New Page 2

MESTNA OBČINA KRANJ

S V E T

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14

 

Številka:  900-0003/2007-41/04 

Datum:    23.1.2007

 

 

ČLANOM SVETA MESTNE OBČINE KRANJ

 

 

ZADEVA: VABILO

 

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/2000, 100/2000, 28/2001, 16/2002, 51/2002, 108/2003, 77/2004, 72/2005 in 21/2006)

 

 

 sklicujem 3. sejo Sveta Mestne občine Kranj,

 ki bo v TOREK, dne 06.02.2007 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1

 z naslednjim

 

 

DNEVNIM  REDOM :

1.      Potrditev zapisnika 2. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 20.12.2006 in poročilo o izvršitvi sklepov (gradivo)

2.       Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta Mestne občine Kranj (gradivo A, B, C, D, E, F, G, H, I)

3.       Statut Mestne občine Kranj – osnutek (gradivo)

4.       Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj – osnutek (gradivo)

5.       Odlok o programu opremljanja zemljišč za občinski lokacijski načrt območja PL 8 - Planina vzhod - hitri (združeni postopek) (gradivo)

6.       Odlok o dopolnitvi odloka o območjih naselij ter imenih naselij in ulic v Mestni občini Kranj – hitri (združeni) postopek (gradivo)

7.  Avtentična razlaga besedila »individualna stanovanjska stavba« v odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranja in v  odloku o prostorsko ureditvenih pogojih za morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in urbanistične zasnove Golnika (gradivo)

8.       Sklep o nakupu bagra na kolesih (gradivo)

9.       Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno varstvenih programov (gradivo 1, 2)

10.   Sklep o znižanju plačila staršev za programe v vrtcih za čas otrokove odsotnosti (gradivo)

11.   Koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe

A.      na področju zobozdravstvenega varstva odraslih za Vidrih Aleksandro (gradivo)

B.       na področju zobozdravstvenega varstva odraslih za Kavčič Iztoka (gradivo)

C.      na področju šolskega in mladinskega zobozdravstva za Vujović Vladimirja (gradivo)

12.  Premoženjske zadeve (gradivo A - Primskovo, B - Zlato polje, C - Klanec, D - Žabnica, E - Trg rivoli 3, F - Kranj GB, G - Tenetiše, H - dodelitev stanovanja, I - Predkupna Maistrov trg, J - Drsališče, K - Delna povrnitev stroškov, L - Predkupna Primskovo, M - Predkupna Kranj)

13.   Kadrovske zadeve (gradivo)

 

Prosim predsednike delovnih teles sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj ter do seje Sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi.

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-119 ali 2373-113.

 

                                                                                              Damijan Perne, dr.med.spec.psih.

                                                                                                             Ž U P A N

PRILOGE:

-          Gradivo