New Page 2

Na podlagi 17. člena Zakona o ravnanju z odpadki (Ur. list SRS št. 8/78 in 29/86), Uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Ur. list RS št. 45/95), 3. in 25. člena Zakona o prekrških (Ur. list SRS št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Ur. list RS št. 10/91, 13/93, 66/93, 39/96, 61/96, 35/97, 73/97, 87/97 in 73/98) ter 16. člena Statusa Občine Gornji Grad (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin št. 3/99), je Občinski svet Občine Gornji Grad, na svoji 8. redni seji, dne 28.10.1999 sprejel

 

ODLOK

o javnem redu in miru v Občini Gornji Grad

 

I.             SPLOŠNE  DOLOČBE

 

1. člen

S tem odlokom so predpisani ukrepi za varstvo javnega reda in miru, občanov in premoženja, zdravja in čistoče, zunanjega videza naselij in zelenih površin, čas trajanja javnih prireditev in način plakatiranja v občini Gornji Grad.

 

2. člen

Vsakdo, ki prebiva v občini Gornji Grad ali se v njej začasno mudi, mora živeti in delati tako, da ne moti , vznemirja ali ovira drugih pri njihovem delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogroža njihovega zdravja in premoženja, da spoštuje javno moralo, da skrbi za dostojen videz svojega kraja, da ne opušča in opravlja dejanj, ki so po tem odloku obvezna ali prepovedana.

 

3. člen

Za prekrške, storjene po te odloku, so neposredno odgovorne osebe, ki jih same storijo za prekrške, ki jih storijo mladoletne osebe pa starši, skrbniki ali rejniki, če so prekrški posledica njihove pomanjkljive skrbi za mladoletnike.

 

II.           VARSTVO  JAVNEGA REDA  IN  MIRU

 

4. člen

Za vzdrževanje javnega reda in miru na javnem shodu oz. prireditvi ter javnem lokalu odgovoren vodja shoda oz. prireditve, ki ga določi organizator, v javnem  lokalu pa poslovodja ali druga odgovorna oseba oz. samostojni podjetnik, nosilec dejavnosti. Oseba, ki je odgovorna za vzdrževanje javnega reda in miru, je dolžna:

1. poskrbeti za red in disciplino ter za varnost na prireditvenem prostoru oz. v javnem lokalu;

2. poskrbeti, da se odstranijo osebe, ki ogrožajo javni red in mir, vzbujajo zgražanje, motijo, nadlegujejo ali žalijo občane;

3. zaključiti prireditev ob uri, ki je navedena v posebni odločbi ali dovoljenju za organiziranje priglašene prireditve, oz. zapreti in izprazniti javni lokal po izteku obratovalnega časa;

4. poskrbeti, da se mladina do 15. leta starosti po 22. uri brez staršev ne zadržuje na prireditvenem prostoru in v javnem lokalu;

5. po končani prireditvi prostor očistiti in odstraniti postavljene objekte in druge predmete v roku, ki ga z odločbo določi pristojni organ za izdajo dovoljenj.

 

5. člen

V času med 22. in 6. uro naslednjega dne je prepovedano uporabljati glasbila ali zvočne naprave na javnih mestih.

Ne glede na določila prejšnjega odstavka tega člana se lahko glasbila in zvočne naprave uporabljajo na javnih prireditvah, ki predstavljajo popestritev turistične ponudbe ter v gostinskih lokalih.

Javne prireditve, na katerih se uporabljajo glasbila ali zvočne naprave, ki motijo nočni mir in počitek ljudi v naravnem in bivalnem okolju, se lahko organizirajo ob petkih, sobotah in nedeljah ter ob predprazničnih in prazničnih dneh in smejo trajati:

1. ob sobotah in predprazničnih dneh do 3. ure

2. ob petkih, nedeljah in prazničnih dneh pa do 24. ure

Na prireditvah v gostinskih lokalih je uporaba glasbil ali zvočnih naprav dovoljena v okviru njihovega obratovalnega časa.

Dovoljenje za uporabo glasbil in zvočnih naprav na javnih prireditvah  in v gostinskih lokalih v okviru omejite iz 3. in 4. odstavka tega člena izda pristojni organ v soglasju z županom.

O vsaki uporabi glasbil in zvočnih naprav izven omejitev navedenih v 3. in 4. odstavka tega člena poda župan, po predhodnem posvetu s členi občinskega sveta soglasje pristojnemu organu, ki odloči z odločbo, s katero določi čas trajanja prireditve.

 

6. člen

Za zagotovitev javnega reda in miru je prepovedano:

1. Točiti alkoholne pijače v lokalih, ki so izključeno namenjeni prehrani delavcev in  v prodajalnah, kjer prodajajo kruh in slaščice in so namenjeni predvsem za to dejavnost;

2. točiti alkoholne pijače mladoletnikom;

3. v javnih lokalih točiti alkoholne pijače osebam, pri katerih zunanji znaki kažejo, da so po vplivom alkohola;

4. zadrževati se preko dovoljenega obratovalnega časa v gostinskih lokalih in prireditvenih prostorih, kjer točijo alkoholne  pijače;

5. puščati motorna vozila z delujočim motorjem v bližini stanovanjskih hiš, kjer bi to motilo stanovalce in v času med 22. in 5. uro zjutraj ogrevati motorje na teh mestih;

6. voziti vozila brez glušnikov ali z  neprimernimi glušniki;

7. metati petarde in druga pirotehnična sredstva na mestih, kjer to ogroža varnost občanov.

8. ovirati in motiti organizirane sprevode, javne shode, sestane in zborovanja;

9. vstopiti brez dovoljenja v prostore, zgradbe ali na kraj, kjer je vstop prepovedan in je prepoved vidno označena ali je kraj kako drugače zavarovan;

10. vznemirjati, motiti ali nadlegovati  občane z zbiranjem podatkov ali izjav, ki niso v javnem interesu;

11. prodajati pridelke ali izdelke na javnih prostorih brez dovoljenja pristojnega upravnega organa; za prodajo na javnih prireditvah se zahteva tudi soglasje prireditelja;

12. kartati v javnih lokalih, kjer je to prepovedano in je prepoved označena na vidnem mestu;

13. poležavati po zelenicah, parkih in javnih klopeh ali na kak drug način motiti mir in povzročati zgražanje občanov;

14. zalivati vrtove, prati avtomobile ali na drug podoben način trošiti vodo iz vodovodnih omrežij v času, ko je trošenje za ta namen omejeno.

 

III.      VARSTVO  LJUDI  IN  PREMOŽENJA

 

7. člen

Zaradi varstva ljudi in premoženja je prepovedano:

1. nepooblaščenim osebam nositi na javnih shodih, prireditvah in javnih lokalih orožje ali predmete, s katerimi se lahko prizadene telesna poškodba;

2. sežigati travo, listje in druge odpadke na krajih, kjer je možnost, da se zaneti požar ter kuriti ogenj na prostem v vetrovnem vremenu in kadar pooblaščeni organi javno objavijo posvečeno ali veliko nevarnost požarov;

3. sežigati gume, odpadno olje in tekstilne odpadke;

4. odstraniti, uničiti, poškodovati ali popisati napisane table, druga javna opozorilna znamenja ter druge predmete, ki služijo javnemu prometu;

5. prislanjati kolesa, kolesa z motorjem in motorna kolesa k stenam hiš in drugih objektov, kjer se lahko povzroči škoda ali ovira promet;

6. sankati, smučati, kotalkati, (rolkati), drsati ali igrati se z žogo na javnih cestah in drugih površinah, ki niso za to namenjena;

7. opremljat ograje ob javnih cestah in poteh z bodečo žico ali drugimi nevarnimi predmeti;

8. organizirati tekmovanja ali treninge v streljanju z orožjem zunaj organiziranih strelišč brez dovoljenja pristojnega organa oz. streljati na kraju, kjer je lahko ogrožena varnost ljudi in premoženja;

9. poškodovati ali odstraniti svetilke javne razsvetljave in druge predmete, ki so namenjeni javni rabi;

10. odmetavati cigaretne ogorke in druge ogorke ter odlagati pepel na krajih kjer je možnost, da se zaneti požar;

11. puščati otroke  do 5. leta starosti brez nadzora na cestah ali drugih javnih mestih;

12. prevračati, prestavljati ali onesnaževati klopi, ograje in druge naprave v parkih ali ob javnih mestih;

13. puščati psa prosto brez nadzorstva,

14. voditi popadljivega psa brez nagobčnika

 

 

IV.       VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE

 

8. člen

Zaradi varstva zdravja in čistoče je prepovedano:

1. metati, spuščati ali odlagati predmete, snovi ali odpadke v reke, potoke, jezera, travnike, gozdove, ulice, pločnike, ceste in druge javne površine in prostore, ki niso za to določeni;

2. onesnažiti  vodo, namenjeno ljudem in živini;

3. poškodovati, uničiti ali odstraniti smetnjake ali košare za odpadke, postavljene na javnih mestih;

4. metati v kanalizacijske naprave  predmete, ki lahko povzročijo zamašitev le-teh;

5. pustiti greznice, odtočne kanale in  smetiščne jame odprte ali slabo zaprte;

6. puščati odpadke v zaščitenih območjih vodnih zajetij ali jih karkoli onesnaževati;

7. prevažati mrhovino, kosti, kože,  fekalije in ostale odpadke v vozilih, ki niso zaprta ali drugače ustrezno zaščitena in odpadki na kakršenkoli način onesnažujejo okolico;

8. na športnih igriščih, avtobusnih postajah in drugih javnih prostorih in površinah zanemarjati red in čistočo tako, da se s tem kvari videz, moti okolico in ogroža zdravje ljudi.

9. iztepati, izlivati ali metati z balkonov in oken karkoli, kar povzroča nesnago ali ogroža zdravje občanov;

10. povzročati ali razširjati zdravju škodljiv smrad, plin ali prah, ki prekomerno moti občane v urbanih naseljih;

11. odvajati ali polivati gnojnico, vodo, odplake ali druge tekočine na javne prometne površine;

12. vzrejati domače živali (razen psov in mačk) v stanovanjskih blokih in vrstnih stanovanjskih hišah;

13. puščati iztrebke domačih živali, katere je lastnik dolžan odstraniti;

14. pranje vozil in drugih predmetov v potokih in rekah ter pranje ali umivanje pri studencih in javnih vodovodnih napravah;

15. kopati domače žival v rekah in potokih, kjer se kopajo ljudje;

16. ovirati odtekanje vode s prometnih površin;

17. kampirati in kuriti ob obrežju Drete in njenih pritokih.

 

9. člen

Za varovanje zdravja ter čistosti na javnih prireditvah je odgovoren prireditelj, v javnih lokalih pa poslovodja ali druga odgovorna oseba oz. samostojni podjetnik, nosilec dejavnosti.

 

V.         VARSTVO ZUNANJEGA VIDEZA

 

10. člen

Prepovedano je postavljati šotor, bivalne avtobuse in avtomobilske prikolice za bivanje ali kako drugače taborit na zemljiščih, ki niso za to določena po predhodnem soglasju lastnika oz. uporabnika zemljišča in zdravstvene inšpekcije.

Šotor, bivalni avtobus ali avtomobilsko prikolico za bivanje mora lastnik odstraniti v roku, ki mi ga določi pristojni organ občine. Če tega ne stori lastnik sam, pristojni organ z odločbo določi podjetje, ki to stori na stroške lastnika.

 

11. člen

Prepovedano je puščati motorno vozilo, s katerega so odstranjene registrske tablice ali je brez veljavne registracije in je huje poškodovano, pa zanj nihče ne skrbi, na parkirnem prostoru, pločniku, zeleni površini ali na drugi javni površini.

Tako vozilo je treba odstraniti najpozneje v 30 dneh po preteku registracije. Če motornega vozila iz prvega odstavka lastnik na zahtevo pristojnega občinskega organa  ne odstrani v določenem času, pristojni organ z odločbo določi podjetje, ki odstrani vozilo na stroške lastnika.

Če lastnika ni mogoče ugotoviti, občinska uprava odredi, da se motorno vozilo iz prvega odstavka tega člena odstrani na stroške občine. Ob poznejši ugotovitvi lastništva se stroški zaračunajo lastniku.

 

12. člen

Lastniki stanovanjskih hiš in uporabniki stanovanjskih ter poslovnih prostorov so dolžni:

1. čistiti in vzdrževati hišno pročelje, table, napise in druge znamke na poslopjih;

2. odstraniti zastarele napisane table in druge napise, ki niso primerni ali pa so ne potrebni;

3. skrbeti, da so napisani v slovenskem jeziku;

4. skrbeti, da okolje ni preobremenjeno s hrupom; največja dovoljena moč hrupa je do 50 dB podnevi in 45 dB med 22. in 6. uro zjutraj, jakost hrupa se lahko poveča zaradi uporabe glasbil in zvočnih naprav v času organiziranih prireditev, z dovoljenjem pristojnega organa;

5. skrbeti, da so nameščeni in vzdrževani žlebovi, odtoki meteornih voda, snegobrani in podobno, na pročeljih stavb, ki so obrnjene na cesto;

6. očistiti sneg, ki je ponoči zapadel ali padel s strehe in pločnike, dohode k stanovanjskim in drugim zgradbam, najpozneje pa do 8. ure zjutraj, podnevi pa sproti odstranjevati novo zapadli sneg ter ob posledici posipati pločnike pred objektom;

7. odstraniti zgradbe, ograje in druge  objekte, ki niso sposobni za obnovo oz. jih lastniki oz. uporabniki ne nameravajo obnoviti, ogrožajo pa varnost mimoidočih.

 

13. člen

Lastniki in upravljavci lokalov so dožni pred lokalom namestiti ustrezno število stojal za kolesa ali na kakršenkoli drug način omogočiti shranjevanje koles in to tako, da se ne ovira prometa in pešcev ali povzroča škoda na zgradbah in ne kvari estetski videz kraja.

 

14. člen

Izložbena okna morajo biti čista in estetsko urejena. Reklamni in javni napisi morajo biti estetsko oblikovani in vzdrževani.

 

15. člen

Prepovedano je:

1. pisati, risati ali na kakršenkoli drug način zamazati zidove hiš in drugih zgradb, ograje ipd.;

2. voziti, ustavljati ali parkirati vozila na travnikih in drugih kmetijskih površinah in gozdovih brez privolitve lastnika oz. uporabnika zemljišča;

3. ovirati promet na pločnikih za pešce ali drugih javnih poteh z odlaganjem kuriva ali drugih predmetov dlje kot dve uri;

4. vlačiti po prometnih površinah hlode, veje, skale in podobne predmete, kakor tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje.

 

16. člen

Uporaba igrišča za rekreacijo je dovoljena do nastopa mraka v primeru razsvetljave na igrišču pa do 22. ure. Na igrišču je prepovedana vožnja z vsemi prevoznimi sredstvi, vključno s kolesi.

 

17. člen

Lepljenje in nameščanje plakatov, oglasov in podobnih objav (v nadaljnjem besedilu: plakati) je dovoljeno samo na mestih, ki so za to določena. Mesta določi občinska uprava. Za vzdrževanje teh mest je odgovorna občina.

Organizacije in društva lahko imajo na javnih mestih svoje oglasne table, ki morajo biti urejene in postavljene v soglasju s pristojnim občinskim organom. Za redno vzdrževanje teh mest je odgovorna občina.

Organizacije in društva lahko imajo na javnih mestih svoje oglasne table, ki morajo biti urejene in postavljene v soglasju s pristojnim občinskim organom. Za redno vzdrževanje teh naprav so odgovorni lastniki.

V času pred volitvami se lahko po dogovoru med političnimi strankami, upravljavci cest, lastniki oz. uporabniki nepremičnin in pristojnim občinskim organom določijo dodatna mesta za nameščanje plakatov. Za urejenost teh mest so odgovorne politične stranke, ki nameščajo plakate. Izjemoma se lahko plakati, ki so splošnega pomena, nameščajo tudi v izložbena okna.

Lastniki naprav za nameščanje plakatov so dolžni vse raztrgane in onesnažene plakate ter tiste, ki niso več aktualni, takoj odstraniti.

Raztrgane oz. onesnažene plakate, ki oglašajo prireditve , so dolžni takoj odstraniti organizatorji prireditve. Po končani prireditvi so organizatorji dolžni odstraniti plakate najpozneje v roku enega tedna po končani prireditvi, lahko pa plakate po končani prireditvi tudi prelepijo z novimi.

Nepoklicanim osebam je plakate prepovedano prelepiti, odstraniti ali trgati.

 

VI.       KAZENSKE DOLOČBE

 

18. člen

Z denarno kaznijo od 10.000,00 do 15.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek:

1. kdor meče petarde in druga pirotehnična sredstva na mestih, kjer to ogroža varnost občanov (7. točka 6. člena);

2. nepooblaščena oseba, ki nosi na javnih shodih, prireditvah in v javnih lokalih orožje ali predmete, s katerimi se lahko prizadene telesna poškodba (1. točka 7. člena);

3. kdor sežiga travo, listje in druge odpadke na krajih, kjer je možnost, da se zaneti požar ali kdo kuri na prostem v vetrovnem in kadar pooblaščeni organi javno objavijo povečano ali veliko nevarnost požarov (2. točka 7. člena);

4. kdor sežiga gume, odpadno olje in tekstilne odpadke (3. točka 7. člena);

5. odgovorna oseba, ki organizira tekmovanja ali treninge v streljanju z orožjem zunaj organiziranih strelišč brez dovoljenj pristojnega organa oz. kdor strelja na kraju, kjer je lahko ogrožena varnost ljudi in premoženja (8. točka 7. člena);

6. kdor odmetava cigaretne in druge ogorke ali odlaga pepel na krajih, kjer je možnost, da se zaneti požar (10. točka 7. člena);

7. kdor pušča otroke do 5. leta starosti brez nadzora na cestah ali na drugih javnih mestih (11. točka 7. člena);

8. kdor meče, spušča ali odlaga predmete ali odpadke v reke, potoke, jezera, travnike, gozdove, ulice, pločnike, ceste in druge javne površine in prostore, ki niso za to določeni (1. točka 8. člena);

9. kdor onesnaži vodo, namenjeno ljudem in živini (2. točka 8. člena);

10. kdor pušča odpadke v zaščitenih območjih vodnih zajetij ali kakorkoli onesnaži (6. točka 8. člena);

11. kdor ovira odtakanje vode s prometnih površin (16. točka 8. člena);

12. kdor kampira in kuri izven za to določenih območij, predvsem pa ob obrežju Drete in njenih pritokih (17. točka 8. člena);

13. kdor ravna v nasprotju z 11. členom;

14. pravna oseba in oseba, ki stori prekršek v zvezi s samostojnimi opravljanjem dejavnosti iz 5., 8., 9., 10., 11., 12. in 13. točke se kaznuje z denarno kaznijo od 20.000,00 do 90.000,00 tolarjev, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo od 10.000,00 do 15.000,00 tolarjev.

 

19. člen

Z denarno kaznijo od 3.000,00 do 9.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek:

1. vodja javnega shoda ali javne prireditve oz. poslovodja ali druga odgovorna oseba javnega lokala ali samostojni podjetnik, nosilec dejavnosti, ki ravna v nasprotju s 1., 2., 3., 4. ali 5. točko 4. člena;

2. kdor uporablja glasbila ali zvočne naprave v nasprotju  s 5. členom;

3. kdor toči alkoholne pijače v lokalih, ki so izključno namenjeni prehrani delavcev ali prodajalnah, kjer se prodajajo kruh in slaščice in namenjeni povsem za to dejavnost (1. točka 6. člena);

4. kdor toči alkoholne pijače mladoletnikom (2. točka 6. člena);

5. kdor v javnih lokalih toči alkoholne pijače osebam, pri katerih zunanji znaki kažejo, da so pod vplivom alkohola (3. točka 6. člena);

6. kdor se preko obratovalnega časa zadržuje v gostinskih lokalih in prireditvenih prostorih, kjer točijo alkoholne pijače (4. točka 6. člena);

7. kdor pušča motorna vozila z delujočim motorjem v bližini stanovanjskih hiš, kjer bi to motilo stanovalce ali v času med 22. in 5. uro zjutraj ogreva motorje na teh mestih (5. točka 6. člena);

8. kdor ovira ali moti organizirane sprevode, javne shode, sestanke ali zborovanja (8. točka 6. člena);

9. kdor vstopi brez dovoljenja v prostore, zgradbe ali na kraj, kjer je vstop prepovedan in je prepoved vidno označena ali je kraj kako drugače zavarovan (9. točka 6. člena);

10. kdor vznemirja, moti ali nadleguje občane z zbiranjem podatkov ali izjav, ki niso v javnem interesu (10. točka 6. člena);

11. kdor prodaja pridelke ali izdelke na javnih prostorih brez dovoljenja pristojnega upravnega organa; oz. kdor prodaja na javnih prireditvah brez soglasja (11. točka 6. člena);

12. kdor karta v javnih lokalih, kjer je to prepovedano in je prepoved označena na vidnem mestu (12. točka 6. člena);

13. kdor odstrani, uniči, poškoduje ali popiše napisane table, javna opozorilna znamenja ter druge predmete, ki služijo javnemu namenu (4. točka 7. člena);

14. kdor opremlja ograje ob javnih cestah in poteh z bodečo žico ali drugimi nevarnimi predmeti (7. točka 7. člena);

15. kdor poškoduje ali odstrani svetilke javne razsvetljave in druge predmete, ki so namenjeni javni rabi (9. točka 7. člena);

16. kdor prevrača, prestavlja ali onesnaži klopi, ograje in druge naprave v parkih ali ob javnih poteh (12. točka 7. člena);

17. kdor pušča psa prosto brez nadzorstva (13. točka 7. člena);

18. kdor vodi popadljivega psa brez nagobčnika ( 14. točka 7. člena);

19. kdor poškoduje, uniči ali odstrani smetnjake ali košare za odpadke, postavljene na javnih mestih (3. točka 8. člena);

20. kdor meče v kanalizacijske naprave predmete, ki lahko povzročijo zamašitev le-teh (4. točka 8. člena);

21. kdor pusti greznice, odtočne kanale in smetišče jame odprte ali slabo zaprte (5. točka 8. člena);

22. kdor na športnih igriščih, avtobusnih postajah in drugih javnih prostorih in površinah zanemarja red in čistočo tako, da se s tem kvari videz, moti okolico ali ogroža zdravje ljudi (8. točka 8. člena);

23. kdor iztepa, izliva ali meče z balkonov in oken karkoli, kar povzroča nesnago ali ogroža zdravje občanov (9. točka 8. člena);

24. kdor povzroča ali razširja zdravju škodljiv smrad, plin ali prah, ki prekomerno moti občane v urbanih naseljih (10. točka 8. člena);

25. kdor odvaja ali poliva gnojnico, vodo, odplake in druge tekočine na javne prometne površine (11. točka 8. člena);

26. kdor vzreja domače živali (razen psov in mačk) v stanovanjskih blokih in vrstnih stanovanjskih hišah (12. točka 8. člena);

27. kdor pere vozila ali predmete v potokih in rekah oz. pere ali se umiva pri studencih in javnih vodovodnih napravah (14. točka 8. člena);

28. kdor kopa domače živali v rekah in  potokih, kjer se kopajo ljudje (15. točka 8. člena);

29. kdor ravna v nasprotju z določili 12. člena;

30. lastniki in upravljavci lokalov, ki ravnajo v nasprotju s 13. in 14. členom;

31. kdor piše, riše ali na kakršenkoli drug način zamaže zidove hiš in drugih zgradb, ograje, ipd.

(1. točka 15. člena)

32. kdor lepi plakate v nasprotju s 1. odstavka 17. člena

33. organizacija oz. društvo, ki uredi ali postavi oglasne table v nasprotju z 2. odstavkom 17. člena

34. kdor naprave za plakatiranje ne vzdržuje redno (2. in 3. odstavek 17. člena)

35. lastniki naprav za nameščanje plakatov, ki takoj ne odstranijo raztrganih oz. onesnaženih plakatov ali plakatov, ki niso več aktualni (4. odstavek 17. člena)

36. organizator javne prireditve, ki takoj ne odstrani raztrganih oz. onesnaženih plakatov oz. organizator, ki v roku enega tedna po končani prireditvi ne odstrani plakatov (5. odstavek 17. člena);

37. kdor nepoklican prilepi, odstrani ali trga plakate (6. odstavek 17. člena);

38. za prekrške iz 2., 3., 4., 5., 7., 11., 14., 19., 20., 22., 23., 24., 25., 29. in 30. točke  se kaznuje tudi pravna oseba in posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti z denarno kaznijo od 10.000,00 do 20.000,00 tolarjev ter odgovorna oseba pravne osebe od 3.000,00 do 9.000,00 tolarjev.

Z denarno kaznijo od 10.000,00 do 20.000,00 tolarjev se za prekršek kaznuje tudi politična stranka, ki v času pred volitvami namešča plakate  nasprotju s tretjim odstavkom 17. člena, odgovorna oseba politične stranke pa z denarno kaznijo od 3.000,00 do 9.000,00 tolarjev.

 

20. člen

Z denarno kaznijo 3.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek takoj na mestu:

1. kdor vozi vozila brez glušnikov ali z  neprimernimi glušniki (6. točka 6. člena);

2. kdor poležava po zelenicah, parkih in javnih klopeh ali na kak drug način mori mir in povzroča zgražanje (13. točka 6. člena);

3. kdor zaliva vrtove, pere avtomobile ali na drug podoben način troši vodo iz vodovodnega omrežja v času, ko je trošenje za ta namen omejeno (14. točka 6. člena);

4. kdor prislanja kolesa, kolesa z motorjem ali motorna kolesa k stenam hiš in drugih objektov, kjer se lahko povzroči škoda ali ovira promet (5. točka 7. člena);

5. kdor se sanka, smuča, kotalka, drsa ali igra z žogo na javnih cestah in drugih površinah, ki niso za to namenjene ( 6. točka  7. člena);

6. kdor prevaža mrhovino, kosti, kože, fekalije in ostale odpadke v vozilih, ki niso zaprta ali drugače ustrezno zaščitena in odpadki onesnažujejo okolico (7. točka 8. člena);

7. kdor vozi , ustavlja ali parkira vozila na travnikih in drugih kmetijskih površinah in gozdovih brez privolitve lastnika oz. upravljavca uporabnika zemljišča (2. točka 14. člena);

8. kdor ovira promet na pločnikih za pešce ali drugih javnih poteh z odlaganjem kuriva ali drugih predmetov dlje kot dve uri (3. točka 15. člena);

9. kdor vlači po prometnih površinah hlode, veje, skale in podobne predmete, kakor tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje (4. točka 15. člena);

10. kdor uporablja igrišče po nastopu mraka oz. krši prepoved vožnje po igrišču (16. člen).

 

21. člen

Denarno kazen za prekršek po 20. členu izreče in izterja od povzročitelja prekrška takoj na mestu oseba oz. organizacija, ki jo izbere občinski svet in izvaja javna pooblastila.

 

VII.      KONČNI DOLOČBI

 

22. člen

Uvedbo postopka o prekršku po tem odloku predlagajo pristojni občinski organi, inšpektorji, drugi organi oz. organizacije, ki izvajajo javna pooblastila in prizadeti občani.

 

23. člen

Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu Zgornjesavinjskih občin.

 

24. člen

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o javnem redu v občini Mozirje (Ur. list RS št. 37/94).

 

 

Številka: 002-27/99

Datum: 3. 11. 1999

 

 

ŽUPAN

OBČINE GORNJI GRAD

 

Toni Rifelj, l.r.