

12. člen

 

 

Nabava opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve se izvajajo v skladu z Zakonom o javnih naročilih ter samo, če je to načrtovano v načrtu nabav in gradenj oziroma v načrtu razvojnih programov, kadar gre za investicijske odhodke oziroma investicijske transfere.

 

 

13. člen

 

 

O začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna odloča županja na predlog, za finance pristojnega organa in o tem poroča občinskemu svetu.

 

 

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

 

 

14. člen

 

 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko županja dolžniku do višine 100.000 SIT odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče iztirjati.

 

 

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE

 

 

IN JAVNEGA SEKTORJA

 

 

15. člen

 

 

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2006 zadolži v višini 100,000.000 SIT.

 

 

Pogodbo o najetju posojila sklene županja ob predhodnem soglasju ministra, pristojnega za finance.

 

 

16. člen

 

 

Za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Trebnje, lahko občina daje poroštva.

 

 

O dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odloča občinski svet.

 

 

Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj je Občina Trebnje, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O dajanju soglasij odloča občinski svet.

 

 

Izdana soglasja in poroštva se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.

 

 

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 

17. člen

 

 

Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS, prilogi k temu odloku pa se objavita na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si.

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

 

Št. 403-02-2/2004

 

 

Trebnje, dne 28. februarja 2005.

 

 

Županja

Občine Trebnje

Marica Škoda, univ. dipl. ek. l. r.