New Page 6

 

Na podlagi 13. in 18. člena Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin št. 4/99) ter Zakona o komunalnih taksah (Ur. l. SRS, št. 29/95, 7/70, 7/72 in 18/91), je občinski svet občine Mozirje na svoji 12. redni seji, dne 01. 03. 2000 sprejel

 

 

ODLOK

 

 

o spremembi odloka o komunalnih taksah v občini Mozirje

 

 

1. člen

 

 

 Spremeni se 10. člen Odloka o komunalnih taksah v občini Mozirje (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 8/96) tako, da se sedaj glasi:

 

 

 Komunalno takso odmerja in pobira pristojni občinski organ, prisilno izterjavo pa Davčna uprava RS.

 

 

2. člen

 

 

 Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem glasilu zgornjesavinjskih občin.

 

 

 

Številka: 012-1/00-13

Datum: 01. 03. 2000

ŽUPAN

OBČINE MOZIRJE

Jože KRAMER, l.r.