New Page 2

Št. 478-7/2009                                                                                     Ob-7203/09

Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, na podlagi 19. in 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) ter na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS in 76/08), objavlja

javno dražbo za odprodajo nepremičnega premoženja Občine Krško

Opis predmeta prodaje Predmet prodaje je: Počitniški apartma št. 527/2 v Nerezinah (naselje Bučanje), otok Lošinj, Republika Hrvaška (leto izgradnje 1984), ki sestoji iz bivalnega prostora, v izmeri 16,00 m2, spalnice št. 1, v izmeri 9,80 m2, spalnice št. 2, v izmeri 9,50 m2, kuhinje – niše, v izmeri 3,50 m2, kopalnice z WC-jem, v izmeri 3,50 m2 in zunanje terase, v izmeri 2,08 m2, skupaj, v izmeri 43,38 m2. Nepremičnina je v lasti Občine Krško in se prodaja skupaj z notranjo opremo, s fundusom, komunalno opremo (naprave individualne in kolektivne ureditve) in brez pripadajočega zemljišča ter zunanje ureditve. Nepremičnina se nahaja v objektu (grupi hiš) z 10 apartmaji in se sestoji iz pritličja, nadstropja in neizkoriščenega podstrešja. Objekt leži ob asfaltni cesti št. 500, ki vodi od recepcije do novega počitniškega naselja Bučanje s prelepim pogledom na morski zaliv in otok Cres ter Velebit. Dostop do naselja je zagotovljen z glavne državne ceste Cres–Osor–Nerezine–Mali Lošinj, mimo recepcije, ki je na vhodu v počitniško naselje. V naselju so v večini počitniške hišice in manjše število zgradb z apartmaji. Avtobusna postaja, pošta, banka in trgovine so oddaljeni od objekta manj kot 2 km. Parkiranje je urejeno pred počitniškim objektom.

Čas in kraj javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 18. 11. 2009 z začetkom ob 12. uri v sejni sobi »A« Občine Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško. Izklicna cena Izklicna cena za predmet prodaje znaša 73.112,51 EUR. Najnižji znesek višanja na javni dražbi je 500,00 EUR. Davek ni vključen v ceno in ga plača kupec. Plačilni pogoji S kupcem, najugodnejšim dražiteljem predmeta prodaje, bo v roku 15 dni po zaključku javne dražbe, sklenjena kupoprodajna pogodba s plačilom kupnine v roku 8 dni od podpisa pogodbe. Kupnina se plača na podračun EZR prodajalke, odprt pri Banki Slovenije, št. 011000100008197. Plačilo kupnine v določenem roku, je bistvena sestavina pravnega posla. Višina varščine: dražitelji morajo do javne dražbe plačati varščino v višini 10% od izklicne cene predmeta prodaje na podračun EZR prodajalke, odprt pri Banki Slovenije, št. 011000100008197 in se pri plačilu kavcije sklicevati na predmet prodaje (navedba predmeta prodaje). Drugi pogoji in ogled predmeta prodaje

– ogled predmeta javne dražbe bo po predhodni najavi potekal dne 6. 11. 2009 od 12. do 13. ure. Za dodatne informacije v zvezi z ogledom nepremičnine se obrnite na Planinc Petra, Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško, tel. 07/49-81-355, e-pošta: peter.planinc@krsko.si ,

– za morebitne podrobnejše podatke v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe se obrnite na Cvelbar Kastelic Karmen, Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško, tel. 07/49-81-291, e-pošta: karmen.cvelbar-kastelic@krsko.si ,

– vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene na spletni strani www.krsko.si  pod rubriko: razpisi in objave,

– župan Občine Krško ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške,

– na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin,

– dražitelji morajo pred dražbo predložiti originalno potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke),

– dražitelji morajo pred dražbo predložiti originalno potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TTR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njeni državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imela blokiranega TRR),

– pred dražbo je treba predložiti pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj ni zakoniti zastopnik,

– dražitelji morajo pred dražbo predložiti originalno dokazilo o plačani varščini,

– dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka,

– za predmet prodaje bo izbran dražitelj, ki bo izpolnjeval pogoje in ponudil najvišjo ceno,

– če izbran dražitelj ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo vplačana kavcija ostala prodajalcu,

– uspelemu dražitelju za predmet prodaje se bo kavcija vštela v kupnino, neuspelim pa bodo kavcije vrnjene brez obresti v 10 dneh po opravljeni javni dražbi,

– obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim dražiteljem za predmet prodaje, je izključena,

– kupec bo pridobil lastninsko pravico na predmetu prodaje po plačilu celotne kupnine,

– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec,

– nepremičnina bo prodana po načelu videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

Občina Krško