New Page 2

 

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in 16. člena Statuta Občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99, Uradni list RS, št. 109/99, 12/01, 90/02, 16/03, 49/05) je Občinski svet Občine Hajdina na 22. redni seji dne 30. 3. 2006 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o spremembi in dopolnitvi Odloka o predkupni pravici Občine Hajdina

 

 

1. člen

 

 

V Odloku o predkupni pravici Občine Hajdina (Uradni list, RS, št. 92/03 in 44/04) se v 2. členu pri tretji alineji pri k.o. Slovenja vas dodajo parcele št. 293/24, 293/26, 293/31, 281/2 in 807/3.

 

 

Doda se nova alineja, ki se glasi:

 

 

»–v k.o. Hajdoše s parcelno št. 492/1, 355/9«.

 

 

2. člen

 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Št. 464-01/06

 

 

Hajdina, dne 30. marca 2006

 

 

Župan

    Občine Hajdina

    Radoslav Simonič l.r.