New Page 2

Na podlagi 33. a člena Zakona o lokalni samoupravi ( Ur. l. RS, št. 94/2007 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) in  34. člena Statuta Občine Nazarje (Uradno glasilo ZSO, št. 2/2011 –UPB1 in 11/12), sprejmem naslednji

 

 

SKLEP

O IMENOVANJU PODŽUPANA

 

1.

Za podžupana Občine Nazarje imenujem Bojana ŠTRUKELJ, roj. 17. 10.1969, Šmartno ob Dreti 27, Šmartno ob Dreti, ki bo svojo funkcijo opravljal nepoklicno.

 

2.

Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne  naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.

 

3.

Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.

 

4.

Podžupan v primeru predčasnega prenehanja  mandata župana, opravlja funkcijo župana do nastopa  mandata novoizvoljenega župana.

 

5.

Sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. 1. 2015 dalje.

 

Številka: 100-0003/2014-1

Datum: 17. 12. 2014

 

 

Občina Nazarje

 

Matej Pečovnik, župan