New Page 1

V skladu s 15. členom Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 10/05) in 25. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 10/05) je Občinski svet Občine Destrnik na 12. redni seji, dne 20.02.2009, sprejel naslednji

 

SKLEP

o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Table in brošure Občine Destrnik«, februar 2009

 

Občinski Svet Občine Destrnik potrjuje dokument identifikacije investicijskega projekta »Table in brošure Občine Destrnik«, ki ga je izdelala Občina Destrnik. Naveden projekt se uvrsti v proračun Občine Destrnik za leto 2009.

 

Številka: 032-7/2009-12R-12/18

Datum: 20.02.2009

 

Zupan Občine Destrnik:

Franc Pukšič, univ. dipl. ing. el.