New Page 2

Na podlagi 113. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 41/07, 46/07, 51/10) je župan Mestne občine Kranj na podlagi sklepa 11. seje Statutarno pravne komisije št. 032-1/2011-41/23 z dne 24. 10. 2011 sprejel uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj, ki obsega:

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 79/08) z dne 1. 8. 2008,

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj (Uradni list RS, št. 38/11) z dne 24. 5. 2011.

Št. 600-181/2011-3-(47/15)

Kranj, dne 24. oktobra 2011

Župan

Mestne občine Kranj

Mohor Bogataj

zanj

Podžupan

Mestne občine Kranj

mag. Janez Frelih l.r.

O D L O K

o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj (uradno prečiščeno besedilo)

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj (v nadaljevanju: ustanovitelj), ustanavlja na področju izobraževanja javni zavod Ljudska univerza Kranj, Center za izobraževanje in kulturo (v nadaljevanju: zavod).

II. STATUSNI DOLOČBI

2. člen

Ime zavoda: Ljudska univerza Kranj, Center za izobraževanje in kulturo.

Skrajšano ime zavoda: Ljudska univerza Kranj.

Sedež zavoda: Cesta Staneta Žagarja 1, Kranj.

3. člen

Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike premera 35 mm in pečat premera 20 mm. Sredi pečata je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je zapisano: Ljudska univerza Kranj.

Direktor zavoda s sklepom določi število pečatov, uporabo, način varovanja in uničenja pečatov ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.

III. DEJAVNOST ZAVODA

4. člen

Dejavnost zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti je:

– C/18.120 – drugo tiskanje

– J/63.110 – obdelovanje podatkov in s tem povezanih dejavnosti

– J/63.990 – drugo informiranje

– J/58.110 – izdajanje knjig

– J/63.990 – drugo informiranje

– K/64.9 – dejavnost finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov

– M/69.200 – računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje

– M/70.2 – podjetniško in poslovno svetovanje

– M/74.300 – prevajanje in tolmačenje

– N/82.190 – fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti

– P/85.200 – osnovnošolsko izobraževanje

– P/85.310 – srednješolsko splošno izobraževanje

– P/85.320 – srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje

– P/85.4 – posrednješolsko izobraževanje

– P/85.410 – posrednješolsko neterciarno izobraževanje

– P/85.421 – višješolsko izobraževanje

– P/85.422 – visokošolsko izobraževanje

– P/85.5 – drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

– P/85.530 – dejavnost vozniških šol

– P/85.590 – drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

– P/85.600 – pomožne dejavnosti za izobraževanje

– R/90.0 – kulturne in razvedrilne dejavnosti

– R/90.02 – spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje

– R/90.040 – obratovanje objektov za kulturne prireditve

– R/91.011 – dejavnost knjižnic

– R/93.299 – drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

– S/96.090 – druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.

5. člen

Zavod lahko opravlja naslednje dejavnosti:

– C/18.120 – drugo tiskanje

– J/63.110 – obdelovanje podatkov in s tem povezane dejavnosti

– J/58.110 – izdajanje knjig

– J/63.990 – drugo informiranje

– K/64.9 – dejavnost finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov

– M/69.200 – računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje

– M/70.2 – podjetniško in poslovno svetovanje

– M/74.300 – prevajanje in tolmačenje

– N/82.190 – fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti

– P/85.310 – srednješolsko splošno izobraževanje

– P/85.320 – srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje

– P/85.4 – posrednješolsko izobraževanje

– P/85.410 – posrednješolsko neterciarno izobraževanje

– P/85.421 – višješolsko izobraževanje

– P/85.422 – visokošolsko izobraževanje

– P/85.5 – drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

– P/85.530 – dejavnost vozniških šol

– P/85.590 – drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

– P/85.600 – pomožne dejavnosti za izobraževanje

– R/90.0 – kulturne in razvedrilne dejavnosti

– R/90.02 – spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje

– R/93.299 – drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

– S/96.090 – druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene, kot tržne dejavnosti.

IV. ORGANI ZAVODA

6. člen

Organi zavoda so:

– svet zavoda,

– direktor,

– strokovni organi.

7. člen

Svet zavoda šteje pet članov:

– dva predstavnika ustanovitelja,

– dva predstavnika delavcev zavoda,

– en predstavnik odraslih, ki so vključeni v izobraževanje v zavodu.

Mandat članov sveta traja 4 leta. Člani sveta so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. Svet odloča z večino glasov vseh članov.

8. člen

Predstavnike ustanovitelja imenuje svet Mestne občine Kranj izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter občanov.

Predstavniki delavcev se izvolijo izmed predstavnikov delavcev zavoda na neposrednih in tajnih volitvah. Kandidate izmed vseh delavcev zavoda predlagajo učiteljski zbor, zbor delavcev zavoda in reprezentativni sindikat. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljeni so kandidati, ki dobijo večino glasov delavcev, ki so volili. V primeru, da dobita dva kandidata enako število glasov, je izvoljen tisti ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.

Predstavnika odraslih, ki so vključeni v izobraževanje v zavodu, izvolijo udeleženci izobraževanja neposredno na tajnih volitvah. Volitve so veljavne, če se glasovanja udeleži več kot polovica udeležencev izobraževanja. Izvoljen je kandidat, ki dobi večino glasov odraslih, vključenih v izobraževanje v zavodu in, ki so glasovali. Mandat predstavnika odraslih je povezan s statusom udeleženca izobraževanja odraslih. V primeru, da predstavniku udeležencev izobraževanja status poteče oziroma izobraževanje v zavodu prekine, se zagotovi ustrezno zastopanost z volitvami nadomestnega člana sveta zavoda.

Postopki za imenovanje oziroma izvolitev članov sveta zavoda morajo pričeti teči najpozneje tri mesece pred pretekom mandata.

9. člen

Svet zavoda ima poleg pristojnosti, določenih z zakonom in drugimi akti, še naslednje pristojnosti:

– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda,

– določi finančni načrt in sprejema računovodske izkaze,

– predlaga ustanovitelju spremembe ali razširitev dejavnosti,

– daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,

– razpisuje volitve predstavnikov delavcev in predstavnika odraslih v svet zavoda,

– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,

– opravlja druge z zakonom in splošnimi akti zavoda določene naloge.

10. člen

Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče direktor zavoda najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve predsednika sveta zavoda najstarejši član sveta zavoda.

11. člen

Članu sveta zavoda preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:

– sam zahteva razrešitev,

– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta zavoda,

– je razrešen.

Člana sveta zavoda razreši za volitve oziroma imenovanje pristojni organ na način in po postopku, določenem za imenovanje.

Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz navedenih razlogov prenehal mandat, o tem obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana.

Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta zavoda ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta zavoda manj kot šest mesecev.

12. člen

Direktor je andragoški vodja in poslovodni organ zavoda. Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda ter zastopa zavod in je odgovoren za zakonito delo zavoda.

Direktor predstavlja in zastopa zavod brez omejitev.

Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja njegov pomočnik. Pomočnik direktorja ima v času nadomeščanja vsa pooblastila direktorja.

Direktor lahko za predstavljanje zavoda in za posamezna opravila pisno pooblasti druge delavce zavoda.

Za vršilca dolžnosti direktorja se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki urejajo vršilca dolžnosti ravnatelja.

13. člen

Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, ki ga določi svet zavoda v svojem poslovniku zavoda v skladu s predpisi, ki urejajo področje volitev. Pred imenovanjem in razrešitvijo si mora pridobiti mnenje ministra, razen če se direktorja razreši na njegov predlog. Mandat direktorja zavoda traja 5 let.

14. člen

Strokovni organi v zavodu so: andragoški zbor, strokovni aktiv in vodja izobraževalnega programa. Za sestavo in pristojnosti strokovnih organov zavoda se uporabljajo zakonske določbe in drugi akti zavoda.

V. SREDSTVA ZA DELO

15. člen

Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka.

Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje iz prvega odstavka tega člena s skrbnostjo dobrega gospodarja. Zavod ne more s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja ali le to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja. Zavod odgovarja ustanovitelju za upravljanje s premoženjem.

16. člen

Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz 7., 24. in 30. člena zakona o izobraževanju odraslih, iz državnega proračuna, iz proračuna Mestne občine Kranj, v skladu z zakoni in statutom ustanovitelja, iz prispevkov udeležencev, lahko pa tudi iz drugih virov.

17. člen

Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, uporablja zavod v skladu z veljavno zakonodajo. Delitev presežka prihodkov nad odhodki poteka na podlagi programa prioritet za delitev teh sredstev, ki jih sprejme svet zavoda po predhodnem soglasju župana v imenu ustanovitelja.

V primeru primanjkljaja sredstev za dejavnost zavoda se način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem.

Presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjen iz dejavnosti zavoda, ki niso določene kot javna služba, lahko zavod nameni za izboljšanje materialnih pogojev dela in v skladu z merili za dodelitev presežkov prihodkov nad odhodki, uporabi to tudi za izplačilo plač na podlagi opravljenega dela.

VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI V PRAVNEM PROMETU

18. člen

Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljen, v svojem imenu in za svoj račun.

Zavod odgovarja za obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki so v proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje dejavnosti zavoda v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Zavod je dolžan poročati ustanovitelju vsaj enkrat letno o svojem poslovanju in poslovnih rezultatih ter mu zagotavljati podatke, ki so potrebni za opravljanje funkcije ustanovitelja.

VII. NADZOR

19. člen

Nadzor nad izvajanjem zakona, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje, izobraževanja in varstva v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.

Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije družbenega nadzora, določene z zakonom.

20. člen

Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije.

Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj.

VIII. JAVNOST DELA IN POSLOVNA TAJNOST

21. člen

Delo zavoda je javno, razen v primerih, ko zakon to prepoveduje oziroma ko svet zavoda z večino glasov izloči javnost.

O delu zavoda obvešča javnost direktor ali osebe, ki jih direktor pooblasti.

22. člen

Direktor in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.

Za poslovno tajnost se štejejo:

– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne,

– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovno tajnost,

– podatki in dokumenti, ki jih direktor v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost,

– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.

IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

23. člen

Zavod ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda. Zavod ima tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.

Pravila sprejme svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.

Pravila in splošni akti ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

24. člen

Svet zavoda, ki je bil oblikovan in konstituiran v skladu z zakonom in pred uveljavitvijo tega odloka, opravlja svojo funkcijo do izteka mandata.

25. člen

Direktor zavoda opravlja funkcijo direktorja do izteka mandata, za katerega je bil imenovan.

26. člen

Direktor zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi organizacijo dela ter oblikuje svet zavoda v skladu s tem odlokom v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.

27. člen

Zavod, ustanovljen s tem odlokom, je pravni naslednik Ljudske univerze Kranj, ki je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju, pod št. Srg 151/92 in prevzame vse pravice in obveznosti tega zavoda.

28. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:

– vsi dosedanji akti o ustanovitvi zavoda,

– določbe splošnih aktov zavoda, ki so v nasprotju s tem odlokom.

29. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj (Uradni list RS, št. 38/11) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.