New Page 2

Na podlagi 6. in 24. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list Republike Slovenije, št. 44/1999, 53/2003, 89/2013 ) je občinski svet občine Velika Polana na svoji 3. seji, dne 19.03.2015, sprejel

 

SKLEP

o spremembi Pravilnika o nagrajevanju študentov

 

1. člen

Spremeni se 4. člen predmetnega pravilnika, tako da se na koncu prvega odstavka dopiše :

»Posamezne študijske ravni so razvidne iz Priloge 1 tega sklepa.«

 

2. člen

Spremeni se 8. člen predmetnega pravilnika tako, da se glasi:

 

»Prijave na razpis sprejema občinska uprava, obravnava pa jih tričlanska komisija za nagrajevanje študentov, ki jo imenuje župan Občine Velika Polana. Rok za sprejemanje prijav se določi v besedilu javnega razpisa.«

 

»Komisija obravnava popolne in v roku razpisa prispele prijave na razpis v skladu z merili iz tega pravilnika. Na podlagi zbrane dokumentacije pripravi poročilo ter predlog o podelitvi nagrad.«

 

3. člen

Spremeni se 10. člen pravilnika tako, da se glasi:

 

»Nagrade po posameznih ravneh izobrazbe so določene v Prilogi 2 tega sklepa. Višina nagrade je navedena v neto zneskih.«

 

4. člen

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema.

 

Velika Polana, 19.03.2015

Št.: 02-3/2015 OS

 

Župan Občine Velika Polana

Damijan Jaklin