New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Hajdina (Uradni list RS, št. 63/07 Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/10) in tretjega odstavka 6. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06) je Občinski svet Občine Hajdina na 6. redni seji, dne 20. 6. 2011 sprejel naslednji

 

SKLEP

O OCENI IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI OBČINE HAJDINA V LETU 2010

 

1.

Občinski svet Občine Hajdina ocenjuje, da so bili doseženi zastavljeni cilji Občinskega programa varnosti Občine Hajdina za leto 2010.

2.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 223 - 9 /2010 - 3

Datum:  20. 6. 2011

Občina Hajdina

Župan mag. Stanislav Glažar