New Page 1

 

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02, 72/05 in 60/07) in 18. člena Statuta Občine Vodice (Uradni list RS, št. 49/95 in 31/98, Uradno glasilo Občine Vodice, št. 2/98, 7/98, 15/04, 6/05 ter Odločba US RS, št. U-I-250/98) in Pravilnika o prodaji, oddaji v zakup, oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Vodice (Uradni list RS, št. 21/00) je Občinski svet Občine Vodice na 15. redni seji dne 30.6.2008 sprejel

 

 

SKLEP

 

 

o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 785/12 k. o. Vesca

 

 

I.

 

 

Ukine se javno dobro na parc. št.: 785/12 vpisano kot javno dobro k. o. Vesca, ZKV 417.

 

 

II.

 

 

Lastninska pravica na parc. št.: 785/12 k.o. Vesca, se po ukinitvi javnega dobra vpiše v korist Občine Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice.

 

 

III.

 

 

Ta Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu Občine Vodice in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Ljubljani.

 

 

Datum: 4.7.2008

 

 

Številka: 011-04/2008-007

 

 

Župan Občine Vodice

 

 

Brane Podboršek, univ. dipl. ekon.