Na podlagi 13. člena Zakona o financiranju občin (Ur. L. RS, št. 80/94) je občinski svet Občine Rače-Fram na svoji 4. seji 26. marca 1999, sprejel
 
 
O D L O K
 
o zaključnem računu proračuna Občine Rače-Fram za leto 1998
 
 
1. člen
 
Sprejme se zaključni račun proračuna za leto 1998, katerega sestavni del je zaključni račun sredstev rezerv.
 
 
2. člen
 
Doseženi prihodki in odhodki znašajo:
 
 
1. Po zaključnem računu proračuna:
planirano:
doseženo:
 
 
- prihodki proračuna
552.887.000,00
537.838.121,14
 
 
- odhodki proračuna
552.887.000,00
534,603.528,71
 
 
- presežek prihodkov
  3,234.592,43  
 
2. Po zaključnem računu sredstev rezerv:
     
 
- prihodki
  2,638,900,20  
 
- odhodki
  150.000,00  
 
- presežek prihodkov
  2,488.900,20  
 
3. člen
 
Presežek prihodkov po zaključnem računu proračuna Občine Rače-Fram v znesku 3,234.592,43 SIT se prenese v proračun Občine Rače-Fram za leto 1999.
 
 
4. člen
 
Presežek prihodkov sredstev rezerv za leto 1998 v znesku SIT 2,488,900,20 se prenese v prihodke sredstev rezerv Občine Rače-Fram za leto 1999.
 
 
5. člen
 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
 
 
Župan občine Rače-Fram
 
 
Branko Ledinek, ing., s.r.
 
 
Številka: 062-02-4/99
 
 
Datum: 26. marca 1999